Maj 2019

Nyhedsbrev ydelseskontor – maj 2019

Nyt fra Ankestyrelsen  

Ankestyrelsens principafgørelse 26-19 om førtidspension – arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv – misbrug

Førtidspension kan tilkendes personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Ankestyrelsen har behandlet 3 sager om førtidspension principielt for at klarlægge, hvilken betydning borgerens misbrug har for afklaring af arbejdsevnen.

Afgørelsen tydeliggør om misbrugsbehandling er omfattet af begrebet lægebehandling i snæver forstand. Hvis dette er tilfældet har borgeren ret til at afvise behandlingen,  uden at afvisningen har betydning for afklaring af arbejdsevnen og borgerens ret til ydelse.

LÆS MERE HER:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209215

Andet

Kommuner og regioner kan bede Ankestyrelsen om vejledning

En kommune kan bede Ankestyrelsen om en vejledende forhåndsudtalelse, hvis kommunalbestyrelsen vil tage en beslutning, men er i tvivl om lovligheden.

Ankestyrelsen kan kun vurdere beslutningen, hvis den er konkret beskrevet. Den skal også være aktuel og forestående.

Der kan således ikke af Ankestyrelsen ydes hjælp til en kommune med spørgsmål, som den ikke konkret overvejer at beslutte noget om. Derfor kan der ikke afgives en forhåndsudtalelse om et generelt spørgsmål til reglerne. Ankestyrelsen beder derfor også om, at kommunen selv vurderer det juridiske tvivlsspørgsmål i sagen. Dette gøres for at sikre, at alle sider af sagen bliver belyst og beskrevet.

Det samme gælder for regionerne.

Ankestyrelsen kan kun udtale sig om den lovgivning, som Ankestyrelsen selv fører tilsyn med. Det betyder blandt andet, at der ikke kan afgives en vejledende udtalelse, hvis en særlig klage- eller tilsynsmyndighed kan tage stilling til sagen.

LÆS ARTIKLEN HER: https://ast.dk/tilsynet/artikler/artikel-kommuner-og-regioner-kan-bede-ankestyrelsen-om-vejledning

2018 i tal – kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

I 2018 har Ankestyrelsen behandlet over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet; 27.000 af dem har vi realitetsbehandlet. En sag er realitetsbehandlet, hvis den er stadfæstet, ændret/ophævet eller hjemvist.

2018 har vi en omgørelsesprocent på 30 procent – præcis den samme som i 2017. Det er de største omgørelsesprocenter i hele den periode, hvor Ankestyrelsen har haft ansvaret for klager på social- og beskæftigelsesområdet.

Omgørelsesprocenten angiver, hvor stor en andel af de realitetsbehandlede sager, som er enten hjemvist, ændret eller ophævet.

LÆS ARTIKLEN HER: https://ast.dk/om-ankestyrelsen/artikler-om-styrelsen-generelt-fra-ankestyrelsens-faglig-nyhedsbrev-nyt-fra-ankestyrelsen/vores-opgaver/artikel-2018-i-tal-kommunernes-afgorelser-pa-social-og-beskaeftigelsesomradet

Nyhedsbrev jobcenter – maj 2019

Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principafgørelse 26-19 om førtidspension – arbejdsevne – dokumentationskrav – udviklingsperspektiv – misbrug

Førtidspension kan tilkendes personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Ankestyrelsen har behandlet 3 sager om førtidspension principielt for at klarlægge, hvilken betydning borgerens misbrug har for afklaring af arbejdsevnen.

Afgørelsen tydeliggør om misbrugsbehandling er omfattet af begrebet lægebehandling i snæver forstand. Hvis dette er tilfældet har borgeren ret til at afvise behandlingen,  uden at afvisningen har betydning for afklaring af arbejdsevnen og borgerens ret til ydelse.

LÆS MERE HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209215

Andet

Nyt projekt skal få flere psykisk syge tilbage på arbejdsmarkedet

I perioden 2018-2021 er der afsat 40 mio. kroner til et projekt kaldet IBBIS II, som skal køre i København og Aarhus kommuner. Projektet skal afprøve en kombineret sundheds- og beskæftigelsesindsats for borgere med psykiske og funktionelle lidelser.

Undersøgelser peger på, at op mod 70 procent af sygedagpengemodtagerne har en psykisk lidelse (OECD 2013). Det er drejer sig især om stress, angst og depression. Den målgruppe er man i gang med at hjælpe tilbage på arbejdsmarkedet gennem projektet IBBIS – et projekt som de deltagende kommuner er så glade for, at de vil fortsætte for egen regning, når projektet slutter i 2019.  

