Februar 2020

Ydelseskontor


Nyt fra Ankestyrelsen

·      Ingen nye principafgørelser


Andet

Ny lovbekendtgørelse samler reglerne om sygedagpenge

Lovbekendtgørelse af lov om sygedagpenge er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af:

 • Lov nr. 339 af 2. april 2019: Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster
 • Lov nr. 495 af 1. maj 2019: Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser – ordningen er gjort permanent og der er ikke længere pligt til at indhente en vurdering af behandlingsmulighederne fra klinisk funktion
 • Lov nr. 551 af 07. maj 2019: Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v. – ændring af antallet af opfølgningssamtaler, CV og selvbooking
 • Lov nr. 1555 af 27. december 2019: En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v. lempelse af brugen af LÆ285
 • Lov nr. 1558 af 27. december 2019: Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v. – en enkelt ændring som følge af integrationsydelsen efter 1.1.2020 er omdøbt til overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Lov nr. 1559 af 27. december 2019: Indførelse af seniorpension – ændring i §25 om tidsbegrænsning for udbetaling af sygedagpenge til pensionister – herunder modtagere af seniorpension

LÆS MERE OG SE LOVBEKENDTGØRELSEN HER:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/2/to-nye-lovbekendtgoerelser-reglerne-om-sygedagpenge-og-barsel/Tre små film giver overblik over reglerne på sygedagpengeområdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en ny temaside om sygedagpenge på borger.dk. Formålet med temasiden er at give borgerne et overblik over sygedagpengereglerne. Siden er tilgængelig for alle, så sagsbehandlere i både jobcentre og a-kasser også kan bruge den i deres dialog med borgerne.

Temasiden er inddelt i tre hovedemner:

 • Kan jeg få sygedagpenge?
 • Hvorfor kontakter kommunen mig?
 • Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

LÆS MERE HER:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/2/tre-smaa-film-giver-overblik-over-reglerne-paa-sygedagpengeomraadet/

SE TEMASIDEN HER:

https://www.borger.dk/kampagnesider/sygedagpenge
Nyt rejsehold skal nedbringe sygefraværet i det offentlige

Fra i dag kan offentlige arbejdspladser få hjælp af et nyt rejsehold til at nedbringe deres sygefravær af Beskæftigelsesministeriets nyoprettede rejsehold. Samtidig lanceres hjemmesiden Sygefravær.dk med redskaber, der skal understøtte fælles handling for færre sygedage.

LÆS MERE HER:

https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/01/nyt-rejsehold-skal-nedbringe-sygefravaeret-i-det-offentlige/Jobcenter

Nyt fra Ankestyrelsen

Ingen nye principafgørelser


Andet

Sygefravær – pulje II målrettet offentlige arbejdspladser

Pulje I – Sygefravær på offentlige arbejdspladser” blev udmøntet december sidste år, hvor 17 ansøgere fik del i puljemidlerne. Med Pulje II på samlet 50,5 mio. kr. er det nu muligt at søge om midler til nedbringelse af sygefravær.

Den 31. januar 2019 indgik Danske Regioner, KL og den tidligere regering en aftale om at afsætte 100 mio. kr. fordelt på to puljer, hvor Pulje II udmøntes nu.

Puljen er målrettet udvalgte arbejdsområder og arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor udfordringerne med sygefravær er størst, eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet.

Formålet er at understøtte, at de udvalgte offentlige arbejdspladser får midler til målrettet og systematisk at videreudvikle deres sygefraværsindsats – med udgangspunkt i den indsats, de har i dag.

Der er til puljen udarbejdet en indsatsmodel. Indsatsmodellen er baseret på det, vi ved, virker. Modellen rammesætter en sammenhængende indsats, der skal understøtte nedbringelsen af sygefraværet. Modellen omfatter både det faglige indhold i en sygefraværsindsats og indhold omkring organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Mange arbejdspladser gør allerede rigtig meget for at nedbringe sygefraværet. Så mange vil sikkert kunne genkende de elementer, der indgår i modellen – hvilket gør det nemmere for dem at implementere modellen i den indsats, de har i forvejen.

LÆS NYHEDEN HER OG SE HVEM DER KAN SØGE:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/1/sygefravaer-pulje-ii-maalrettet-offentlige-arbejdspladser/


Ny pulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Formålet med ansøgningspuljen er, at få udsatte borgere til at blive en forankret del af arbejdsmarkedet og understøtte virksomheders sociale ansvar i beskæftigelsesindsatsen.

