Marts 2020

Ydelseskontor

Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 3-20 om sygedagpenge – bortfald – manglende medvirken – medvirken samme dag – reel medvirken

Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser at modtage nødvendig lægebehandling, eller afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt.

Der sker derfor ikke et bortfald af retten til sygedagpenge, hvis den sygemeldte medvirker samme dag. Hvis den sygemeldte eksempelvis udebliver fra en opfølgningssamtale og senere samme dag tilkendegiver at ville medvirke ved kommunens opfølgning, vil der som udgangspunkt ikke ske et bortfald af retten til sygedagpenge. Den sygemeldte vil i det tilfælde have medvirket i tilstrækkeligt omfang den samme dag, selvom den pågældende er udeblevet fra en opfølgningssamtale. Den sygemeldte vil dermed samme dag opfylde betingelserne for at modtage sygedagpenge, før der når at ske et bortfald.

Det afgørende er, om den sygemeldte ved sin adfærd kan anses for at medvirke samme dag og derfor opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

LÆS HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213514

Nyt fra Folketinget

L 135 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.
(Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19).

Reglerne trådte i kraft d.18.3.2020 og bortfalder med virkning fra 1.1.2021.

Folketinget har vedtaget en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for i to situationer
Personer, der er smittede af COVID-19
Personer der er i karantæne på grund af COVID-19

For fravær som følge af covid-19 med første fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttrædelse d.18.3.2020 kan der indgives anmodning om sygedagpenge indtil den 15. april 2020.

Uarbejdsdygtighed: Retten til sygedagpenge er betinget af, at lønmodtageren er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Det betyder, at personer, som har en sygdom, men som ikke er uarbejdsdygtige på grund af sygdommen, ikke har ret til sygedagpenge. Der er således ikke ret til sygedagpenge alene på baggrund af bestemte diagnoser; det afgørende er, om den sygdom, man har, betyder at man ikke kan varetage sit arbejde.

Smittede personer: En person, der er konstateret smittet med covid-19, må som udgangspunkt antages at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og dermed have ret til sygedagpenge.

Personer i karantæne: For en person, der er sat i karantæne på grund af smitterisiko for covid-19 uden selv at være konstateret syg, men efter en konkret lægelig vurdering antages sandsynligvis at (kunne) være smittebærer, og det efter Sundhedsstyrelsens vurdering er afgørende, at personen er i karantæne og dermed evt. ikke kan arbejde af hensyn til bl.a. at modvirke spredning af smitte, kan karantænen sidestilles med, at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.
Det forudsættes, at der er tale om en løbende og aktiv, individuel opfølgning fra sundhedsmyndighederne af personen i karantæne.
OBS: Hvis der f.eks. er tale om en person, der er symptomfri og selv har valgt at gå i karantæne, fordi personen mener måske at have være udsat for smitte, vil betingelsen om at være uarbejdsdygtighed ikke være opfyldt.
Det samme gælder en person, der skal blive hjemme fra arbejde på grund af Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at personer, der har rejst i særlige risikoområder, bliver hjemme i to uger efter, at de har forladt området.
Disse personer vil således ikke kunne modtage sygedagpenge i perioden. Tilsvarende vil en arbejdsgiver ikke være berettiget til refusion

LÆS MERE OM L 135 HER:
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l135/index.htm

VEJLEDNING: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213512

SE LOVFORSLAGET HER:
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L135/som_fremsat.htm


LF 143 om Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.

Reglerne træder i kraft straks ved bekendtgørelsen i Lovtidende og bortfalder med virkning fra 1.1.2021.

Forslaget indebærer, at personer, der i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 rammes af tidsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge ( har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder) vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder. Reglen vil gælder uanset om kommunen har truffet en afgørelse om, at forlængelse ikke er mulig.

Det foreslås også, at retten til sygedagpenge midlertidigt forlænges for personer, hvis sygedagpenge stopper ved udløb af en forlængelsesregel i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020, og som ellers ville overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.
Forslaget skal sikre, at sygemeldte, som fortsat opfylder lovens krav om at være uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, ikke skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i den afgrænsede periode.
Lovforslaget er under behandling.

LÆS LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L143/som_fremsat.htm


Andet

Beskæftigelsesindsatsen er suspenderet i en midlertidig periode

Som led i regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 er beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre suspenderet. Jobcentrene kører med et nødberedskab, der sikrer, at borgere i Danmark fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser.

