Januar 2019

Nyhedsbrev ydelseskontor – januar 2019

Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principafgørelse 61-18 om uarbejdsdygtighed – raskmelding- tilbagebetaling – tilbagevirkende kraft

Kommentar: Teksten er omskrevet – læs den originale tekst på linket til afgørelsen nedenfor.

Retten til sygedagpenge kan først ophøre efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed, når kommunen har truffet en gyldig afgørelse.

Når en borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, ophører borgerens ret til at modtage sygedagpenge.

I en situation, hvor borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, træffer kommunen afgørelse om ophør af borgerens ret til sygedagpenge fra afgørelsestidspunktet. Kommunen vil dog kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling af sygedagpenge, der er udbetalt i perioden fra borgers raskmelding eller genoptagelse af arbejdet frem til afgørelsestidspunktet.

Betingelserne for at kræve tilbagebetaling er opfyldt, idet borgeren i disse tilfælde har modtaget sygedagpenge uberettiget og mod bedre vidende i perioden fra raskmeldingen eller genoptagelse af arbejdet i hidtidigt omfang og frem til afgørelsestidspunktet.

Afgørelsen om tilbagebetaling kan meddeles i samme brev, som afgørelsen om ophør af retten til sygedagpenge, således at borger modtager én samlet afgørelse.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206161

Ankestyrelsens principafgørelse 62-18 om sygedagpenge – anmeldelse – revurderingstidspunkt – selvstændig

Afgørelsen drejer sig om beregning af revurderingstidspunktet for en selvstændig erhvervsdrivende, som har anmeldt sit sygefravær efter anmeldelsesfristens udløb.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206162

Ankestyrelsens principafgørelse om 63-18 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – lønmodtager

Afgørelsen drejer sig om retten til sygedagpenge, når lønmodtageren anmelder sygefraværet efter revurderingstidspunktet er indtrådt. I denne situation skal kommunen vurdere om de grundlæggende for sygedagpenge er opfyldt samt om borgeren opfylder en eller flere betingelser for forlængelse efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1.

I den aktuelle sag var borgeren ansat i eget anpartsselskab og skulle derfor vurderes som lønmodtager.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206163

Andet nyt

100 mio. kr. til sygefraværs-pakke: Skal give færre sygedage i det offentlige

I den offentlige sektor er der et stort potentiale for at bringe sygefraværet ned. I 2017 lå det på ca. 11,4 arbejdsdage i gennemsnit, hvilket svarer til lidt over 32.000 fuldtidsstillinger, viser en ny undersøgelse fra Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Og bliver det reduceret med bare én dag, vil det årligt svare til ca. 2.800 flere personer på arbejdspladserne i det offentlige.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/01/100-mio-kr-tilsygefravaers-pakke-skal-give-faerre-sygedage-i-det-offentlige/

Udkast til lovforslag, der udmønter aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats – helt ny beskæftigelseslov (LAB):

Som led i udmøntningen af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats er udkast til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats sendt i ekstern høring af Beskæftigelsesministeriet.

Udkastet til lovforslaget udmønter aftalen om forenkling af reglerne om beskæftigelsesindsatsen. Endvidere indeholder udkastet en hel ny struktur på beskæftigelsesloven. Reglerne om revalidering er overført til beskæftigelsesloven fra lov om aktiv socialpolitik.

Når lovforslaget er fremsat i Folketinget vender vi tilbage med en mere grundig omtale af det.

LÆS MERE HER:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: https://star.dk/omstyrelsen/nyt/nyheder/2019/1/Lovforslag-der-udmoenter-aftale-om-en-forenkletbeskaeftigelsesindsats-mv-er-sendt-i-hoering/

Høringsportalen: https://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62667

LAB paragraffer: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b5-4256-9b74 fda0d86c7380/LAB_Paragraffer.pdf

LAB almindelige bemærkninger: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f28b5-4256-9b74-fda0d86c7380/LAB_Almindelige%20bem%C3%A6rkninger.pdf 

LAB specielle bemærkninger: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b54256-9b74-fda0d86c7380/LAB_Specielle%20Bem%C3%A6rkninger.pdf

LAB paragrafnøgle: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b5-42569b74-fda0d86c7380/LAB_Paragrafn%C3%B8gle.pdf

Udkast til lovforslag til ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (konsekvenslovforslag).

