Januar

Ydelseskontor

Nyt fra Folketinget

Tre midlertidige syge- og barselsdagpengeordninger er forlænget

Folketinget vedtog den 22. december et lovforslag, der forlænger tre midlertidige covid-19 ordninger, der ellers ville have udløbet ved årsskiftet. Følgende ordninger er forlænget til og med den 31. marts 2021:

 • Sygedagpenge til lønmodtagere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, herunder lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko.
 • Udvidet ret til refusion til arbejdsgiveren fra medarbejderens første fraværsdag når medarbejderen er smittet eller antaget smittet med covid-19. Udvidet sygedagpenge til selvstændige, der er smittet eller antaget smittet med covid-19.
 • Barselsdagpenge til forældre med børn, der hjemsendes pga. covid-19 og forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19. Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige og omfatter forældre til børn op til og med 13 år. Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Derudover er det en betingelse, at forældrene ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, der kan bruges på pasning af barnet.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/12/tre-midlertidige-syge-og-barselsdagpengeordninger-er-forlaenget/ 
SE LOVFORSLAGET SOM VEDTAGET HER: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l123/20201_l123_som_vedtaget.pdf

Forlængelse og genindførsel af særlige regler på ydelsesområdet som følge af covid-19

Folketinget har den 19. januar vedtaget 3 lovændringer på Beskæftigelsesministeriets område:

 • Lov nr. 57 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19),
 • Lov nr. 58 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling) og
 • Lov nr. 59 af 19. januar 2021 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19).

Med lov nr. 57 suspenderes forbrug af dagpenge i januar og februar 2021, og retten til sygedagpenge forlænges med 1 måned, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 28. februar.

Med lov nr. 58 suspenderes arbejdsgivernes betaling af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling. Suspensionen gælder frem til og med den 18. marts 2021.

Med lov nr. 59 genindføres suspensionen af 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere. 12-månedersperioden i 225-timersreglen forlænges således yderligere med perioden fra og med den 1. februar 2021 til og med den 28. februar 2021, således at perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021 samlet set skal anses for en forlængelsesgrund.

Personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i perioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/01/forlaengelse-og-genindfoersel-af-saerlige-regler-paa-ydelsesomraadet-som-foelge-af-covid-19/ 

SE LOV NR. 57 AF 19. JANUAR OM SUSPENSION AF DAGPENGEFORBRUG OG FORLÆNGELSE AF RETTEN TIL SYGEDAGPENGE SOM FØLGE AF COVID-19 HER: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/57 

SE LOV NR. 58 AF 19. JANUAR OM SUSPENSION AF G-DAGE VED HJEMSENDELSER OG ARBEJDSFORDELING SOM FØLGE AF COVID-19 HER: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/58 

SE LOV NR. 59 AF 19. JANUAR OM YDERLIGERE FORLÆNGELSE AF 12-MÅNEDERSPERIODEN I 225-TIMERSREGLEN SOM FØLGE AF COVID-19 HER: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/59 

Andet nyt

Styrelsen har udsendt en orientering til kommunerne om ny midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt 2 opdaterede vejledninger på sygedagpengeområdet

Med lov nr. 57 af 19. januar om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19) er der kommet en yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.

I forlængelse af lovændringen er vejledning om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge blevet opdateret.

Desuden er vejledningen om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 nu opdateret, så det fremgår, at §§ 43 a og 53 b i sygedagpengeloven ophører den 1. april 2021.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/01/styrelsen-har-udsendt-en-orientering-til-kommunerne-om-ny-midlertidig-forlaengelse-af-retten-til-sygedagpenge-samt-2-opdaterede-vejledninger-paa-sygedagpengeomraadet/ 
SE ORIENTERING OM NY MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF RETTEN TIL SYGEDAGPENGE SAMT DE 2 OPDATEREDE VEJLEDNINGER HER: https://star.dk/media/17060/orientering-om-ny-midlertidig-forlaengelse-af-retten-til-sygedagpenge-samt-2-opdaterede-vejledninger.pdf

Jobcenter

Nyt fra Folketinget

Tre midlertidige syge- og barselsdagpengeordninger er forlænget

Folketinget vedtog den 22. december et lovforslag, der forlænger tre midlertidige covid-19 ordninger, der ellers ville have udløbet ved årsskiftet. Følgende ordninger er forlænget til og med den 31. marts 2021:

 • Sygedagpenge til lønmodtagere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, herunder lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko.
 • Udvidet ret til refusion til arbejdsgiveren fra medarbejderens første fraværsdag når medarbejderen er smittet eller antaget smittet med covid-19. Udvidet sygedagpenge til selvstændige, der er smittet eller antaget smittet med covid-19.
 • Barselsdagpenge til forældre med børn, der hjemsendes pga. covid-19 og forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19. Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige og omfatter forældre til børn op til og med 13 år. Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Derudover er det en betingelse, at forældrene ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, der kan bruges på pasning af barnet.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/12/tre-midlertidige-syge-og-barselsdagpengeordninger-er-forlaenget/ 

