Maj 2015

Ydelseskontor

Afgørelser fra Ankestyrelsen

AFG.17-15: Sygedagpenge til ansatte i fleksjob – tidsbegrænsning

Personer ansat i fleksjob er undtaget fra det almindelige beskæftigelseskrav. De er derfor berettiget til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, hvis de opfylder de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge.

Arbejdsgiver har ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, idet der ikke er en arbejdsgiverperiode for personer ansat i fleksjob. Det er en betingelse, at arbejdsgiver anmelder sygefraværet rettidigt. Dette gælder uanset, at medarbejderen er ansat i fleksjob, om arbejdsgiveren er forsikret eller om der er indgået en § 56-aftale.

Selvom den sygemeldte er ansat i fleksjob og derfor opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, vil arbejdsgiveren ikke være berettiget til refusion af sygedagpenge, når den sygemeldte er omfattet af tidsbegrænsningen på sygemeldingstidspunktet.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169587

AFG.15-15: Ny sygemelding – refusion til arbejdsgiver

Når den sygemeldte tidligere har opbrugt sin ret til sygedagpenge på grund af tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24, vil den sygemeldte ved fornyet sygemelding ikke være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hvis der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.

Hvis den sygemeldte opfylder beskæftigelseskravet over for arbejdsgiver ved at have været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger i mindst 74 timer, vil den sygemeldte være berettiget til udbetaling af sygedagpenge eller løn fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden. Arbejdsgiver vil være berettiget til refusion af sygedagpenge fra kommunen i arbejdsgiverperioden, hvis der er tegnet forsikring, eller hvis der er indgået en aftale efter sygedagpengelovens § 56.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169585

Andet

Bek. 552 af 28-04-2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169637

NY – Vejl. 9261 af 30-04-2015 om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager

I denne vejledning beskrives de nye regler om visitation, opfølgning m.v. i sygedagpengesager. Desuden beskrives den nye ordning om tidlig opfølgning (“fast track”) og den nye lægeattest til brug for første opfølgning samt oplysningsskemaet. Der henvises til kapitlerne 5a og 6 i sygedagpengeloven (loven), ændret ved lov nr. 720 af 25. juni 2014, som udmønter den politiske aftale om en reform af sygedagpengesystemet.

Vejledningen omhandler de nye regler, der trådte i kraft pr. 5. januar 2015, hvorfor der henvises til vejledning nr. 9300 af 25. juni 2008 om sygedagpenge med senere supplerende ændringer for øvrige regler i sygedagpengeloven, herunder f.eks. om sygefraværssamtaler, fastholdelsesplan, mulighedserklæring m.v.

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169934

Nyt fra folketinget

L 183 Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Med loven gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Omlægningen indebærer, at der indføres et mere enkelt og gennemskueligt refusionssystem, hvor satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid. Omlægningen skal understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job frem for en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Den foreslåede omlægning vil indebære, at en mindre andel af kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser kompenseres direkte gennem statslig refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier.

Konkret fastsættes det, at

 • refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser,
 • refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53,
 • medfinansieringsprocenterne for kommunerne i forhold til udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og førtidspension øges over tid, så medfinansieringsprocenten er 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53,
 • der startes forfra med høj refusionssats, når en borger har haft 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år,
 • der etableres et særskilt fleksbidrag til kommunerne for at understøtte den fortsatte oprettelse af fleksjob efter lovens ikrafttræden.

Opgaven med etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af it-understøttelsen, ydelsesrefusion, sker i et selskab, der ejes 100 pct. af KL. Det forventes, at it-understøttelsen vil være færdig ultimo 2018.

Lovforslaget er vedtaget i 1. Behandling.

Læs hele lovforslaget her: http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L183/index.htm

L 205 Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode.

Ifølge loven modtager langtidsledige modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse en jobpræmie for arbejdsindkomst i andet halvår 2015. Jobpræmien gives uden ansøgning til langtidsledige modtagere af kontanthjælp m.v., som har arbejdsindkomst i 2. halvår 2015. Målgruppen for forslaget er personer,

 • som på en bestemt dato (31. marts 2015) modtog uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller ledighedsydelse eller var ansat med løntilskud, og
 • som i 329 ud af 365 dage i perioden 1. april 2014 til og med den 31. marts 2015 har fået udbetalt en af eller flere af disse forsørgelsesydelser.