Lovforslaget udmønter bl.a. konsekvensændringer af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, ændrede opfølgningsfrekvenser for sygedagpengeopfølgning og ændringer i lov om kompensation til handicappede i erhverv med videre.

Når lovforslaget er fremsat i Folketinget vender vi tilbage med en mere grundig omtale af det.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: https://star.dk/omstyrelsen/nyt/nyheder/2019/1/Lovforslag-der-udmoenter-aftale-om-en-forenkletbeskaeftigelsesindsats-mv-er-sendt-i-hoering/

Udkast til konsekvensforslag: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b5-4256-9b74-fda0d86c7380/Udkast%20til%20konsekvenslovforslag%20januar%202019.pdf

Paralleltekster til konsekvensforslag: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b5-4256-9b74-fda0d86c7380/Paralleltekster%20til%20konsekvenslovforslaget_januar%202019.pdf

Nyhedsbrev jobcenter – januar 2019

Tværfagligt afsnit

60-18 om handleplan – ordensforskrift – klageadgang

Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når kommunen træffer afgørelse om bevilling af støtte efter serviceloven til voksne borgere, som har en betydelig nedsat funktionsevne.

En handleplan er ikke en garantiforskrift

Handleplanen har et fremadrettet sigte, herunder at beskrive formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig og den forventede varighed af den indsats, som kommunen har truffet afgørelse om at bevilge til borgeren efter serviceloven.

Handleplanen har ikke betydning for afgørelsen om borgerens ret til støtte efter serviceloven. En handleplan og derved et tilbud om handleplan er derfor ikke en garantiforskrift. Det betyder, at manglende tilbud om handleplan ikke har betydning for vurderingen af, om kommunens udmåling af støtte efter serviceloven er tilstrækkelig til at dække borgerens hjælpebehov.

Denne afgørelse ændrer praksis i forhold til den praksis, der var udmeldt i principafgørelserne C-12- 05 og C-29-06. Praksisændringen har dog først virkning fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206118

Nyt fra Ankestyrelsen

58-18 om ressourceforløb – førtidspension – arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv – hurraaaaaa 🙂

Kommentar: Der er af Wiederquist foretaget fremhævelser ved hjælp af fed skrift i teksten, for at fremhæve budskabet.

Kommunen giver ressourceforløb til personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig indsats, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af en beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Personer, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb, skal ikke have tilbud om et ressourceforløb.

Udviklingsperspektiv

Et ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes. Ressourceforløb skal kun iværksættes, når der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og på sigt forbedre sin situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, fx i et fleksjob.

Det betyder, at der skal visiteres til ressourceforløb, hvis der på sigt er en mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles i en sådan grad, at borgeren vil kunne blive i stand til at have indtægtsgivende arbejde i form af ordinære timer eller i et fleksjob, eventuelt efter gennemførelse af en uddannelse. Er dette ikke tilfældet, skal kommunen vurdere, om der i stedet skal indledes en sag om førtidspension.

OBS: Det betyder også, at det ikke er tilstrækkeligt til at være i målgruppen for et ressourceforløb, at det ikke kan udelukkes, at arbejdsevnen kan udvikles i forløbet. Der skal positivt kunne peges på et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne.

Relevante indsatser

Kravet om dokumentation betyder, at kommunen skal sikre, at ressourceforløb iværksættes i de sager, hvor det er relevant. En borger skal som udgangspunkt have deltaget i mindst ét ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension. Kommunen skal dog tilkende førtidspension, selvom der ikke er gennemført et ressourceforløb, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.

Der er ikke udviklingsperspektiv for borgerens arbejdsevne, når fx:

  • der ikke er muligheder for bedring af borgerens meget dårlige helbredstilstand,
  • der ikke er muligheder for bedring af borgerens meget ringe funktionsevne,
  • det enten er dokumenteret eller på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved iværksættelse af udviklende og afklarende forløb,
  • der peges på tiltag, som udelukkende har sigte på forbedring af borgerens livskvalitet.

