November 2018

Nyhedsbrev ydelseskontor – november 2018

Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principafgørelse 52-18 om betydningen af forbrug af formue ved ansøgning om kontant- uddannelseshjælp og integrationsydelse med videre

Hvis borgeren har en formue, der kan dække forsørgelsen kan kommunen ikke bevilge kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, supplement til brøkpension og særlig støtte til høje boligudgifter,

Der kan kun gives afslag på hjælp, hvis formuen er i behold og til rådighed for borgeren, og således ikke er forbrugt.

I Ankestyrelsens principafgørelse 52-18 gennemgås 5 sager, hvor Ankestyrelsen tager stilling til borgerens berettigelse til kontanthjælp på trods af forbrug af formue.

LÆS HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203629

Ankestyrelsens principafgørelse 53-18 om arbejdsgivers ret til refusion kan bortfalde, når afgørelsen i forhold til denne er truffet med tilbagevirkende kraft

Når arbejdsgiver udbetaler løn til lønmodtager under sygdom, kan arbejdsgiver få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtager ville have haft ret til at modtage fra kommunen vedrørende arbejdsforholdet. Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge er afledt af lønmodtagers ret til sygedagpenge. Arbejdsgiver er derfor alene berettiget til refusion af sygedagpenge, hvis lønmodtager opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge bortfalder fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse over for lønmodtager om at lønmodtagers ret til sygedagpenge ophører, uanset om der er truffet en afgørelse over for arbejdsgiver.

Det følger af god forvaltningsskik, at der træffes afgørelse samtidigt over for lønmodtager og over for arbejdsgiver.

Ankestyrelsen har truffet to afgørelser om emnet:

I den ene sag havde arbejdsgiveren ikke ret til refusion, selvom kommune først traf afgørelse ophør at retten til refusion ca. en måned efter kommunens afgørelse om bortfald af medarbejderens ret til sygedagpenge.

I den anden sag havde arbejdsgiveren ret til refusion i samme omfang som medarbejderen, idet kommunens afgørelse om bortfald af sygedagpengene ulovligt var truffet med tilbagevirkende kraft.

LÆS HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203924

Ankestyrelsens principafgørelse 54-18 om beregningen af kontanthjælp i tilfælde hvor en ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, sporadisk er berettiget til supplerende kontanthjælp.

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, hvordan indtægter trækkes fra i hjælpen, når en borger, der modtager kontanthjælp er gift med en ægtefælle, der sporadisk modtager supplerende kontanthjælp og derfor i disse perioder er omfattet af 225-timersreglen.

Når en ægtefælle modtager kontanthjælp med de almindelige satser, og den anden ægtefælle modtager arbejdsløshedsdagpenge, er den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge omfattet af det skærpede arbejdskrav i de måneder, hvor en ægtefælleberegning medfører en ret til supplerende hjælp. Kommunen skal derfor hver måned beregne, om en ægtefælleberegning i den pågældende måned medfører, at ægtefællen, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, får ret til supplerende hjælp.

Hvis der beregningsmæssigt er ret til supplerende hjælp i den konkrete måned, og den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, ikke opfylder det skærpede arbejdskrav, skal hjælpen til ægteparret beregnes efter reglerne om beregning af hjælp til ægtepar, hvor én af ægtefællerne ikke opfylder det skærpede arbejdskrav. Dette vil medføre, at der ikke beregnes kontanthjælp til den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og at indtægten i form af arbejdsløshedsdagpenge derfor skal fradrages fuldt ud i hjælpen til den ægtefælle, der modtager kontanthjælp, jf. principafgørelse 83-17.

LÆS HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205145

Ankestyrelsens principafgørelse 55-18 om fradrag i kontant- og uddannelseshjælp for fri bil og fri telefon

Borgerens og ægtefællens indtægter skal trækkes fra i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Dette skyldes, at hjælpen udbetales til forsørgelse og er underste økonomiske sikkerhedsnet.

En økonomisk eller praktisk fordel i form af fri bil og fri telefon medfører ikke i sig selv et højere kontant beløb til rådighed til forsørgelse. Der er derfor ikke grundlag for fradrag i hjælpen.