Jobpræmien gives efter følgende hovedprincipper:

 • Personer i målgruppen, som har arbejdsindkomst som lønmodtagere m.v., får beregnet jobpræmien som 10 pct. af den månedlige arbejdsindkomst i 2. halvår 2015.
 • Personer i målgruppen, som har selvstændig virksomhed i 2. halvår 2015, og som ikke modtager offentlige forsørgelsesydelser, kan ansøge om jobpræmie på 1.500 kr. pr. måned.
 • Jobpræmien er skattefri og kan maksimalt udgøre 1.500 kr. pr. måned (maksimalt 9.000 kr. i hele perioden).

Forventet ikrafttræden 12.6.2015

Læs hele lovforslaget her: http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L205/som_fremsat.htm#dok

Jobcenter

Afgørelser fra Ankestyrelsen

AFG.16-15 – afgørelsesgrundlaget i en sag om forlængelse af sygedagpenge:

Kommunen skal have foretaget en revurdering af sygedagpengemodtagerens situation, inden sygedagpengeudbetalingen ophører som følge af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1. Afgørelsen om forlængelse af sygedagpengeudbetalingen skal derfor træffes inden udløbet af sygedagpengeperioden.

På revurderingstidspunktet er kommunen som følge af undersøgelsesprincippet forpligtet til at have et tilstrækkeligt grundlag til at kunne træffe afgørelse om eventuel forlængelse af sygedagpengeperioden. Kommunen kan derfor som den absolutte hovedregel alene inddrage oplysninger, der foreligger på revurderingstidspunktet.

Hvis sagen undtagelsesvist ikke er tilstrækkeligt oplyst på revurderingstidspunktet, skal kommunen træffe afgørelse og standse udbetalingen på tidspunktet for revurderingen og herefter indhente de oplysninger, der er nødvendige for at oplyse sagen tilstrækkeligt. De indhentede oplysninger skal beskrive den sygemeldtes tilstand, som den var på revurderingstidspunktet.

I tilfælde, hvor borgeren har klaget over kommunens afgørelse, og oplysningerne indgår hos kommunen inden genvurderingen af afgørelsen, skal de indhentede oplysninger indgå i grundlaget for kommunens genvurdering. I sager, hvor borgeren ikke har klaget over afgørelsen, skal kommunen vurdere, om oplysningerne er af så væsentlig betydning, at sagen skal genoptages med henblik på ny afgørelse.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169586

AFG.17-15: Sygedagpenge til ansatte i fleksjob – tidsbegrænsning

Personer ansat i fleksjob er undtaget fra det almindelige beskæftigelseskrav. De er derfor berettiget til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, hvis de opfylder de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge.

Arbejdsgiver har ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, idet der ikke er en arbejdsgiverperiode for personer ansat i fleksjob. Det er en betingelse, at arbejdsgiver anmelder sygefraværet rettidigt. Dette gælder uanset, at medarbejderen er ansat i fleksjob, om arbejdsgiveren er forsikret eller om der er indgået en § 56-aftale.

Selvom den sygemeldte er ansat i fleksjob og derfor opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, vil arbejdsgiveren ikke være berettiget til refusion af sygedagpenge, når den sygemeldte er omfattet af tidsbegrænsningen på sygemeldingstidspunktet.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169587

AFG.9-15.- Afgørelse om frakendelse af førtidspension – skal IKKE forelægges for rehabiliteringsteamet.

Kommunen skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Kommunen skal i den forbindelse foretage en konkret helhedsvurdering af pensionistens arbejdsevne. Kommunen skal således vurdere, om den pågældende er blevet i stand til at udføre konkret specificerede arbejdsfunktioner (f.eks. i et fleksjob) og derved opnå indtægt til selvforsørgelse.

Det er en betingelse for at frakende førtidspensionen, at pensionisten mod forventning er blevet i stand til at arbejde i større omfang end forudsat ved tilkendelsen af førtidspension, og at pensionisten gennem en længere periode har vist, at arbejdsevnen er blevet forbedret. Det afgørende er, om arbejdsevnen er blevet forbedret, således at pensionisten er blevet i stand til at kunne varetage et fleksjob/ordinært job.

I de konkrete sager var Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg enig med kommunen i at frakende førtidspensionen. Borgerne havde gennem arbejde i en længere årrække vist, at deres arbejdsevne var væsentligt forbedret, så de vedvarende kunne være selvforsørgende gennem indtægtsgivende arbejde.

Forelæggelse for rehabiliteringsteamet

I sager om frakendelse af førtidspension skal kommunen ikke udarbejde rehabiliteringsplan eller forelægge sagen for rehabiliteringsteamet.

Begrundelsen herfor er, at når kommunen træffer afgørelse om at frakende førtidspension, skal kommunen ikke iværksætte en fremadrettet indsats for borgeren. Borgeren skal, inden frakendelse kan komme på tale, have vist en arbejdsevne, som kan anvendes enten på det ordinære arbejdsmarked eller i et fleksjob.

Kommunen kan dog vælge at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet. I så fald skal kommunen følge sagsbehandlingsreglerne for forelæggelse, herunder udarbejde rehabiliteringsplanen og indhente lægeattest til rehabiliteringsteamet.

 Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168076

Andet

Kommuner er for lempelige med førtidspension – undersøgelse fra Ankestyrelsen

Hver tredje kommunale tilkendelse af førtidspension er mangelfuld og ville blive ændret af Ankestyrelsen, hvis der blev klaget. Kommunernes afslag på førtidspension er korrekte, viser en stikprøveundersøgelse.

Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, end borgerne har ret til. Det viser en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen med en gennemgang af 78 sager om førtidspension.

I 49 af sagerne har kommunerne tilkendt førtidspension til borgeren, og reglerne blev fulgt i 33 tilfælde. Det svarer til 67 procent. I 16 af de 49 sager har Ankestyrelsen vurderet, at kommunernes afgørelse var i strid med regler og love. Var de 16 sager blevet behandlet af Ankestyrelsen, ville kommunens afgørelse enten blive ændret eller sendt tilbage med besked om at behandle sagen på ny.

I flere af sagerne har kommunerne ikke fulgt reglerne om, at borgere skal deltage i et ressourceforløb, før de får tilkendt førtidspension. Andre fejl var, at der manglede væsentlige oplysninger om borgeren, så der ikke var dokumentation for varig og væsentligt nedsat arbejdsevne.

Alle afslag var rigtige

Kommunerne har til gengæld styr på reglerne, når de siger nej til en borger, der søger førtidspension på det foreliggende grundlag. Foreliggende grundlag betyder, at borgeren har søgt om førtidspension ud fra de oplysninger, der allerede er om borgeren.

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at kommunerne har overholdt alle regler i de 29 sager, hvor der blev givet afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag.

Anbefalinger til kommunerne

I undersøgelsen anbefaler Ankestyrelsen blandt andet, at kommunerne skal benytte sig af individuelle ressourceforløb for at klarlægge borgerens arbejdsevne. Ankestyrelsen anbefaler også, at kommuner sikrer sig, at borgerne bliver afklaret beskæftigelsesmæssigt og helbredsmæssigt, før der bliver tilkendt førtidspension.

Læs hele undersøgelsen her: http://ast.dk/publikationer/ankestyrelsens-praksisundersogelse-om-fortidspension  

Store virksomheder kan nu også søge seniorpakker

Alle virksomheder kan nu søge en seniorpakke. Tidligere var seniorpakkerne forbeholdt små og mellemstore virksomheder. Regeringen har sammen med SF og Enhedslisten besluttet at fjerne begrænsningen om, at kun små og mellemstore virksomheder kan søge en seniorpakke.

Det betyder, at alle arbejdspladser fremover kan søge seniorpakken, uanset hvor mange ansatte de har.

Seniorpakken blev lanceret i 2013 og udbydes af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Pakken giver arbejdspladsen økonomisk støtte og vejledning til at gennemføre en række møde-, kortlægnings- og afklaringsaktiviteter, der kan være med til at fastholde medarbejdere på 55 år og derover.

Læs mere her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2015/05/Store-virksomheder-kan-nu-ogsaa-soege-seniorpakker.aspx

Håndbog i jobrettede samtaler

Rambøll Management Consulting og Cabi har på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en håndbog til jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre om jobrettede samtaler.

Hyppige og jobrettede samtaler er som følge af det intensiverede kontaktforløb et af de vigtigste redskaber, jobkonsulenter har til at bistå dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med at komme i job, evt. via uddannelse.

Det stiller en række krav til jobkonsulenterne at gennemføre samtaler med klart sigte på progression frem mod job. Jobkonsulenterne skal fx:

 • kunne gennemføre samtaler med fokus på empowerment og progression
 • have konkret og opdateret viden om arbejdsmarkedet
 • kende de digitale værktøjer og motivere de ledige til at anvende dem
 • bidrage til samarbejde mellem jobcentret, a-kassen og den ledige

‘Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser’ giver praksisnær inspiration til at kvalificere samtalerne med henblik på at give ledige en individuel, sammenhængende og koordineret indsats.