I den midlertidige periode er følgende aktiviteter suspenderet:

 • Alle igangværende aktiveringstilbud stoppes, og der igangsættes ikke nye tilbud. Dog kan virksomhedsrettede forløb fortsætte, hvis borger og virksomhed er enige om det
 • Samtaler i jobcentrene. Kommunen og a-kassen kan dog vælge at afholde samtaler digitalt eller telefonisk, hvis det vurderes hensigtsmæssigt
 • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Jobcentre og a-kasser kan ikke iværksætte nye sanktioner

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

 • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
 • Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag
 • Borgere kan henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes
 • Jobcentret kan tage imod og behandle anmeldelser om arbejdsfordeling.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/

Se mere om bekendtgørelsen om suspension af beskæftigelsesindsatsen nedenfor:


Bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelsen suspenderer dele af beskæftigelsesindsatsen midlertidigt frem til den 30. marts 2020. Suspensionen er en følge af COVID-19, og bekendtgørelsen udmønter konsekvenserne for den aktive beskæftigelsesindsats.

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke dele af beskæftigelsesindsatsen jobcentrene skal videreføre, og hvilke dele der midlertidigt suspenderes. Overordnet set videreføres den del af beskæftigelsesindsatsen, som vedrører administration og udbetaling af ydelser til ledige, mens den aktive beskæftigelsesindsats suspenderes midlertidigt.
LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/3/Covid-19-ny-bekendtgoerelse-udmoenter-en-midlertidig-suspension-af-beskaeftigelsesindsatsen/

Da jobcentrene i udgangspunktet er lukket ned, vil det betyde, at jobcentre ikke kan igangsætte tilbud som en del af beskæftigelsesindsatsen. Fx vil der ikke kunne igangsættes nye løntilskud, ressourceforløb, virksomhedspraktikker m.v.

Det betyder blandt andet, at dem der allerede får sygedagpenge, foreløbigt vil fortsætte med at modtage sygedagpenge som følge af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen.

SE BEKENDTGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213557


Jobcentre lukker ned: Går ikke ud over udbetalingen af ydelser

Som følge af regeringens tiltag for at stoppe spredningen af covid-19 har landets jobcentre også lukket ned. Jobcentrene kører dog med nødberedskab så det ikke får konsekvenser for folks ydelser.

Lukningen af jobcentrene betyder imidlertid, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og de fastholder deres ydelse som hidtil.

Nødberedskabet vil sikre, at udsatte borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/jobcentre-lukker-ned-gaar-ikke-ud-over-udbetalingen-af-ydelser/


Jobcenter

Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 3-20 om sygedagpenge – bortfald – manglende medvirken – medvirken samme dag – reel medvirken

Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser at modtage nødvendig lægebehandling, eller afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt.

Der sker derfor ikke et bortfald af retten til sygedagpenge, hvis den sygemeldte medvirker samme dag. Hvis den sygemeldte eksempelvis udebliver fra en opfølgningssamtale og senere samme dag tilkendegiver at ville medvirke ved kommunens opfølgning, vil der som udgangspunkt ikke ske et bortfald af retten til sygedagpenge. Den sygemeldte vil i det tilfælde have medvirket i tilstrækkeligt omfang den samme dag, selvom den pågældende er udeblevet fra en opfølgningssamtale. Den sygemeldte vil dermed samme dag opfylde betingelserne for at modtage sygedagpenge, før der når at ske et bortfald.

Det afgørende er, om den sygemeldte ved sin adfærd kan anses for at medvirke samme dag og derfor opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

LÆS HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213514


Nyt fra Folketinget


LF 143 om Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.

Reglerne træder i kraft straks ved bekendtgørelsen i Lovtidende og bortfalder med virkning fra 1.1.2021.

Forslaget indebærer, at personer, der i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 rammes af tidsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge ( har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder) vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder. Reglen vil gælder uanset om kommunen har truffet en afgørelse om, at forlængelse ikke er mulig.

Det foreslås også, at retten til sygedagpenge midlertidigt forlænges for personer, hvis sygedagpenge stopper ved udløb af en forlængelsesregel i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020, og som ellers ville overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.
Forslaget skal sikre, at sygemeldte, som fortsat opfylder lovens krav om at være uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, ikke skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i den afgrænsede periode.
Lovforslaget er under behandling.

LÆS LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L143/som_fremsat.htm

Nyt lovforslag om midlertidigt stop for lediges dagpengeforbrug og suspendering af arbejdsgivernes betaling af G-dage i visse tilfælde

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om, at perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med 31. maj 2020 ikke tæller med i lediges dagpengeforbrug m.v. som følge af COVID-19-situationen.

