Juni 2014

Ydelseskontor

Afgørelser fra Ankestyrelsen

AFG.30-14 – Tilbagebetalingskrav LAS §95

Kommunen opkræver tilbagebetalingspligtige ydelser i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Kommunen kan fastsætte en ordning om afdragsvis betaling. Kommunen fastsætter afdragsordningen med udgangspunkt i den tabel og den beregningsmåde af det månedlige afdrag, der fremgår af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

En kommune hverken kan eller skal foretage en konkret betalingsevnevurdering i forbindelse med fastsættelsen af en afdragsordning.

Overdragelse af tilbagebetalingskrav til SKAT

Hovedreglen er, at tilbagebetalingskravet først overdrages til SKAT (Restanceinddrivelsesmyndigheden), når en skyldner trods påkrav ikke overholder den afdragsordning, som kommunen har fastsat. I den situation anses afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden. Kommunen træffer afgørelse om, at kravet overdrages til SKAT med henblik på inddrivelse.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163263  

AFG-29-14 – Indtægter, der ikke medfører fradrag i revalideringsydelse – LAS §59

Vestre Landsret har den 29. november 2013 afsagt dom om, at indtægter fra en løbende forsørgertabserstatning, som borgeren modtog efter sin ægtefælle, ikke medførte fradrag i hendes revalideringsydelse.

Landsretten fandt, at da aktivlovens § 59, stk. 1, er en bestemmelse, som begrænser revalidendens lovmæssige krav på udbetaling af den faste revalideringsydelse efter lovens § 52, må dette føre til, at § 59, stk. 1, skal fortolkes snævert.

Landretten fandt, at der hverken efter ordlyden af aktivlovens § 59, stk. 1, eller efter lovens forarbejder er grundlag for at antage, at det har været hensigten med bestemmelsen, at den skal omfatte andre ordninger end dem, der er beskrevet i pkt. 278 i vejledningen af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik. Det fremgår heraf, at revalideringsydelsen nedsættes med løbende udbetalinger af “pension og tillæg hertil, som er et led i et tidligere ansættelsesforhold og af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen”, og med “løbende udbetalinger fra private forsikringer og pensionsordninger”.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163262

Nyt fra Folketinget

L 183 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik.
(Midlertidig huslejehjælp).

Læs loven som den er vedtaget her: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L183/20131_L183_som_vedtaget.pdf

Jobcenter

Afgørelser fra Ankestyrelsen

AFG.27-14 – Ophør af erhvervsrettede foranstaltninger – RTL § 5 og § 7 a

Kommunen skal i forbindelse med ophør af en erhvervsrettet foranstaltning tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Denne helhedsvurdering indeholder en afgørelse. Borgeren kan klage over denne afgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Kommunen traf i den konkrete sag afgørelse om at stoppe borgerens sygedagpenge. Samtidig tog kommunen stilling til, at der ikke var behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Borgerens retsstilling, efter at hun ikke længere kunne få sygedagpenge, var afhængig af resultatet af kommunens helhedsvurdering. Kommunens helhedsvurdering var derfor en afgørelse om afslag på yderligere foranstaltninger, herunder ressourceforløb. Borgeren kunne klage over, at hun ikke var blevet tilkendt et ressourceforløb.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt i den konkrete sag, at borgeren ikke var berettiget til et.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163260  

AFG.25-14 – Fleksjob – begrænset arbejdsevne – LAB §§ 69 og 70

Kommunen kan give tilbud om fleksjob, hvis borgerens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde borgeren i ordinær beskæftigelse, medmindre det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger.

Kommunen skal fortage en samlet vurdering af alle sagens oplysninger, herunder en vurdering af modsatrettede oplysninger, der taler henholdsvis for eller imod, at den pågældende opfylder betingelserne for fleksjob. Kommunen skal inden afgørelsen forelægge sagen for rehabiliteringsteamet og inddrage teamets indstilling i sagen.

Meget begrænset arbejdsevne

Kommunen kan give tilbud om fleksjob til en borger, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne.

Det er dog en betingelse, at kommunen vurderer, at der er mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles, således at borgeren kan øge sin arbejdsindsats inden for en rimelig periode.

Kommunen skal ved denne vurdering bl.a. inddrage oplysninger om borgerens helbredsmæssige forhold, gennemførte afklarings- eller praktikforløb, herunder oplysninger om de opgaver borgeren har kunnet udføre, arbejdstid, og borgerens evne til at fungere på en arbejdsplads.

I en sag, hvor borgeren havde en effektiv arbejdstid på ca. 2 timer om ugen, var borgeren omfattet af personkredsen, der har ret til fleksjob.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163444

AFG.24-14 – Ressourceforløb – målgruppe og “forhold” til fleksjob

Kommunen kan give ressourceforløb til personer, der ud over ledighed har komplekse problemer, som ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af en beskæftigelsesindsats og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Det er endvidere en betingelse, at personen har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse, har deltaget i beskæftigelsestilbud eller revalidering uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller at kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Målgruppen for et ressourceforløb er især personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de uden en særlig, tværfaglig indsats vil ende med at få tilkendt førtidspension.

Målgruppen kan også være personer med aktuelle komplekse problemer i form af f.eks. helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold mv., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang.

Kommunen skal vurdere, at alle relevante muligheder i den ordinære beskæftigelseslovgivning er udtømte, før der kan tildeles et ressourceforløb. Det er dog ikke en betingelse, at kommunen rent faktisk har anvendt alle indsatser i forhold til den pågældende.

Kommunen skal have fokus på, hvilke ressourcer den enkelte har, og hvordan disse ressourcer kan udvikles.

Visitation til ressourceforløb vil altid afhænge af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes situation sammenholdt med betingelserne for ressourceforløb.

I den konkrete sag kunne der gives ressourceforløb til en person med psykisk belastningsreaktion og smerter i bevægeapparatet, idet lægelige oplysninger og arbejdsafklaring viste, at der kunne være mulighed for udvikling af arbejdsevnen ved iværksættelse af et længerevarende forløb med fokus på fysisk træning, succes med arbejdsopgaverne i en virksomhedspraktik og med hjælp af en mentor.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163257

AFG.26-14 – Borgeren kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling – Beskæftigelsesansvarslovens §25a

Rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling i alle sager, inden kommunen træffer beslutning om og tilkender ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.

En borger kan ikke klage over rehabiliteringsteamets indstilling i en sag. Dette fremgår af lovbemærkningerne. Det er begrundet i, at forelæggelsen af sager for rehabiliteringsteamet er en del af kommunens sagsbehandling. Kompetencen til at træffe afgørelse i sagen ligger stadig hos kommunen.

Borgeren kan derimod klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over kommunens afgørelse.

Kommunen skal træffe en afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling

Kommunen skal træffe afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, når rehabiliteringsteamet har givet indstilling om, bl.a. hvorvidt der skal gives ressourceforløb, fleksjob, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension.

Kommunen skal først træffe en afgørelse, når sagen er færdigbehandlet i teamet, og teamet har afgivet indstilling i overensstemmelse med § 25a, stk. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Denne principafgørelse skal ses i sammenhæng med Ankestyrelsens principafgørelse 6-14, som fastslår, at kommunen kun har pligt til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Kommunen kan dog altid vælge at forelægge en sag for teamet.

Når sagen har været forelagt for teamet, og teamet har afgivet indstilling i sagen i overensstemmelse med § 25 a, stk. 3, er kommunen forpligtet til at træffe en afgørelse.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163259

Andet

Ugentlig tjek af jobforslag for åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere – ændring af bek.1645 til Beskæftigelsesloven.

Skrivelse af 9.6.2014 om ændring af bekendtgørelsen til Beskæftigelsesloven

Om: Af den hidtidige § 5 i bekendtgørelsen fremgår det, at den arbejdssøgende mindst hver 7. dag skal bekræfte sin aktive jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet.

