Juni 2020

Ydelseskontor

Nyt fra Folketinget

L 203 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge.

Med lovforslaget foreslås:

  • Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab i perioden 9. juli til 8. august.
  • Dagpengereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, der fortsat er direkte omfattet af et egentlig forbud, gøres mere fleksible. De kan derfor opnå ret til dagpenge uden, at virksomheden reelt skal ophøre. Ordningen vil gælde fra 9. juli til 8. september.
  • Udfase den midlertidige suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, hvor tiltaget forlænges med yderligere 2 måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Tiltaget omfatter også suspendering af betaling af G-dage ved arbejdsfordeling og hjemsendelser, opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge.
  • Udfase den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge ved at ordningen forlænges med tre måneder. Det vil indebære, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, og at lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l203/index.htm

L 202 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19).

Med lovforslaget foreslås det at ændre bestemmelsen i lov om aktiv socialpolitik om suspensionsperioden, således at det fremgår, at perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 forlænges med 2 måneder, så perioden for forlængelsen af 12-månedersperioden løber fra og med den 9. marts og til og med den 8. september 2020 for optjening af 225 timers beskæftigelse. Personer, der er omfattet 225-timersreglen, men som endnu ikke har fået nedsat hjælpen, får derfor ikke nedsat hjælpen i denne periode.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l202/index.htm

Andet nyt

Alle forældre får ret til et halvt års sorgorlov

Forslaget har været stillet som et borgerforslag, som et enigt Folketing nu vil stemme for. Regeringen vil fremsætte lovforslag om ændring af reglerne i starten af oktober, når Folketinget er tilbage fra sommerferie.

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/06/alle-foraeldre-faar-ret-til-et-halvt-aars-sorgorlov/


Jobcenter

Nyt fra Folketinget

L 202 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19).

Med lovforslaget foreslås det at ændre bestemmelsen i lov om aktiv socialpolitik om suspensionsperioden, således at det fremgår, at perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 forlænges med 2 måneder, så perioden for forlængelsen af 12-månedersperioden løber fra og med den 9. marts og til og med den 8. september 2020 for optjening af 225 timers beskæftigelse. Personer, der er omfattet 225-timersreglen, men som endnu ikke har fået nedsat hjælpen, får derfor ikke nedsat hjælpen i denne periode.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l202/index.htm


Lovforslag 184 om Seniorpensionsenheden

Med lovforslaget etableres Seniorpensionsenheden, der som ny central myndighed skal tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021. Seniorpensionsenheden skal sikre ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet. Enheden overtager ansvaret for at tilkende seniorpension fra kommunerne, som midlertidigt tilkender seniorpension i 2020.

Lovforslaget ventes at blive tredjebehandlet den 9. juni og træde i kraft 15. juni 2020 med få undtagelser.

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l184/index.htm

Andet nyt

Gradvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesindsatsen er genåbnet i hele landet.
Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft den 15. juni 2020.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/

SE ORIENTERINGSSKRIVELSEN HER: https://star.dk/media/14019/orienteringsskrivelse_150620_.pdf

Om bekendtgørelsen: 

Helt overordnet genetablerer bekendtgørelsen beskæftigelsesindsatsen, således at de regler, der har været gældende for Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland siden den 27. maj 2020, pr. 15. juni gælder for hele landet.

Genåbningen af jobcentre og den aktive beskæftigelsesindsats skal ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og på en måde, som sikrer trygge rammer for alle involverede. Af den grund gives der med bekendtgørelsen mulighed for, at der fortsat kan anvendes digitale kontaktformer i mødet med borgerne.

Der skal i forhold til henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde samt ved fastlæggelse af krav til jobsøgning, tages særlige hensyn til borgere, som er i risikogruppen for COVID-19.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

CV, kontaktforløbet, planer og jobrettet uddannelse

Det er genindført, at dagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere (omfattet af LAB) samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (omfattet af LAB) skal have registret og tilgængeliggjort cv-oplysninger på Jobnet inden for henholdsvis 2 og 3 uger fra tilmeldingen som arbejdssøgende. Der skal holdes cv-samtaler og rådighedssamtaler i a-kasserne.