SE LOVFORSLAGET SOM VEDTAGET HER: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l123/20201_l123_som_vedtaget.pdf 

Forlængelse og genindførsel af særlige regler på ydelsesområdet som følge af covid-19

Folketinget har den 19. januar vedtaget 3 lovændringer på Beskæftigelsesministeriets område:

 • Lov nr. 57 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19),
 • Lov nr. 58 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling) og
 • Lov nr. 59 af 19. januar 2021 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19).

Med lov nr. 57 suspenderes forbrug af dagpenge i januar og februar 2021, og retten til sygedagpenge forlænges med 1 måned, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 28. februar.

Med lov nr. 58 suspenderes arbejdsgivernes betaling af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling. Suspensionen gælder frem til og med den 18. marts 2021.

Med lov nr. 59 genindføres suspensionen af 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere. 12-månedersperioden i 225-timersreglen forlænges således yderligere med perioden fra og med den 1. februar 2021 til og med den 28. februar 2021, således at perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021 samlet set skal anses for en forlængelsesgrund.

Personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i perioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/01/forlaengelse-og-genindfoersel-af-saerlige-regler-paa-ydelsesomraadet-som-foelge-af-covid-19/ 

SE LOV NR. 57 AF 19. JANUAR OM SUSPENSION AF DAGPENGEFORBRUG OG FORLÆNGELSE AF RETTEN TIL SYGEDAGPENGE SOM FØLGE AF COVID-19 HER: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/57 

SE LOV NR. 58 AF 19. JANUAR OM SUSPENSION AF G-DAGE VED HJEMSENDELSER OG ARBEJDSFORDELING SOM FØLGE AF COVID-19 HER: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/58 

SE LOV NR. 59 AF 19. JANUAR OM YDERLIGERE FORLÆNGELSE AF 12-MÅNEDERSPERIODEN I 225-TIMERSREGLEN SOM FØLGE AF COVID-19 HER: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/59 

Andet nyt

Skærpede tiltag for beskæftigelsesindsatsen og tilpasninger i Arbejdstilsynet fortsætter til 7. februar

På baggrund af regeringens udmelding den 13. januar forlænges restriktionerne for beskæftigelsesindsatsen også.  

Det betyder, at de retningsliner om den COVID-19-tilpassede beskæftigelsesindsats, som blev udmeldt til 38 kommuner den 8. december 2020, og som siden er blevet udbredt til hele landet og forlænget, fortsat vil være gældende til og med den 7. februar 2021. 

De supplerende restriktioner vedrørende beskæftigelsesindsatsen, som blev udstedt med ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 vil ligeledes fortsat skulle gælde.  

Du kan læse mere om retningslinjerne og de skærpede rammer for beskæftigelsesindsatsen i orienteringsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2021/01/skaerpede-tiltag-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-tilpasninger-i-arbejdstilsynet-fortsaetter-til-7-februar/ 

SE ORIENTERINGSSKRIVELSEN FRA STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING AF 8. DECEMBER 2020 HER: https://star.dk/media/15421/brev-vedr-skaerpede-tiltag-i-38-kommuner-samt-forlaengelse-af-gaeldende-tiltag-i-hele-landet-end.pdf 

SE ORIENTERINGSSKRIVELSEN FRA STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING AF 18. DECEMBER 2020 HER: https://star.dk/media/15517/orienteringsskrivelse-18-12-2020.pdf 

Styrelsen har udsendt en orientering til kommunerne om ny midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt 2 opdaterede vejledninger på sygedagpengeområdet

Med lov nr. 57 af 19. januar om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19) er der kommet en yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.

I forlængelse af lovændringen er vejledning om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge blevet opdateret.

Desuden er vejledningen om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 nu opdateret, så det fremgår, at §§ 43 a og 53 b i sygedagpengeloven ophører den 1. april 2021.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2021/01/styrelsen-har-udsendt-en-orientering-til-kommunerne-om-ny-midlertidig-forlaengelse-af-retten-til-sygedagpenge-samt-2-opdaterede-vejledninger-paa-sygedagpengeomraadet/ 
SE ORIENTERING OM NY MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF RETTEN TIL SYGEDAGPENGE SAMT DE 2 OPDATEREDE VEJLEDNINGER HER: https://star.dk/media/17060/orientering-om-ny-midlertidig-forlaengelse-af-retten-til-sygedagpenge-samt-2-opdaterede-vejledninger.pdf

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

December

Næste:

Februar