Håndbogen, der er udarbejdet som led i det af STAR udbudte projekt ‘Jobrettet samtale’, præsenterer bl.a. en konkret samtaleguide i ni trin med eksempler og konkrete redskaber.

Læs mere her: http://star.dk/da/Om-STAR/Nyt-fra-STAR/Nyheder/2015/05/Haandbog-i-jobrettede-samtaler.aspx  

Bek. 552 af 28-04-2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169637

NY – Vejl. 9261 af 30-04-2015 om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager

I denne vejledning beskrives de nye regler om visitation, opfølgning m.v. i sygedagpengesager. Desuden beskrives den nye ordning om tidlig opfølgning (“fast track”) og den nye lægeattest til brug for første opfølgning samt oplysningsskemaet. Der henvises til kapitlerne 5a og 6 i sygedagpengeloven (loven), ændret ved lov nr. 720 af 25. juni 2014, som udmønter den politiske aftale om en reform af sygedagpengesystemet.

Vejledningen omhandler de nye regler, der trådte i kraft pr. 5. januar 2015, hvorfor der henvises til vejledning nr. 9300 af 25. juni 2008 om sygedagpenge med senere supplerende ændringer for øvrige regler i sygedagpengeloven, herunder f.eks. om sygefraværssamtaler, fastholdelsesplan, mulighedserklæring m.v.

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169934

NY – Vejl. 9242 af 21-04-2015 til bekendtgørelse om andre aktører

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny bekendtgørelse om andre aktører – bekendtgørelse nr. 1561 af 23. december 2014.

Vejledningen gengiver bekendtgørelsens regler, og nogle af reglerne uddybes nærmere.

Det er endvidere i denne vejledning beskrevet generelt, hvad der forstås ved myndighedsudøvelse.

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169339

Nyt fra Folketinget

L 183 Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Med loven gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Omlægningen indebærer, at der indføres et mere enkelt og gennemskueligt refusionssystem, hvor satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid. Omlægningen skal understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job frem for en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Den foreslåede omlægning vil indebære, at en mindre andel af kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser kompenseres direkte gennem statslig refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier.

Konkret fastsættes det, at

 • refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser,
 • refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53,
 • medfinansieringsprocenterne for kommunerne i forhold til udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og førtidspension øges over tid, så medfinansieringsprocenten er 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53,
 • der startes forfra med høj refusionssats, når en borger har haft 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år,
 • der etableres et særskilt fleksbidrag til kommunerne for at understøtte den fortsatte oprettelse af fleksjob efter lovens ikrafttræden.

Opgaven med etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af it-understøttelsen, ydelsesrefusion, sker i et selskab, der ejes 100 pct. af KL. Det forventes, at it-understøttelsen vil være færdig ultimo 2018.

Lovforslaget er vedtaget i 1. Behandling.

Læs hele lovforslaget her: http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L183/index.htm

L 205  Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode.

Ifølge loven modtager langtidsledige modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse en jobpræmie for arbejdsindkomst i andet halvår 2015. Jobpræmien gives uden ansøgning til langtidsledige modtagere af kontanthjælp m.v., som har arbejdsindkomst i 2. halvår 2015. Målgruppen for forslaget er personer,

 • som på en bestemt dato (31. marts 2015) modtog uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller ledighedsydelse eller var ansat med løntilskud, og
 • som i 329 ud af 365 dage i perioden 1. april 2014 til og med den 31. marts 2015 har fået udbetalt en af eller flere af disse forsørgelsesydelser.

Jobpræmien gives efter følgende hovedprincipper:

 • Personer i målgruppen, som har arbejdsindkomst som lønmodtagere m.v., får beregnet jobpræmien som 10 pct. af den månedlige arbejdsindkomst i 2. halvår 2015.
 • Personer i målgruppen, som har selvstændig virksomhed i 2. halvår 2015, og som ikke modtager offentlige forsørgelsesydelser, kan ansøge om jobpræmie på 1.500 kr. pr. måned.
 • Jobpræmien er skattefri og kan maksimalt udgøre 1.500 kr. pr. måned (maksimalt 9.000 kr. i hele perioden).

Forventet ikrafttræden 12.6.2015

Læs hele lovforslaget her: http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L205/som_fremsat.htm#dok

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

April 2015

Næste:

Juni 2015