I den konkrete sag havde borgers ægtefælle som et led i sin ansættelse bil og telefon til sin rådighed.

Ægtefællen blev på denne baggrund beskattet af ca. 3.600 kr. pr. måned. Ordningen kunne ikke fravælges eller konverteres til et pengebeløb.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at værdien af fri bil og fri telefon ikke udgjorde et kontant beløb, der kunne tjene til borgerens og ægtefællens forsørgelse, da ordningen ikke kunne fravælges.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kontanthjælpen udbetales med et fast beløb uanset, hvordan borgerens privatøkonomi er indrettet, og at beskatningen af værdien af fri bil og fri telefon medførte et lavere rådighedsbeløb til forsørgelse.

LÆS HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205147

Nyt fra Folketinget

Lidt informationer om det nye opholds- og arbejdskrav i forbindelse med uddannelses- og kontanthjælp.

Med virkning fra 1. januar 2019, træder nye regler om opholdskrav og arbejdskrav i forbindelse med ret til uddannelses- og kontanthjælp i kraft.

Opholdskravet:

Retten til uddannelses- og kontanthjælp, er efter årsskiftet knyttet sammen til et krav om ophold her i riget i 9 år inden for de seneste 10 år.

I øvrigt er der ikke ændret på reglerne om opholdskravet i lov om aktiv socialpolitik § 11, stk. 3: Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at personen lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, jf. dog stk.4-6. I beregningen af opholdstiden efter

1. pkt. indgår perioder, hvor personen har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl her i riget. Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret ligestilles med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Det skal bemærkes at det ændrede opholdskrav udelukkende er gældende for personer der søger om støtte efter 1. januar 2019. Hvis udbetalingen af hjælpen ophører, vil personen dog skulle opfylde opholdskravet ved fornyet udbetaling af hjælp.

Arbejdskravet:

Fra årsskiftet er retten til uddannelses- eller kontanthjælp tillige betinget af, at ansøgeren om uddannelses- eller kontanthjælp, inden for de seneste 10 år sammenlagt har haft fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 mdr.

Målgruppe for arbejdskravet:

  • Udlændinge der er folkeregistreret her i riget med virkning fra d. 1. januar 2008 eller senere som ikke tidligere har været folkeregistreret i riget.
  • Personer (også danske statsborgere) der er folkeregistreret her i riget med virkning fra d. 1. januar 2008 eller senere, efter udlandsophold på 12 på hinanden følgende måneder.

EU-statsborgere er ikke omfattet af arbejdskravet i det omfang de efter EU-retten er berettigede.

Brøkpensionister (såvel folkepensionister som førtidspensionister) er undtaget fra beskæftigelseskravet, hvis de i øvrigt opfylder opholdskravet.

Arbejdskravet omfatter heller ikke personer, der allerede modtager kontant- eller uddannelseshjælp pr. 1. januar 2019.

Hvis udbetalingen af hjælpen ophører, vil personen dog skulle opfylde arbejdskravet ved fornyet udbetaling.

Nyhedsbrev jobcenter – november 2018

Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principafgørelse 54-18 om beregningen af kontanthjælp i tilfælde hvor en ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, sporadisk er berettiget til supplerende kontanthjælp.

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, hvordan indtægter trækkes fra i hjælpen, når en borger, der modtager kontanthjælp er gift med en ægtefælle, der sporadisk modtager supplerende kontanthjælp og derfor i disse perioder er omfattet af 225-timersreglen.

Når en ægtefælle modtager kontanthjælp med de almindelige satser, og den anden ægtefælle modtager arbejdsløshedsdagpenge, er den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge omfattet af det skærpede arbejdskrav i de måneder, hvor en ægtefælleberegning medfører en ret til supplerende hjælp.

Kommunen skal derfor hver måned beregne, om en ægtefælleberegning i den pågældende måned medfører, at ægtefællen, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, får ret til supplerende hjælp.