Forslaget indebærer, at arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) midlertidigt suspenderes for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse fra og med lovens ikrafttræden til og med den 31. maj 2020.

Lediges forbrug af dagpengeperioden på 2 år inden for 3 år samt en eventuelt forlænget dagpengeperiode på højst 1 år inden for 1,5 år, vil i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 ikke tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere.

Tilsvarende vil lediges forbrug af supplerende dagpenge, herunder en eventuelt forlænget periode med supplerende dagpenge, i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 ikke tælle med i tidsbegrænsningen for supplerende dagpenge.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/3/Nyt-lovforslag-midlertidigt-stop-lediges-dagpengeforbrug-suspendering-betaling-g-dage/

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l142/index.htm


Andet

Overblik over den økonomiske hjælpepakke

Samtlige partier i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i.

Regeringen og partierne er derfor nået til enighed om følgende midlertidige kompensationsordninger:

 • Kompensationsordning for selvstændige.
 • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.
 • Øget adgang til eksportkredit.
 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger.
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne.
 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden.
 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge.
 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende.

For dagpengemodtagere gælder: Perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni medtælles ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden.

LÆS MERE OM AFTALEN OG DE ENKELTE KOMPENSATIONSMULIGHEDER HER: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-om-hjaelpepakke

Følg situationen på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministeriet udarbejder opgørelser, der løbende overvåger arbejdsmarkedet, som følge af krisen med corona-virussets udbredelse i Danmark

SE TALLENE HER: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

For at gøre det nemmere at tilrettelægge en arbejdsfordeling er to af de gældende betingelser for, at medarbejdere, der er omfattet af en arbejdsfordeling, kan få dagpenge, blevet ændret.

For det første skal en arbejdsfordeling anmeldes til det lokale jobcenter senest samme dag, som den træder i kraft.

For det andet bliver det muligt at skifte mellem de forskellige muligheder for at tilrettelægge en arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet.
LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/3/aendrede-regler-om-dagpenge-under-arbejdsfordeling/
SE BEKENDTGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213400


Beskæftigelsesindsatsen er suspenderet i en midlertidig periode

Som led i regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 er beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre suspenderet. Jobcentrene kører med et nødberedskab, der sikrer, at borgere i Danmark fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser.

I den midlertidige periode er følgende aktiviteter suspenderet:

 • Alle igangværende aktiveringstilbud stoppes, og der igangsættes ikke nye tilbud. Dog kan virksomhedsrettede forløb fortsætte, hvis borger og virksomhed er enige om det
 • Samtaler i jobcentrene. Kommunen og a-kassen kan dog vælge at afholde samtaler digitalt eller telefonisk, hvis det vurderes hensigtsmæssigt
 • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Jobcentre og a-kasser kan ikke iværksætte nye sanktioner

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

 • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
 • Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag
 • Borgere kan henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes
 • Jobcentret kan tage imod og behandle anmeldelser om arbejdsfordeling.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/

Se mere om bekendtgørelsen om suspension af beskæftigelsesindsatsen nedenfor:


Bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelsen suspenderer dele af beskæftigelsesindsatsen midlertidigt frem til den 30. marts 2020. Suspensionen er en følge af COVID-19, og bekendtgørelsen udmønter konsekvenserne for den aktive beskæftigelsesindsats.

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke dele af beskæftigelsesindsatsen jobcentrene skal videreføre, og hvilke dele der midlertidigt suspenderes. Overordnet set videreføres den del af beskæftigelsesindsatsen, som vedrører administration og udbetaling af ydelser til ledige, mens den aktive beskæftigelsesindsats suspenderes midlertidigt.
LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/3/Covid-19-ny-bekendtgoerelse-udmoenter-en-midlertidig-suspension-af-beskaeftigelsesindsatsen/

Da jobcentrene i udgangspunktet er lukket ned, vil det betyde, at jobcentre ikke kan igangsætte tilbud som en del af beskæftigelsesindsatsen. Fx vil der ikke kunne igangsættes nye løntilskud, ressourceforløb, virksomhedspraktikker m.v.

Det betyder blandt andet, at dem der allerede får sygedagpenge, foreløbigt vil fortsætte med at modtage sygedagpenge som følge af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen.

SE BEKENDTGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213557

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Februar 2020

Næste:

April 2020