August 2020

Ydelseskontor

Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 18-20 om sygedagpenge – beskæftigelseskrav – løsarbejder – arbejdsgiverperiode

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Sagen blev behandlet principielt for at afklare, hvad der gælder for den situation, hvor en løsarbejder både opfylder beskæftigelseskravet i forhold til sin arbejdsgiver og kommunen. Det skulle i den forbindelse afklares, om kommunen i de første 30 kalenderdage fra første fraværsdag er forpligtet til at udbetale sygedagpenge for de dage, hvor den sygemeldte ikke havde planlagte vagter hos sin arbejdsgiver.

En løsarbejder har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 30 kalenderdage fra første fraværsdag (arbejdsgiverperioden), når pågældende opfylder beskæftigelseskravet i forhold til kommunen og ikke modtager løn under sygdom eller sygedagpenge fra sin arbejdsgiver for samme periode.

Almindelige lønmodtagerforhold

Når en sygemeldt lønmodtager opfylder beskæftigelseskravet i forhold til sin arbejdsgiver, har pågældende som udgangspunkt ikke ret til sygedagpenge fra kommunen i arbejdsgiverperioden, selvom lønmodtageren også opfylder beskæftigelseskravet i forhold til kommunen. Arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale løn under sygdom eller sygedagpenge i arbejdsgiverperioden.

Kommunen kan dog overtage udbetalingsforpligtelsen fra arbejdsgiveren i de tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ophører af andre grunde end lønmodtagerens sygdom i arbejdsgiverperioden.

Efter udløbet af arbejdsgiverperioden er retten til sygedagpenge fra kommunen betinget af, at lønmodtageren opfylder beskæftigelseskravet i forhold til kommunen.

Løsarbejdere

Tilsvarende regel om, at kommunen overtager udbetalingsforpligtelsen i arbejdsgiverperioden, er ikke lovfastsat for så vidt angår løsarbejdere. En løsarbejder er ansat fra gang til gang og er dermed ikke i et løbende ansættelsesforhold. Derfor vil perioder uden beskæftigelse hos en arbejdsgiver eller rådighed i en arbejdsløshedskasse betragtes som fravær fra arbejdsmarkedet.

En arbejdsgiver er efter sygedagpengeloven alligevel forpligtet til at udbetale løn under sygdom eller sygedagpenge til en løsarbejder i arbejdsgiverperioden, uanset at der er en afbrudt tilknytning i otte ugers perioden, såfremt løsarbejderen tidligere har været beskæftiget hos arbejdsgiveren og den samlede beskæftigelse hos denne arbejdsgiver udgør mindst 74 timer inden for de seneste otte uger. Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren er yderligere betinget af, at løsarbejderen er i arbejde hos arbejdsgiver på den dag, hvor sygdommen indtræder, eller at løsarbejderen var på arbejde sidste arbejdsdag før første fraværsdag og skulle have været på arbejde den dag, hvor sygefraværet begynder.

Hvis en løsarbejder opfylder dette særlige beskæftigelseskrav i forhold til sin arbejdsgiver, er arbejdsgiveren alene forpligtet til at udbetale løn under sygdom eller sygedagpenge for de dage, hvor løsarbejderen havde planlagte vagter i arbejdsgiverperioden. Der kan være dage i arbejdsgiverperioden, hvor løsarbejderen ikke har planlagte vagter og derfor ikke har ret til løn under sygdom eller sygedagpenge fra sin arbejdsgiver.

For at en løsarbejder kan opnå ret til sygedagpenge fra kommunen, må løsarbejderen opfylde beskæftigelseskravet i forhold til kommunen. Hvis beskæftigelseskravet i forhold til kommunen er opfyldt, indtræder retten til sygedagpenge fra lønmodtagerens første fraværsdag eller første fraværsdag efter, at retten til udbetaling af løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt.

Kommunen skal derfor udbetale sygedagpenge til en løsarbejder, der opfylder beskæftigelseskravet, for de dage i arbejdsgiverperioden, hvor pågældende ikke havde planlagte vagter.

LÆS MERE HER: https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200941425


Andet nyt

I forbindelse med den nye ferielov er bekendtgørelser og vejledninger om efterløn og fleksydelse blevet udstedt

Bekendtgørelser og tilhørende vejledninger om efterløn og fleksydelse er blevet tilpasset til den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020.

