Marts 2015

Ydelseskontor

Afgørelser fra Ankestyrelsen

ANKESTYRELSENS HOTLINE:

Hvad skal kommunen stille op med klager over afgørelser om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor klagefristen er overskredet, og hvor borgeren mener, at der er begået sagsbehandlingsfejl?”

Hvis en klage indkommer efter klagefristens udløb, skal kommunen efter retssikkerhedsbekendtgørelsens § 10, stk. 3, straks indsende den til Ankestyrelsen uden at genvurdere sagen. Ankestyrelsen kan kun dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger særlige grunde, som berettiger en forlængelse af klagefristen.

Kommunen har samtidig en ulovbestemt pligt til at overveje at genoptage sagen, hvis kommunen i forbindelse med klagen bliver opmærksom på, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Hvis der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl ved afgørelsen af en sag, er der en formodning for, at afgørelsen er påvirket af fejlen og dermed ugyldig. Kommunen skal dog konkret vurdere i den enkelte sag, om fejlen – herunder eventuelt manglende partshøring – har været af væsentlig betydning for afgørelsen.

ANKESTYRELSENS HOTLINE:

Hvordan beregnes klagefristen ved digital post?

Hvis ikke det af sagen fremgår, at den digitale forsendelse er kommet frem samme dag, som den er sendt, går vi ud fra, at forsendelsen er kommet frem to dage efter afsendelsen.

Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål: 

”Beregning af om klagefristen er overholdt: Kan Ankestyrelsen bekræfte, at klagefristen skal tillægges 2 dage, når forsendelsen af afgørelsen til borgeren er sket med digital post, og vi skal vurdere, om klagen er rettidigt indgivet?

Begrundelsen for spørgsmålet er, at vi har set en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvor der er tillagt 2 dage, og klagefristen derfor var overholdt og en afgørelse, hvor der ikke er tillagt 2 dage, og klagen derfor er afvist.”

Juridisk hotline har svaret: 

Du har henvist til lov om Retssikkerhed på de sociale område § 67, stk. 1.

Det følger af retssikkerhedslovens § 67, stk. 1, som du selv nævner, at klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klagefristen begynder således at løbe fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er kommet frem.

Normalt antager vi, at en afgørelse sendt digitalt til borgerens e-Boks er kommet frem samme dag, som den er sendt, hvis det af sagen fremgår, at den er kommet frem samme dag.

Særligt for post sendt digitalt gælder dog, at hvis det ikke af sagen fremgår, at den digitale forsendelse er kommet frem samme dag, som den er sendt, går vi ud fra, at forsendelsen først er kommet frem 2 dage efter afsendelsen, sådan at tvivl om forsendelsestid kommer borgeren til gavn.

Juridisk hotline svarede:

Ankestyrelsen har i principafgørelse 62-13 taget stilling til, om bibeskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende kan udøves sammen med fleksjob efter de regler, der er gældende for personer, der før 1. januar 2013 er ansat i et fleksjob. Efter de regler har det ingen betydning, hvilke indtægter personen har ved siden af sin ansættelse i fleksjob.

Principafgørelsen tager derfor ikke stilling til betydningen af indtægten fra bibeskæftigelse.

Principafgørelse 62-13 på Retsinformation

Reglerne om fradrag i fleksløntilskuddet fremgår af bekendtgørelse

nr. 811 af 27. juni 2014 om beregning af og fradrag i fleksløntilskud.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, stk. 5, at hvis en ansat i fleksjob for eksempel har indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse, skal bekendtgørelsens § 3, stk. 2, og 3, anvendes tilsvarende. Det betyder, at indtægten fra selvstændig bibeskæftigelse medvirker til at nedsætte fleksløntilskuddet, og at indtægten fra selvstændig bibeskæftigelse indgår ved fastsættelse af, hvilket beløb personen maksimalt kan opnå i fleksløntilskud. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, nr. 3, at indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse er defineret som: Virksomhedens overskud, inklusive løn eller andre beløb, der er udtaget til eget forbrug.

ANKESTYRELSENS HOTLINE:

Hvordan beregnes den indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse, der skal trækkes fra i fleksløntilskud?

Indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse er defineret som: Virksomhedens overskud, inklusive løn eller andre beløb, der er udtaget til eget forbrug.

Ankestyrelsens juridiske hotline har modtaget følgende spørgsmål:

Spørgsmålet har relation til udmåling af fleksløntilskud.