Der er et udviklingsperspektiv for borgerens arbejdsevne, når fx:

  • der er relevante behandlingsmuligheder,
  • borgerens arbejdsevne ikke er afklaret og prøvet udviklet i forhold til det brede arbejdsmarked under hensynstagen til borgerens skånebehov og funktionsniveau,
  • manglende iværksættelse af afklaringsforløb ikke alene er udtryk for borgerens arbejdsevne, men også skyldes andre årsager, fx borgerens motivation,
  • det er relevant at overveje, bl.a. om der er behov for mentor, funktionsevnebeskrivelse i hjemmet og/eller hjælpemidler.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205885

61-18 om uarbejdsdygtighed – raskmelding – tilbagebetaling – tilbagevirkende kraft

Kommentar: Teksten er omskrevet af Wiederquist – læs den originale tekst på linket til afgørelsen nedenfor.

Retten til sygedagpenge kan først ophøre efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed, når kommunen har truffet en gyldig afgørelse.

Når en borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, ophører borgerens ret til at modtage sygedagpenge.

I en situation, hvor borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, træffer kommunen afgørelse om ophør af borgerens ret til sygedagpenge fra afgørelsestidspunktet. Kommunen vil dog kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling af sygedagpenge, der er udbetalt i perioden fra borgers raskmelding eller genoptagelse af arbejdet frem til afgørelsestidspunktet.

Betingelserne for at kræve tilbagebetaling er opfyldt, idet borgeren i disse tilfælde har modtaget sygedagpenge uberettiget og mod bedre vidende i perioden fra raskmeldingen eller genoptagelse af arbejdet i hidtidigt omfang og frem til afgørelsestidspunktet.

Afgørelsen om tilbagebetaling kan meddeles i samme brev, som afgørelsen om ophør af retten til sygedagpenge, således at borger modtager én samlet afgørelse.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206161

62-18 om sygedagpenge – anmeldelse – revurderingstidspunkt – selvstændig

Afgørelsen drejer sig om beregning af revurderingstidspunktet for en selvstændig erhvervsdrivende, som har anmeldt sit sygefravær efter anmeldelsesfristens udløb.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206162

63-18 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – lønmodtager

Afgørelsen drejer sig om retten til sygedagpenge, når lønmodtageren anmelder sygefraværet efter revurderingstidspunktet er indtrådt. I denne situation skal kommunen vurdere om de grundlæggende for sygedagpenge er opfyldt samt om borgeren opfylder en eller flere betingelser for forlængelse efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1.

I den aktuelle sag var borgeren ansat i eget anpartsselskab og skulle derfor vurderes som lønmodtager.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206163

Andet

Få et samlet overblik over jobrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

Et nyt tema på star.dk om jobrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) giver et samlet overblik over VEU-området. Temaet henvender sig til professionelle målgrupper, dvs. medarbejdere på skoler, jobcentre, a-kasser samt arbejdsmarkedets parter og VEU-koordinatorer.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/12/faa-et-samlet-overblik-overjobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/

OG HER: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/

Undersøgelse viser: Der er masser af potentiale blandt uddannelseshjælpsmodtagere

Knap 38 pct. af uddannelseshjælpsmodtagerne i 2016 afsluttede deres ydelsesforløb og fik enten helt eller delvist fodfæste uden for ydelsessystemet. Knap 2/3 af disse, svarende til 24 pct. Af uddannelseshjælpsmodtagerne, lykkedes med at få fodfæste i uddannelse eller job og forblev ude af ydelsessystemet et helt år. De øvrige 14 pct. fik delvist fodfæste, hvor fem pct. forblev ude af ydelsessystemet på selvforsørgelse hele året, mens ni pct. vendte tilbage til ydelsessystemet inden for et år.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/12/der-er-masser-af-potentialeblandt-uddannelseshjaelpsmodtagere/

Borgere med svær psykisk lidelse kommer oftere i job eller uddannelse med en håndholdt virksomhedsrettet indsats

Evaluering af Projekt Inklusion viser positive resultater af en virksomhedsrettet indsats efter IPSmetoden for borgere med svære psykiske lidelser.