Bekendtgørelse nr. 1189 af 5. august 2020 om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
Bekendtgørelse nr. 1188 af 5. august 2020 om fradrag i efterløn.
Bekendtgørelse nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.
Vejledning nr. 9550 af 5. august 2020 om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.
Vejledning nr. 9551 af 5. august 2020 om fradrag i efterløn
Vejledning nr. 9549 af 5. august 2020 om fleksydelse

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/8/ny-ferielov-bekendtgoerelser-og-vejledninger-efterloen-og-fleksydelse/

FIND VEJLEDNINGER OG BEKENDTGØRELSER HER: https://www.retsinformation.dk/

Jobcenter

Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 16-20 om revalidering – målgruppe – arbejdsevne – ufaglært – uddannelse – kompetencer – ressourcer

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af de tidligere A-4-08, A-11-08, 178-09, 208-09, 227-09, 15-10 og 38-10.

Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis om målgruppen for revalidering, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Sammenskrivningen er sket, fordi de tidligere principmeddelelser alle handlede om målgruppen for revalidering. Desuden er reglerne om revalidering flyttet til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Revalidering er en ordning for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, når

1) øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter beskæftigelsesindsatsloven eller andre indsatser efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan bringes til at forsørge sig selv, og

2) personen kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet, så personens mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Alle andre støtteordninger skal være udtømte, før revalidering kan iværksættes. Det betyder, at kommunen først kan give tilbud om revalidering, når det efter en konkret vurdering vurderes, at personen ikke ved hjælp af andre tilbud eller ordninger kan få tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal samtidig være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse.

LÆS HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200941225

Ankestyrelsens principmeddelelse 17-20 om revalidering – indsats – uddannelse – skånebehov – beskæftigelsesmål – jobplan – erhvervsplan

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af de tidligere O-5-99, A-13-02, A-22-02, A-48-02, N-12-05, A-26-05, A-21-08, 111-10, 7-11, 142-11 og 212-11.

Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis om indsatserne i et revalideringsforløb, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Sammenskrivningen er sket, fordi de tidligere principmeddelelser alle handlede om indsatsen i et revalideringsforløb. Desuden er reglerne om revalidering flyttet til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsen har taget stilling til indsatsen i revalideringsforløb i en række konkrete sager. Der er tale om konkrete eksempler, og eksemplerne er ikke udtømmende.

Omfanget af uddannelse

En uddannelse skal ikke omfatte mere end det nødvendige for at komme i beskæftigelse.

Skånebehov

Skånebehovene indgår ved vurderingen af indsatsen.

Klart beskæftigelsesmål

Der kan ikke fastsættes konkrete indsatser, hvis borgerens beskæftigelsesmål er uklart.

LÆS MERE HER: https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200941325

Andet nyt

Nu kan du tage en erhvervsuddannelse til 110 procent af dagpengesatsen

Den 1. august 2020 trådte den lovændring i kraft, der giver ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse til 110 procent af dagpengesatsen, hvis uddannelsen er indenfor et mangelområde.

Det betyder, at de ledige blandt andet kan uddanne sig til elektriker, tømrer eller social- og sundhedshjælper til den højere dagpengesats.

I alt 33 erhvervsuddannelser – med i alt 44 trin og specialer – er omfattet.

Hvis man har to års relevant erhvervserfaring, kan man desuden få merit og derfor tage uddannelsen på kortere tid. Fx kan man blive smed efter kun 18 uger på skolebænken.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/08/nu-kan-du-tage-en-erhvervsuddannelse-til-110-procent-af-dagpengesatsen/

Ny pulje til forsøg med kompensationskort for personer med handicap

Der er udmeldt en ny ansøgningspulje, hvorfra der kan søges om tilskud til forsøg med kompensationskort for personer med handicap.

Formålet med kompensationskortet er at fokusere, understøtte og forbedre jobsøgningen for borgere med handicap og dermed bidrage til, at flere borgere med handicap kommer i job.

Der er afsat 2,5 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommuner.

LÆS MERE HER: https://star.dk/puljer/2020/pulje-til-forsoeg-med-kompensationskort-for-personer-med-handicap/

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Juni 2020

Næste:

September