LÆS MERE HER:

https://star.dk/puljer/2020/pulje-til-udbredelse-af-virksomheders-sociale-ansvar/


Ny lovbekendtgørelse til lov om kompensation til mennesker med handicap

En ny lovbekendtgørelse til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (kompensationsloven) indeholder bl.a. ændringer, der følger af udmøntningen af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

LÆS MERE OG SE LOVBEKENDTGØRELSEN HER:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/2/ny-lovbekendtgoerelse-til-lov-om-kompensation-til-mennesker-med-handicap/


Ny lovbekendtgørelse samler reglerne om sygedagpenge

Lovbekendtgørelse af lov om sygedagpenge er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af:

 • Lov nr. 339 af 2. april 2019: Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster
 • Lov nr. 495 af 1. maj 2019: Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser – ordningen er gjort permanent og der er ikke længere pligt til at indhente en vurdering af behandlingsmulighederne fra klinisk funktion
 • Lov nr. 551 af 07. maj 2019: Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v. – ændring af antallet af opfølgningssamtaler, CV og selvbooking
 • Lov nr. 1555 af 27. december 2019: En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v. lempelse af brugen af LÆ285
 • Lov nr. 1558 af 27. december 2019: Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v. – en enkelt ændring som følge af integrationsydelsen efter 1.1.2020 er omdøbt til overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Lov nr. 1559 af 27. december 2019: Indførelse af seniorpension – ændring i §25 om tidsbegrænsning for udbetaling af sygedagpenge til pensionister – herunder modtagere af seniorpension

LÆS MERE OG SE LOVBEKENDTGØRELSEN HER:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/2/to-nye-lovbekendtgoerelser-reglerne-om-sygedagpenge-og-barsel/


Tre små film giver overblik over reglerne på sygedagpengeområdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en ny temaside om sygedagpenge på borger.dk. Formålet med temasiden er at give borgerne et overblik over sygedagpengereglerne. Siden er tilgængelig for alle, så sagsbehandlere i både jobcentre og a-kasser også kan bruge den i deres dialog med borgerne.

Temasiden er inddelt i tre hovedemner:

 • Kan jeg få sygedagpenge?
 • Hvorfor kontakter kommunen mig?
 • Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

LÆS MERE HER:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/2/tre-smaa-film-giver-overblik-over-reglerne-paa-sygedagpengeomraadet/

SE TEMASIDEN HER:

https://www.borger.dk/kampagnesider/sygedagpenge


Ny analyse af jobcentrenes beskæftigelsesindsats på handicapområdet i 2018

En ny analyse viser, at jobcentre oplever, at der er sket en mindre stigning i det lokale fokus på handicapområdet mellem 2017 og 2018.

I analysen er der bl.a. blevet spurgt ind til lokalpolitisk fokus, organisering af handicapindsatsen, den oplevede effekt af de kompenserende ordninger og samarbejdet med eksterne interessenter på handicapområdet.

LÆS MERE HER:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/2/ny-analyse-jobcentrenes-beskaeftigelsesindsats-paa-handicapomraadet-2018/


Ledige skal have en værdig behandling

Landets kommuner skal ikke bare have en målsætning om at få flere i job – de skal også sikre, at jobcentrene giver borgerne en værdig behandling undervejs.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har udarbejdet sine beskæftigelsespolitiske mål til kommunerne for 2021. Kommunerne skal blandt andet måles på, om de formår at få flere flygtninge, familiesammenførte og personer med handicap i job, flere til at opkvalificere sig og altså et helt nyt krav om, at borgerne får en værdig behandling i jobcentrene. 

LÆS MERE HER:

https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/02/ledige-skal-have-en-vaerdig-behandling/


Opholdskravet for dagpenge afskaffes 1. februar

1. februar 2020 afskaffes opholdskravet for ret til dagpenge. Kravet trådte i kraft sidste år og har betydet, at man skal opholde sig i Danmark, i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i syv år inden for de seneste 12 år for at få ret til danske dagpenge. 

Opholdskravet rammer imidlertid danske lønmodtagere, der tager til udlandet for at arbejde. Samtidig løser opholdskravet  ikke et reelt problem. Det bidrager i stedet med bureaukrati. 

LÆS MERE HER:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/01/opholdskravet-for-dagpenge-afskaffes-1-februar/


Nyt rejsehold skal nedbringe sygefraværet i det offentlige

Fra i dag kan offentlige arbejdspladser få hjælp af et nyt rejsehold til at nedbringe deres sygefravær af Beskæftigelsesministeriets nyoprettede rejsehold. Samtidig lanceres hjemmesiden Sygefravær.dk med redskaber, der skal understøtte fælles handling for færre sygedage.

LÆS MERE HER:

https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/01/nyt-rejsehold-skal-nedbringe-sygefravaeret-i-det-offentlige/


Folketinget førstebehandler nyt beslutningsforslag

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er i Folketinget, når to beslutningsforslag, der begge handler om dagpengesystemet, skal førstebehandles tirsdag den 4. februar 2020.

Det ene beslutningsforslag, B 44, handler om at sænke dimittendsatsen for dagpengemodtagere.

Med beslutningsforslag B 44 pålægger Folketinget regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag, der sænker dimittendsatsen i dagpengesystemet for ikkeforsørgere til 8.490 kr. om måneden svarende til 45 pct. af højeste dagpengesats.

LÆS MERE HER:

https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/02/folketinget-foerstebehandler-to-beslutningsforslag/

SE BESLUTNINGSFORSLAGET HER:

https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B44/index.htm

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Januar 2020

Næste:

Marts 2020