IPS (Individual Placement and Support) er en metode til at få personer med alvorlige sindslidelser i beskæftigelse og uddannelse. Metoden er mere effektiv end en traditionel jobcenterindsats, og deltagerne i IPS-indsatsen er samtidig mere tilfredse med den indsats, de har modtaget. Det er hovedkonklusionerne i evalueringen af Projekt Inklusion.

Projekt Inklusion omfatter en beskæftigelsesrettet indsats målrettet personer med en svær psykisk lidelse som fx skizofreni. I projektet er IPS-metoden afprøvet på det danske arbejdsmarked. I forvejen er metoden velafprøvet internationalt set, og har konsekvent påvist gode effekter.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/12/borgere-psykisk-lidelseoftere-job-med-virksomhedsrettet-indsats/

OG HER: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2018/12/borgere-med-svaer-psykisklidelse-kommer-oftere-i-job-og-uddannelse-med-en-virksomhedsrettet-indsats/

Har du styr på Flere skal med?

Flere skal med-teamet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en test, hvor du kan blive klog på det nytænkende beskæftigelsestiltag.

Er Flere skal med et kompetenceudviklingsforløb for jobkonsulenter? Er det et randomiseret kontrolleret forsøg for ledige? Eller er det noget helt tredje? Og hvor mange kommuner er med?

Svar på de 10 spørgsmål, se om du kan slå din kollega, og bliv en ægte Flere skal med-kender.

SE MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2019/1/har-du-styr-paa-flere-skal-med/

TAG TESTEN HER: https://flereskalmed.star.dk/om-indsatsen/test-dig-selv/

Udkast til lovforslag, der udmønter aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats – helt ny beskæftigelseslov (LAB):

Som led i udmøntningen af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats er udkast til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats sendt i ekstern høring af Beskæftigelsesministeriet.

Udkastet til lovforslaget udmønter aftalen om forenkling af reglerne om beskæftigelsesindsatsen. Endvidere indeholder udkastet en hel ny struktur på beskæftigelsesloven. Reglerne om revalidering er overført til beskæftigelsesloven fra lov om aktiv socialpolitik.

Når lovforslaget er fremsat i Folketinget vender vi tilbage med en mere grundig omtale af det.

LÆS MERE HER: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: https://star.dk/omstyrelsen/nyt/nyheder/2019/1/Lovforslag-der-udmoenter-aftale-om-en-forenkletbeskaeftigelsesindsats-mv-er-sendt-i-hoering/

Høringsportalen: https://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62667

LAB paragraffer: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b5-4256-9b74-fda0d86c7380/LAB_Paragraffer.pdf

LAB almindelige bemærkninger: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f28b5-4256-9b74-fda0d86c7380/LAB_Almindelige%20bem%C3%A6rkninger.pdf

LAB specielle bemærkninger: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b5-4256-9b74-fda0d86c7380/LAB_Specielle%20Bem%C3%A6rkninger.pdf

LAB paragrafnøgle: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b5-4256-9b74-fda0d86c7380/LAB_Paragrafn%C3%B8gle.pdf

Udkast til lovforslag til ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (konsekvenslovforslag).

Lovforslaget udmønter bl.a. konsekvensændringer af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, ændrede opfølgningsfrekvenser for sygedagpengeopfølgning og ændringer i lov om kompensation til handicappede i erhverv med videre.

Når lovforslaget er fremsat i Folketinget vender vi tilbage med en mere grundig omtale af det.