For borgere, som er ledigmeldt i perioden fra den 1. marts 2020 og frem til den 27. maj 2020, gælder, at cv-oplysninger skal være registreret og offentliggjort på Jobnet.dk snarest muligt og senest den 15. august 2020, og a-kasserne skal have afholdt cv-samtaler med disse borgere snarest muligt og senest den 15. august 2020.

Kontaktforløbet

Kontaktforløbet blev den 27. maj genindført med ret og pligt til samtaler, herunder genindførtes også uddannelsespålæg for de unge. Muligheden for at fortsætte med at holde jobsamtalerne telefonisk eller digitalt gælder frem til den 1. oktober 2020. Derefter skal samtalerne holdes i overensstemmelse med LAB, dvs. som hovedregel ved personligt fremmøde, bortset fra visse tilfælde.

Perioden 1. marts – 1. juli 2020 anses for dagpengemodtagere for en ”død periode” ved beregningen af de 6 måneder. Det betyder, at for de borgere, der har hele eller en del af den ”døde periode” i deres første 6 måneders ledighed, vil der være en længere periode til at holde samtalerne i.

Både samtaler med personligt fremmøde, digitale og telefoniske samtaler, som er holdt efter d. 27. maj 2020, medregnes i opgørelsen af antallet af samtaler i kontaktforløbet.

Læse- skrive- og regnetest

Med genåbningen kan der igen gennemføres læse-, skrive- og regnetest. Det vil dog fortsat være muligt at screene ansøgere uden brug af de obligatoriske test, hvis der er sundhedsmæssige forhold, der taler herfor.

Planer

Der blev d. 27. maj genindført krav om udarbejdelse af planer. Det betyder bl.a., at kommunen igen skal udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel.

6 ugers jobrettet uddannelse

Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse blev genindført d. 27. maj.

Selvbooking

Ret og pligt til selvbooking af jobsamtaler, opfølgningssamtaler og af rådighedssamtaler for dagpengemodtagere (i arbejdsløshedskasserne) igangsættes med virkning fra den 15. august 2020. Indtil denne dato er selvbooking fortsat suspenderet.

Kommunerne og arbejdsløshedskasserne kan også først fra den 15. august 2020, give bindende frister for selvbooking af samtaler, som kan få ydelsesmæssig virkning.

Uddannelsespålæg

Uddannelseshjælpsmodtagere skal igen have uddannelsespålæg som led i kontaktforløbet. Fravigelsen af bestemmelsen i lovens § 33, stk. 1, om at jobsamtaler skal holdes ved personligt fremmøde medfører også, at uddannelsespålæg til uddannelseshjælpsmodtagere kan gives uden personligt fremmøde.

Som led i uddannelsespålægget kan uddannelseshjælpsmodtagere blive pålagt at søge optagelse og starte på et aftalt tidspunkt samt gennemføre en konkret uddannelse, når de har opnået tilstrækkelige kvalifikationer fx via indsatsen i jobcentret. Pga. COVID-19 er det mulighederne i uddannelsessystemet, der afgør, hvornår og hvordan den unge kan søge optagelse og starte på den valgte uddannelse, og dermed også virkningen af uddannelsespålægget.

Børne- og Undervisningsministeriet har været i dialog med erhvervsskolerne, som har oplyst, at erhvervsskolerne er meget fleksible i forhold til ansøgningsfristerne. 

Jobcentre opfordres til at tage kontakt til den enkelte erhvervsskole for at høre nærmere om ansøgningsfrist og optagelse.