Med ændringen er der indsat et nyt stk. 2, hvor det præciseres, at for personer, der modtager uddannelseshjælp, er det kun de åbenlyst uddannelsesparate, der ugentligt skal tjekke jobforslag.

Ændringen vil bringe bestemmelsen i overensstemmelse med § 11, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvoraf det fremgår, at det alene er jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der har pligt til at tilmelde sig som jobsøgende og ugentligt at tjekke jobforslag på Jobnet. Dette svarer også til det forudsatte i kontanthjælpsreformen.

Bekendtgørelsen træder i kraft 10. juni 2014

Læs hele ændringsbekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163657

Vejledning om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige er ændret:

Tilmelding via Jobnet

For at fremme en hurtigere procedure for tilmelding til selvvalgt uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau anbefales det, at den ledige finder kurser og ansøger om selvvalgt uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau via min side på Jobnet. Arbejdsløshedskassen skal fortsat godkende uddannelsesaktiviteten. Arbejdsløshedskassernes godkendelse sker på den administrationsside på Jobnet, som de i forvejen har adgang til. Når arbejdsløshedskassen har godkendt ansøgningen på Jobnet, sendes ansøgningen automatisk til uddannelsesinstitutionen via Jobnet, og den ledige får besked via min side på Jobnet.

Tilmelding via blanket AR 245

I de tilfælde, hvor tilmelding ikke er mulig via Jobnet, anbefales nedenstående fremgangsmåde for tilmelding via AR 245. Fremgangsmåden er også beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens orienteringsskrivelse af 5. oktober 2009 om ny attest om bekræftelse af ret til og optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere. “

Læs hele skrivelsen om ændringen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163943  

Nyt fra Folketinget

Der er indgået forlig om en beskæftigelsesreform – forventninger, at reformen vedtages inden næste valg:

Elementer i beskæftigelsesreformen:

 • Regional uddannelsespulje på årligt 100 mio. kr. til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.
 • Pulje på årligt 150 mio. kr. til at give arbejdsløse med færrest eller forældede kompetencer et reelt uddannelsesløft.
 • Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet arbejdsløse med størst behov. Ordningen erstatter den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. 
 • Et fælles og intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i de første seks måneder. 
 • Ret og pligt til ét aktivt tilbud, der som udgangspunkt er virksomhedsrettet. Samtidig afskaffes gentagen aktivering.
 • Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder med fokus på jobformidling.
 • Mere ansvar til enkelte gennem digital joblog, hvor ledige selv booker samtaler og melder sig til jobsøgningsaktiviteter. 
 • Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes blandt andet ved at ændre varigheden af privat løntilskud fra 12 til seks måneder, og varigheden af offentligt løntilskud fra seks til fire måneder.
 • Jobrotationsordningerne målrettes blandt andet ved at hæve karensperioden fra tre til seks måneder og forkorte varigheden fra 12 til seks måneder. 
 • 150 mio. kr. til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.
 • Større frihedsgrader til kommunerne og færre regler gennem afbureaukratisering og digitalisering.
 • Bedre organisering og styrket partsinddragelse gennem oprettelse af nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der erstatter den nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd.

Læs hele aftaleteksten her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2014/06/Forlig om ny beskaeftigelsesindsats.aspx

Sygedagpengereformen er vedtaget

Reformen kan læses her: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L194/20131_L194_som_vedtaget.pdf

I kan finde Wiederquist Lovbog om reformen på vores hjemmeside: https://wiederquist.dk/fagligt-materiale/

L 193 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.) er vedtaget.

Læs loven som den er vedtaget her: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L193/som_vedtaget.htm#dok  

L 195 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) er vedtaget.

Læs loven som den er vedtaget her: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L195/20131_L195_som_vedtaget.pdf

L 196 om forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Læs loven som den er vedtaget her: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L196/20131_L196_som_vedtaget.pdf

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Maj 2014

Næste:

September 2014