Det skønnes desuden, at op mod 15 procent af sygedagpengemodtagerne har andre lidelser, som har brug for en tilsvarende indsats, hvis de skal godt tilbage på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om personer med funktionelle lidelser og personlighedsforstyrrelser, som den aktuelle viden peger på også vil have glæde af en kombineret sundheds- og beskæftigelsesindsats i stil med den, som gives i projekt IBBIS, og derfor bliver denne målgruppe nu omfattet i det nye projekt.


LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2019/04/nyt-projekt-skal-faa-flere-psykisk-syge-tilbage-paa-arbejdsmarkedet/

Seniorpræmie belønner pensionister i job

Seniorpræmie belønner seniorer, som arbejder efter pensionsalderen. Helt kontant får man 30.000 kroner for at udskyde tilværelsen som pensionist, hvis man arbejder mindst 1560 timer i et år efter folkepensionsalderen. Det svarer til 30 timer om ugen i gennemsnit.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2019/03/seniorpraemie-beloenner-pensionister-i-job/

Socialøkonomiske virksomheder fungerer ofte som 2. aktører

Der er foretaget en undersøgelse af beskæftigelsesindsatsen på socialøkonomiske virksomheder. Begrebet ”socialøkonomisk virksomhed” rummer en bred vifte af virksomheder, foreninger o.a. Derfor tager undersøgelsen udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens database over registrerede socialøkonomiske virksomheder.

I september 2017 var der 234 registrerede socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Kun 118 virksomheder ud af de 234 virksomheder har eksisteret mere end ½ år og har ansatte og/eller borgere i beskæftigelsesforløb. I de 118 virksomheder er kun knap 30 pct. ordinært ansatte.

Undersøgelsen viser, at kun få registrerede socialøkonomiske virksomheder arbejder med beskæftigelsesindsats, og mange af disse  kan sammenlignes med 2. aktører, fordi borgere i vejlednings- og opkvalificeringsforløb udgør en betydelig andel af borgere tilknyttet virksomhederne. I nogle virksomheder udgør andelen af borgere i vejlednings- og opkvalificeringsforløb helt op mod 70/80 pct.

En mindre andel af virksomhederne kan betragtes som reelle virksomheder, der tilbyder egentlig virksomhedsrettede indsatser på lige fod med andre ordinære virksomheder.

Undersøgelsen viser også, at for udsatte, der har været i forløb hos registrerede socialøkonomiske virksomheder, øges chancen for progression, når borgeren:

Kommuner og regioner kan bede Ankestyrelsen om vejledning

En kommune kan bede Ankestyrelsen om en vejledende forhåndsudtalelse, hvis kommunalbestyrelsen vil tage en beslutning, men er i tvivl om lovligheden.

Ankestyrelsen kan kun vurdere beslutningen, hvis den er konkret beskrevet. Den skal også være aktuel og forestående.

Der kan således ikke af Ankestyrelsen ydes hjælp til en kommune med spørgsmål, som den ikke konkret overvejer at beslutte noget om. Derfor kan der ikke afgives en forhåndsudtalelse om et generelt spørgsmål til reglerne. Ankestyrelsen beder derfor også om, at kommunen selv vurderer det juridiske tvivlsspørgsmål i sagen. Dette gøres for at sikre, at alle sider af sagen bliver belyst og beskrevet.

Det samme gælder for regionerne.

Ankestyrelsen kan kun udtale sig om den lovgivning, som Ankestyrelsen selv fører tilsyn med. Det betyder blandt andet, at der ikke kan afgives en vejledende udtalelse, hvis en særlig klage- eller tilsynsmyndighed kan tage stilling til sagen.

LÆS ARTIKLEN HER: https://ast.dk/tilsynet/artikler/artikel-kommuner-og-regioner-kan-bede-ankestyrelsen-om-vejledning

2018 i tal – kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

I 2018 har Ankestyrelsen behandlet over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet; 27.000 af dem har vi realitetsbehandlet. En sag er realitetsbehandlet, hvis den er stadfæstet, ændret/ophævet eller hjemvist.

2018 har vi en omgørelsesprocent på 30 procent – præcis den samme som i 2017. Det er de største omgørelsesprocenter i hele den periode, hvor Ankestyrelsen har haft ansvaret for klager på social- og beskæftigelsesområdet.

Omgørelsesprocenten angiver, hvor stor en andel af de realitetsbehandlede sager, som er enten hjemvist, ændret eller ophævet.

LÆS ARTIKLEN HER: https://ast.dk/om-ankestyrelsen/artikler-om-styrelsen-generelt-fra-ankestyrelsens-faglig-nyhedsbrev-nyt-fra-ankestyrelsen/vores-opgaver/artikel-2018-i-tal-kommunernes-afgorelser-pa-social-og-beskaeftigelsesomradet

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

April 2019

Næste:

September 2019