Tilbud

Reglerne om tilbud efter LAB kapitel 11-14 er genindført. Der er dermed mulighed for at bevilge, påbegynde og videreføre tilbud om virksomhedspraktik, løntilskudsjob, nytteindsats og vejledning og opkvalificering – uanset om tilbuddet gennemføres med fysisk fremmøde eller digitalt.

For virksomhedsrettede forløb, der var igangsat forud for den 12. marts 2020, og som blev afbrudt/ophørte på grund af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, er der givet mulighed for på ny at bevilge det samme tilbud hos samme arbejdsgiver.

Den samlede varighed af tilbuddet både før og efter afbruddet/ophøret skal dog holdes inden for varighedsbegrænsningerne i LAB.

Den samlede varighed af virksomhedspraktikforløb før og efter afbruddet skal ligge inden for varighedsreglerne i LAB § 61.

Alle betingelser for tilbuddet skal i øvrigt være opfyldt. Det gælder bl.a. formål, rimelighedskrav og merbeskæftigelseskrav (for løntilskudsjob).

Brug af anden aktør til ledige fleksjobvisiterede

Retten og pligten til henvisning til anden aktør for ledighedsydelsesmodtagere genindføres ligeledes. Den anden aktør vil være omfattet af de samme regler som jobcentrene.

Ret og pligt til tilbud

Reglerne om ret og pligt til tilbud blev genindført d. 27. maj.

På samme måde som for kontaktforløbet mv. anses perioden 1. marts – 1. juli 2020 for dagpengemodtagere for en ”død periode” ved beregningen af ledigheden. Det betyder, at for de dagpengemodtagere, der har hele eller en del af den ”døde periode” i deres første 6 måneders ledighed, vil der være en længere periode til at give tilbud efter lovens § 102.

Revalidering

Med genåbningen af beskæftigelsesindsatsen kan alle jobcentrene give beskæftigelsesrettede tilbud til revalidender på samme vilkår, som gør sig gældende for øvrige målgrupper.

Jobafklarings- og ressourceforløb

Jobafklarings- og ressourceforløb er genindført. Det betyder, at jobcentrene kan give beskæftigelsesrettede tilbud og understøttende indsatser, herunder mentor, på samme vilkår, som gør sig gældende for øvrige målgrupper.

Indhentelse af lægeattester med fremmøde

Kommunerne kan i det omfang, der er behov herfor eller krav efter lovgivningen herom, indhente lægeattester som før nedlukningen.

Fleksibilitet i afholdelse af sager i rehabiliteringsteamet

Der skal igen afholdes møder i rehabiliteringsteamet ved personligt fremmøde i hele landet.

For at sikre en forsvarlig genåbning af beskæftigelsesindsatsen gives der fortsat mulighed for, at kommunen, med udgangspunkt i den konkrete sag, kan afholde møder i rehabiliteringsteamet digitalt.

Muligheden for digitale møder i rehabiliteringsteamet gælder i perioden  indtil den 1. oktober 2020.

Mentor

Reglerne om mentorstøtte er genindført.

SE BEKENDTGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/867


Alle forældre får ret til et halvt års sorgorlov

Forslaget har været stillet som et borgerforslag, som et enigt Folketing nu vil stemme for. Regeringen vil fremsætte lovforslag om ændring af reglerne i starten af oktober, når Folketinget er tilbage fra sommerferie.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/06/alle-foraeldre-faar-ret-til-et-halvt-aars-sorgorlov/

Bredt politisk flertal hæver dagpengene under uddannelse

Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/06/bredt-politisk-flertal-haever-dagpengene-under-uddannelse/


Aftale gør det lettere for ledige at komme i uddannelse

Bred politisk aftale forbedrer mulighederne for at blive opkvalificeret. Stive regler fjernes, så ledige hurtigt kan blive omskolet til nye job og brancher.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/06/aftale-goer-det-lettere-for-ledige-at-komme-i-uddannelse/ 
SE AFTALEN HER: https://bm.dk/media/14064/aftale-om-styrket-opkvalificering.pdf

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Maj 2020

Næste:

August 2020