Hvis der beregningsmæssigt er ret til supplerende hjælp i den konkrete måned, og den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, ikke opfylder det skærpede arbejdskrav, skal hjælpen til ægteparret beregnes efter reglerne om beregning af hjælp til ægtepar, hvor én af ægtefællerne ikke opfylder det skærpede arbejdskrav. Dette vil medføre, at der ikke beregnes kontanthjælp til den ægtefælle, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og at indtægten i form af arbejdsløshedsdagpenge derfor skal fradrages fuldt ud i hjælpen til den ægtefælle, der modtager kontanthjælp, jf. principafgørelse 83-17.

LÆS HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205145

Andet

Nye skabeloner til rehabiliteringsplanen

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har udarbejdet nye skabeloner til rehabiliteringsplan med videre og stillet dem til rådighed for kommunerne.

De nye dokumenter indeholder følgende dele:

  • Rehabiliteringsplanens forberedende del
  • Indsatsdelen
  • Rehabiliteringsteamets indstilling

Der er desuden udarbejdet en manual til brug af dokumenterne. De nye skabeloner for rehabiliteringsplanen understøtter et mere systematisk fokus på evidensbaseret indsats for udsatte borgere, herunder:

  • Virksomhedsindsats
  • empowerment og borgerinddragelse
  • progressionsfaktorer.

SE DE NYE DOKUMENTER HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/nye-skabeloner-til-rehabiliteringsplanen/

Ny analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har på vegne af STAR udarbejdet en analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen for 2016, som viser hvilke kommuner, der har de vanskeligste eller mest favorable rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen.

Kommunernes rammevilkår er i analysen bestemt af to forhold:

Udbud og efterspørgsel.

  • Udbud omhandler borgerne, som bor i kommunen, og deres karakteristika. For eksempel deres uddannelsesniveau, om de er blevet anbragt som børn og antallet af lægebesøg.
  • Efterspørgsel består af forhold der har betydning for, hvor let det er at finde job, og omhandler lokale arbejdsmarkedsforhold, såsom antallet af jobopslag i pendlingsområdet og hvilke brancher der kendetegner pendlingsområdet.

SE HELE ANALYSEN HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/ny-analyse-kommunernes-rammevilkaar-forbeskaeftigelsesindsatsen/

Udækkede kompetencebehov kan meldes ind via meldesystem

Via et nyt meldesystem kan jobcentre, arbejdsgivere, a-kasser m.fl. gøre opmærksom på udækkede kompetencebehov og behov for koordinering af kursusindkøb.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/udaekkede-kompetencebehov-kan-meldes-indvia-meldesystem/

Ny pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Sammenlignet med andre aldersgrupper har seniorer ikke større risiko for at blive ledige. Hvis de rammes af ledighed, har de imidlertid en lidt større risiko for at blive langtidsledige. En ny ansøgningspulje har derfor til formål at understøtte, at der tidligt i ledighedsperioden for ledige seniorer i risiko for langtidsledighed skabes de bedst mulige rammer for at hjælpe dem tilbage i job.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/ny-pulje-til-saerlig-indsats-for-ledige-over-50-aar/

Evalueringen af JobFirst-projektet viser gode resultater

JobFirst var et kontrolleret forsøg, der blev gennemført i 15 kommuner i perioden 2016-2017. Projektet omfattede aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere. Evalueringen viser, at den rette jobrettede og håndholdte indsats bidrager til, at udsatte ledige får en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/evalueringen-af-jobfirst-projektet-viser-goderesultater/

Ny pulje støtter et mere rummeligt arbejdsmarked for personer med handicap

Der kan fra en ny pulje søges om tilskud til at yde en indsats for personer med handicap. Indsatsmodellen tager udgangspunkt i en videreførelse og videreudvikling af indsatsmodellen for ansøgningspuljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap”, som blev udmeldt sidste år. Projekterne, der støttes, skal bl.a. foretage en systematisk screening og inddrage relevante handicaporganisationer i gennemførelsen af indsatsen.

Der er afsat 21 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommuner

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/ny-pulje-stoetter-et-mere-rummeligtarbejdsmarked-for-personer-med-handicap/

Få nemt overblik over forenklingen af loven om en aktiv beskæftigelsesindsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en temaside på styrelsens hjemmeside, så du nemt og hurtigt kan danne dig et overblik over aftalen og få svar på dine spørgsmål. På siden kan du læse om aftalen og dens hovedelementer. Du kan finde seneste nyt om implementeringen af aftalen, og du kan orientere dig i love, bekendtgørelser og vejledninger.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/faa-nemt-overblik-over-forenklingen-af-lovenom-en-aktiv-beskaeftigelsesindsats/

Ny pulje om kompetenceudvikling til implementering af forenklet beskæftigelsesindsats

Der kan fra en ny pulje søges om tilskud til at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser for, at de implementerer beskæftigelsesindsatsen i tråd med intentionerne i den nye aftale om forenkling af loven.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/ny-pulje-om-kompetenceudvikling-tilimplementering-af-forenklet-beskaeftigelsesindsats/

Job efter Flere skal med

Harald Güttel har været ramt af sygdom, og over for omgivelserne har han følt sig utilpas ved at gå ledig år efter år.

Den 51-årige industritekniker har haft dårlige oplevelser med praktikforløb foranstaltet af kommunen. Han drømmer om at få et job, hvor han kan bringe sin uddannelse og sine kompetencer i spil. Flere skal med-teamet i jobcentret indgår et samarbejde med Harald, og det viser sig at åbne nye døre til en virkelighed, der næsten ikke er til at begribe.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/job-efter-flere-skal-med-det-er-naesten-ikketil-at-begribe/

På den nye LinkedIn-side for Flere skal med kan miniserien om Harald findes. Se, hvor han ender, og hør ham fortælle, hvordan det føles at få et job efter mange år uden for arbejdsfællesskabet

LINK TIL VIDEOER: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6473836708373889024

Nyt fra Folketinget

Lidt informationer om det nye opholds- og arbejdskrav i forbindelse med uddannelses- og kontanthjælp.

Med virkning fra 1. januar 2019, træder nye regler om opholdskrav og arbejdskrav i forbindelse med ret til uddannelses- og kontanthjælp i kraft.

Opholdskravet:

Retten til uddannelses- og kontanthjælp, er efter årsskiftet knyttet sammen til et krav om ophold her i riget i 9 år inden for de seneste 10 år.

I øvrigt er der ikke ændret på reglerne om opholdskravet i lov om aktiv socialpolitik § 11, stk. 3: Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at personen lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, jf. dog stk.4-6. I beregningen af opholdstiden efter 1. pkt. indgår perioder, hvor personen har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl her i riget. Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret ligestilles med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

Det skal bemærkes at det ændrede opholdskrav udelukkende er gældende for personer der søger om støtte efter 1. januar 2019. Hvis udbetalingen af hjælpen ophører, vil personen dog skulle opfylde opholdskravet ved fornyet udbetaling af hjælp.

Arbejdskravet:

Fra årsskiftet er retten til uddannelses- eller kontanthjælp tillige betinget af, at ansøgeren om uddannelses- eller kontanthjælp, inden for de seneste 10 år sammenlagt har haft fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 mdr.

Målgruppe for arbejdskravet

• Udlændinge der er folkeregistreret her i riget med virkning fra d. 1. januar 2008 eller senere som ikke tidligere har været folkeregistreret i riget.

• Personer (også danske statsborgere) der er folkeregistreret her i riget med virkning fra d. 1. januar 2008 eller senere, efter udlandsophold på 12 på hinanden følgende måneder.

EU-statsborgere er ikke omfattet af arbejdskravet i det omfang de efter EU-retten er berettigede. Brøkpensionister (såvel folkepensionister som førtidspensionister) er undtaget fra beskæftigelseskravet, hvis de i øvrigt opfylder opholdskravet. Arbejdskravet omfatter heller ikke personer, der allerede modtager kontant- eller uddannelseshjælp pr. 1. januar 2019.

Hvis udbetalingen af hjælpen ophører, vil personen dog skulle opfylde arbejdskravet ved fornyet udbetaling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Oktober 2018

Næste:

Januar 2019