Hvilken opgørelsesmetode skal anvendes, når indtægten fra en selvstændig bibeskæftigelse skal opgøres?

Det vurderes, at man ikke skal anvende samme opgørelsesmetode, som når der udmåles tilskud til en selvstændig erhvervsdrivende efter § 70g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Andet

Bek. 194 af 24-02-2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område – Ny bekendtgørelse til retssikkerhedsloven

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168199  

Regeringen har modtaget Koch-udvalgets anbefalinger til en ny virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere

Koch-udvalget har nu afleveret sin anden og sidste rapport om den aktive beskæftigelsesindsats. Rapporten kommer med anbefalinger til indsatsen for borgere på offentlig forsørgelse, der ofte har andre problemer end ledighed og dermed er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Ekspertgruppen lægger med sine anbefalinger op til en ny og langt mere virksomhedsrettet indsats for de godt 500.000 borgere, som rapporten omhandler. Samtidig peger ekspertgruppen på, at der er behov for mere kvalitet og indhold i den tværfaglige indsats samt større fokus på at sikre, at også udsatte borgere får mere uddannelse.

Læs mere her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/03/Regeringen har modtaget Kochudvalgets anbefalinger.aspx  

Se Filmen her: https://youtu.be/r5bBJhXMv_8

Jobcenter

Afgørelser fra Ankestyrelsen

ANKESTYRELSENS HOTLINE:

Hvordan beregnes klagefristen ved digital post?

Hvis ikke det af sagen fremgår, at den digitale forsendelse er kommet frem samme dag, som den er sendt, går vi ud fra, at forsendelsen er kommet frem to dage efter afsendelsen.

Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål: 

”Beregning af om klagefristen er overholdt: Kan Ankestyrelsen bekræfte, at klagefristen skal tillægges 2 dage, når forsendelsen af afgørelsen til borgeren er sket med digital post, og vi skal vurdere, om klagen er rettidigt indgivet?

Begrundelsen for spørgsmålet er, at vi har set en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvor der er tillagt 2 dage, og klagefristen derfor var overholdt og en afgørelse, hvor der ikke er tillagt 2 dage, og klagen derfor er afvist.”

Juridisk hotline har svaret: 

Du har henvist til lov om Retssikkerhed på de sociale område § 67, stk. 1.

Det følger af retssikkerhedslovens § 67, stk. 1, som du selv nævner, at klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klagefristen begynder således at løbe fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er kommet frem.

Normalt antager vi, at en afgørelse sendt digitalt til borgerens e-Boks er kommet frem samme dag, som den er sendt, hvis det af sagen fremgår, at den er kommet frem samme dag.

Særligt for post sendt digitalt gælder dog, at hvis det ikke af sagen fremgår, at den digitale forsendelse er kommet frem samme dag, som den er sendt, går vi ud fra, at forsendelsen først er kommet frem 2 dage efter afsendelsen, sådan at tvivl om forsendelsestid kommer borgeren til gavn.

ANKESTYRELSENS HOTLINE:

Hvor hurtigt skal jobafklaringsforløb iværksættes efter rehabiliteringsteamets indstilling?

Når rehabiliteringsteamet har indstillet til jobafklaringsforløb (og kommunen er enig), skal indsatsen iværksættes hurtigst muligt.

Ankestyrelsens juridiske hotline har modtaget følgende spørgsmål:

Efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 68d skal en sag behandles i rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter ophør af sygedagpenge og bevilling af jobafklaringsforløb. Er der nogen tidsfrist for iværksættelse af indsatsen i jobafklaringsforløbet, efter at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet?

Juridisk hotline svarede: Ankestyrelsen har ikke behandlet problemstillingen i en principafgørelse og har derfor ikke offentliggjort praksis, der besvarer spørgsmålet.

Vi har ikke i lovgivningen fundet nogen tidsfrist for iværksættelse af indsatsen i jobafklaringsforløbet, men nedenstående fremhævelser i lovgivningen peger på, at det skal ske hurtigst muligt.

“§ 68 d. En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene”.

“§ 68 f, stk. 3. Hvis personen er i et ansættelsesforhold, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren”.

Fra lovforslagets punkt 2.2.2.:

“….. Det foreslås desuden, at sagen senest 4 uger efter overgangen til jobafklaringsforløb skal behandles i rehabiliteringsteamet, og at indsatsen herefter iværksættes. Har en sygedagpengemodtager fået en tværfaglig og helhedsorienteret indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet inden revurderingspunktet ved 22. uge, videreføres denne indsats som et jobafklaringsforløb uden en ny forelæggelse af sagen for rehabiliteringsteamet.

Til brug for rehabiliteringsteamets første og evt. efterfølgende behandling af sagen foreslås det, at den koordinerende sagsbehandler og personen skal udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del med oplysninger om beskæftigelsesmål, personens ressourcer og udfordringer og de lægelige oplysninger. Der indhentes som udgangspunkt ikke nye lægelige oplysninger, hvis der ikke er sket ændringer i personens helbredstilstand. Rehabiliteringsteamet oplyses ved forelæggelsen af sagen om, at der er tale om en sag, hvor personen har ret til et jobafklaringsforløb, og teamet anmodes om at afgive en indstilling om den tværfaglige indsats. Det foreslås, at personen og den koordinerende sagsbehandler skal deltage i rehabiliteringsteamets møde om personens sag.

…..

Det foreslås, at personen under jobafklaringsforløbet får en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående igennem hele forløbet. Den koordinerende sagsbehandler skal sammen med personen udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel. Den koordinerende sagsbehandler skal desuden sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs i forhold til personens situation, og bistå personen med at gennemføre de indsatser, der bliver igangsat. Det medfører ikke skift af koordinerende sagsbehandler, når en tværfaglig indsats fra et sygedagpengeforløb videreføres under et jobafklaringsforløb.”

Andet

NY – Vejl. 9124 af 05-03-2015 til bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

I bekendtgørelse nr. 1566 af 23. december 2014 om forsøg på beskæftigelsesområdet er der i §§ 6 og 7 fastsat regler om forsøg med danskundervisning og hyppige samtaler.

I denne vejledning er reglerne uddybet med nærmere retningslinjer og indeholder følgende afsnit:

  • Målgruppe
  • Screening af dårlige danskkundskaber
  • Dokumentation for kort tilknytning til det danske arbejdsmarked
  • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (introdansk)
  • Hyppige samtaler
  • Øvrige forhold
  • Opfølgning og evaluering

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168705  

NY – Vejl. 9123 af 20-02-2015 om løntilskud (januar 2015)

Vejledningen beskriver primært reglerne og vejledende udtalelser for løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) kapitel 12, §§ 51 – 68 og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) kapitel 10, §§ 68 – 94.

Der er for alle afsnit først henvist til bestemmelserne i LAB. Den del af bekendtgørelsens regler, der er en direkte præcisering/uddybning af LAB bestemmelser, er gennemgået i forbindelse med de relevante lovbestemmelser.

Den del af bekendtgørelsens bestemmelser, der har et selvstændigt indhold, er gennemgået på de steder, hvor det forekommer logisk, og en del er samlet i et særskilt afsnit under afsnit 10. Diverse bestemmelser.

Andre aktører, der har fået overladt beskæftigelsesindsatsen for en person, harsamme funktioner som jobcenteret.

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168692

Bek. 194 af 24-02-2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område – Ny bekendtgørelse til retssikkerhedsloven

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168199  

Artikel om ressourceforløb – Politiken d.17. marts 2015.03.17

Læs hele artiklen her: http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2589475/arbejdsskadede-carina-ventede-halvandet-aar-paa-den-lovede-stoette/?ref=nyhedsbrev_politiken-morgen&utm_source=Politiken&utm_medium=newsletter&utm_campaign=politiken-morgen  

Regeringen har modtaget Koch-udvalgets anbefalinger til en ny virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere

Koch-udvalget har nu afleveret sin anden og sidste rapport om den aktive beskæftigelsesindsats. Rapporten kommer med anbefalinger til indsatsen for borgere på offentlig forsørgelse, der ofte har andre problemer end ledighed og dermed er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Ekspertgruppen lægger med sine anbefalinger op til en ny og langt mere virksomhedsrettet indsats for de godt 500.000 borgere, som rapporten omhandler. Samtidig peger ekspertgruppen på, at der er behov for mere kvalitet og indhold i den tværfaglige indsats samt større fokus på at sikre, at også udsatte borgere får mere uddannelse.

Læs mere her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/03/Regeringen har modtaget Kochudvalgets anbefalinger.aspx  

Se Filmen her: https://youtu.be/r5bBJhXMv_8

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Februar 2015

Næste:

April 2015