LÆS MERE HER: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: https://star.dk/omstyrelsen/nyt/nyheder/2019/1/Lovforslag-der-udmoenter-aftale-om-en-forenkletbeskaeftigelsesindsats-mv-er-sendt-i-hoering/

Udkast til konsekvensforslag: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b5-4256-9b74-fda0d86c7380/Udkast%20til%20konsekvenslovforslag%20januar%202019.pdf Paralleltekster til konsekvensforslag: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f1a17f4f-28b5-4256-9b74-fda0d86c7380/Paralleltekster%20til%20konsekvenslovforslaget_januar%202019.pdf

100 mio. kr. til sygefraværs-pakke: Skal give færre sygedage i det offentlige

I den offentlige sektor er der et stort potentiale for at bringe sygefraværet ned. I 2017 lå det på ca. 11,4 arbejdsdage i gennemsnit, hvilket svarer til lidt over 32.000 fuldtidsstillinger, viser en ny undersøgelse fra Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Og bliver det reduceret med bare én dag, vil det årligt svare til ca. 2.800 flere personer på arbejdspladserne i det offentlige.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/01/100-mio-kr-tilsygefravaers-pakke-skal-give-faerre-sygedage-i-det-offentlige/

A-kasser får større ansvar for at få ledige i job

Et historisk stort forsøg med arbejdsdelingen mellem a-kasser og jobcentre skal starte 1. juli 2019 og kommer til at omfatte mindst hver fjerde nydelige årligt.

Med forsøget får udvalgte a-kasser i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet. Det er normalt kommunerne, der har ansvaret for det, mens a-kasserne har ansvaret for CV-samtalen og rådighedssamtaler med ledige.

Forsøget udspringer af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, som et bredt flertal i Folketinget indgik i august sidste år. Aftalepartierne har nu lagt sig fast på kriterierne for udvælgelse af de akasser, der får lov at deltage i forsøget. Kriterierne går blandt andet på a-kassernes indsats i opsigelsesperioden, kapacitet til at afholde samtaler, deres geografiske forankring, hvordan a-kasserne vil sikre, at medlemmerne søger aktivt, og hvordan a-kasserne vil sikre match mellem virksomheder og ledige.

LÆS MERE HER:https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/01/a-kasser-faar-stoerreansvar-for-at-faa-ledige-i-job/

Nyt fra Folketinget

Lovforslaget om opholdskrav for ret til dagpenge trådte i kraft 1. januar 2019.

Den 20. december vedtog Folketinget et opholdskrav for ret til dagpenge: L 13 forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).

Lovforslaget medfører, at retten til dagpenge bliver betinget af, at medlemmet lovligt har haft ophold her i riget, et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år.

Opholdskravet indfases gradvist, således at:

  • for a-kasse-medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode i perioden fra den 1. januar 2019 til og med den 31. december 2019, er opholdskravet sammenlagt mindst 5 år inden for de seneste 12 år.
  • for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020, er opholdskravet sammenlagt mindst 6 år inden for de seneste 12 år.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2019/1/lovforslag-om-opholdskrav-ertraadt-i-kraft/

LÆS GÆLDENDE LOV (LOV nr 1710 af 27/12/2018) HER: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1710

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer

Aftalen drejer sig om de borgere, som har de mest komplekse problemer, og som står i en svær situation, der ofte mødes af det mest komplekse og svært gennemskuelige offentlige system. Flere kommuner arbejder allerede i dag målrettet med at skabe sammenhængende tilbud til denne borgergruppe.

Blandt andet en sektoropdelt lovgivning gør opgaven med koordineringen meget vanskelig.

Aftaleparterne er enige om at tage et grundlæggende opgør med silotænkningen i lovgivningen. Der er enighed om principperne for en ny hovedlov, som skal skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse behov. Formål med den koordinerede indsats er, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse.

Endelig er aftaleparterne enige om en række øvrige initiativer, som skal bidrage til øget sammenhæng mellem særligt beskæftigelses- og socialområdet i bred forstand.

Aftaleparterne vil drøfte et udkast til lovforslag og den konkrete udmøntning af de øvrige elementer i aftalen i 1. halvår 2019. Forud herfor vil arbejdet med reformen blive kvalificeret af en følgegruppe med deltagelse af centrale interessenter og praktikere.

Aftaleteksten indeholder nærmere omtale af de enkelte dele i aftalen.

LÆS MERE HER: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/12/bredt-flertal-enige-omen-helhedsorienteret

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

November 2018

Næste:

Februar 2019