Januar 2014

Ydelseskontor

Andet

Regeringen indgik den 18. december 2013 et forlig om en reform af sygedagpengesystemet med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Reformen giver sygemeldte økonomisk sikkerhed samt en tidligere og bedre indsats.

Med reformen af sygedagpengesystemet er sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Konkret sker det ved, at sygemeldte, der ikke er omfattet af de nuværende forlængelsesregler, efter fem måneder starter i et jobafklaringsforløb. Her modtager den sygemeldte en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Dertil indføres en ny forlængelsesmulighed, der tager særligt hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. De er fremover sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet.

Reformen indebærer også, at sygemeldte får en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne mod de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet.

Læs mere her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Forlig%20om%20en%20reform%20af%20sygedagpengesystemet.aspx

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og formue – 2014:

Undersøgelsens hovedresultater

Undersøgelsen viser, at 116 afgørelser, svarende til 89 procent af de indsendte sager, er i overensstemmelse med regler og praksis.

De øvrige 14 afgørelser, svarende til 11 procent, ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunerne, hvis de havde været forelagt Ankestyrelsen som klagesager.

Persongruppen i kommunernes afgørelser

I de 130 sager er det hovedsageligt ansøgerens formueforhold, der har givet anledning til afslag på kontanthjælp, men der indgår også et mindre antal sager, hvor det er ægtefællens formue eller begges formueforhold, der er årsag til kommunens afgørelse om afslag på kontanthjælp til ansøger.

Det er oftest ved nye ansøgninger om kontanthjælp, at kommunerne træffer afgørelse om afslag på grund af formue. Dette er tilfældet i 76 procent af sagerne, mens 23 procent omhandler ansøgere, der allerede modtog kontanthjælp.

I mere end to tredjedele af sagerne er det formue i form af kontante pengebeløb, som kommunerne har lagt til grund for afgørelsen om afslag på kontanthjælp.

Læs mere her: http://ast.dk/publikationer/praksisundersogelse-om-kontanthjaelp-og-formue

Både Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Arbejdsmarkedsstyrelsen er nedlagt. De erstattes af den nyoprettede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. 1. januar 2014.

Den nye styrelse skal fremadrettet varetage alle de ansvarsområder, som hidtil har ligget hos de to styrelser. Der er endnu ikke oprettet en hjemmeside for den nye styrelse, men i overgangsperioden vil man kunne finde relevant information om de to styrelsers ansvarsområder på deres hidtidige hjemmesider.

Nyt fra Folketinget

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) er vedtaget med ikrafttræden 1.1.2014.

Læs mere her : http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L70/20131_L70_som_vedtaget.pdf

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og forskellige andre love (Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v) er vedtaget med ikrafttræden 1.1.2014.

Læs mere her: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L78/index.htm

Jobcenter

Andet

Regeringen indgik den 18. december 2013 et forlig om en reform af sygedagpengesystemet med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Reformen giver sygemeldte økonomisk sikkerhed samt en tidligere og bedre indsats.

Med reformen af sygedagpengesystemet er sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Konkret sker det ved, at sygemeldte, der ikke er omfattet af de nuværende forlængelsesregler, efter fem måneder starter i et jobafklaringsforløb. Her modtager den sygemeldte en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Dertil indføres en ny forlængelsesmulighed, der tager særligt hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. De er fremover sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet.

Reformen indebærer også, at sygemeldte får en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne mod de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet.

Læs mere her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Forlig%20om%20en%20reform%20af%20sygedagpengesystemet.aspx

Både Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Arbejdsmarkedsstyrelsen er nedlagt. De erstattes af den nyoprettede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. 1. januar 2014.

Den nye styrelse skal fremadrettet varetage alle de ansvarsområder, som hidtil har ligget hos de to styrelser. Der er endnu ikke oprettet en hjemmeside for den nye styrelse, men i overgangsperioden vil man kunne finde relevant information om de to styrelsers ansvarsområder på deres hidtidige hjemmesider.


Ankestyrelsen – Praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Ankestyrelsen har gennemført en ny undersøgelse af 15 kommuners praksis, når de træffer afgørelser om tildeling af førtidspension til personer med en psykisk lidelse. Undersøgelsen omfatter 125 sager om førtidspension til personer i aldersgruppen 18-65 år med en psykisk lidelse, hvor hoveddiagnosen enten er en affektiv sindslidelse eller en nervøs eller stressrelateret tilstand. Det vil sige sygdomme, som eksempelvis angst og depression, hvor der kan være mulighed for behandling.

Hovedresultater Undersøgelsen viser, at 84 procent af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Derimod ville 16 procent af kommunernes afgørelser, svarende til 20 sager, blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. I disse sager er der ikke tilstrækkelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. 

En sammenligning med Ankestyrelsens undersøgelse fra 2007 om førtidspension til personer med en psykisk lidelse viser, at kommunerne er blevet bedre til at behandle sager om tilkendelse af førtidspension til denne gruppe modtagere.

Tidlig indsats vigtig

Praksisundersøgelsen viser, at der i nogle af sagerne ikke er flere behandlingsmuligheder på det tidspunkt, hvor borgeren får førtidspension. En tidligere indsats med en mere intensiv psykiatrisk behandling ville måske kunnet have ændret forløbet for nogle af disse borgerne, således de i stedet kunne have vendt tilbage til arbejdsmarkedet enten på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Kontrol

I 9 tilfælde har kommunerne tilkendt førtidspension med fastsættelse af kontrol. I disse sager har Ankestyrelsen vurderet, at fastsættelsen af kontrol er i strid med reglerne og styrelsens praksis. Der har i sagerne ikke været tale om alvorlige lidelser med uforudsigelige forløb, hvilket er en forudsætning for at kunne fastsætte kontrol. 

Læs mere her: http://ast.dk/publikationer/praksisundersogelse-om-fortidspension-til-personer-med-en-psykisk-lidelse

Gratis IT-hjælp til at læse og skrive

Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller en række IT værktøjer gratis til rådighed for personer, der har læse- og skrivevanskeligheder. Værktøjerne stilles til rådighed på PC og Mac samt Android og iPhones/iPads

Læs mere her: http://ams.dk/da/It/Borger-og-virkersomhedsvendt-it/Digitale-hjaelpevaerktoejer.aspx

Inspiration til brug af mentorer fra beskæftigelsesministeriet

En ny håndbog giver gennem ti cases inspiration til, hvordan jobcentre kan etablere og vedligeholde mentorkorps, der kan støtte og motivere borgere i at gennemføre de tilbud, som skal hjælpe dem i job og uddannelse.

Læs mere her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2014/01/Faa-inspiration-til-brug-af-mentorer.aspx  

Bekendtgørelser

Ny bekendtgørelse til Beskæftigelsesloven – bek.nr.

Orienteringsskrivelse til bek. Nr.1645

Orienteringsskrivelse om nytteindsasts

Bekendtgørelse nr. 26 af 13.1.2014 om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Læs mere her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161313  

Nyt fra Folketinget

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) er vedtaget med ikrafttræden 1.1.2014.

Læs mere her: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L70/20131_L70_som_vedtaget.pdf

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og forskellige andre love (Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v) er vedtaget med i krafttræden 1.1.2014.

Læs mere her: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L78/index.htm  

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv