November/december 2013

Ydelseskontor

OBS: Vi kan i dette nyhedsbrev ikke linke direkte til de enkelte Principafgørelser fra Ankestyrelsen, da de har fået ny hjemmeside

Afgørelser fra Ankestyrelsen

AFG. 117-13:

Lovligt ophold efter aktivloven

Det er en betingelse for ret til kontanthjælp, at man har lovligt ophold i Danmark.

En borger, hvis opholdstilladelse er bortfaldet som følge af en behandlingsdom med efterfølgende udvisning, anses for at have lovligt ophold i Danmark i relation til aktivloven, indtil den pågældende har udstået sin behandlingsdom.

Det afgørende er, at borgeren ikke kan udrejse af Danmark, før den pågældende har udstået sin behandlingsdom, og dermed må anses for at have ret til at opholde sig her i landet indtil dette tidspunkt.

Fradrag i kontanthjælpen for værdien af kost og bolig

Der foretages som udgangspunkt ikke fradrag i kontanthjælpen for værdien af kost m.v. under indlæggelse på sygehus eller lignende behandlingsinstitutioner. Hvis opholdet har varet i mere end 3 måneder, kan der dog foretages fradrag i hjælpen svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen.

Boligudgifter kan være omfattet af fradragsreglen i aktivlovens § 33, stk. 1, nr. 6. Hensynet bag fradragsreglen er at undgå situationer med dobbeltforsørgelse, sådan at borgeren ikke får dækket det samme behov gennem flere offentlige ydelser.

Der kan ske fradrag for værdien af kost og bolig, når borgeren som følge af indlæggelsen ikke selv skal afholde disse udgifter af kontanthjælpen.

AFG. 112-13: Hjælp til udsættelsestruet lejer

En ansøgning om økonomisk hjælp til husleje fra en udsættelsestruet lejer skal behandles efter alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning.

En ansøgning skal derfor også behandles efter lov om aktiv socialpolitik § 81 a om hjælp til huslejeudgifter til udsættelsestruede lejere, hvis der ikke er mulighed for hjælp efter anden lovgivning eller andre regler i lov om aktiv socialpolitik.

Det er således ikke tilstrækkeligt, at kommunen træffer afgørelse om afslag på hjælp efter aktivlovens § 81 om generel hjælp til enkeltudgifter.

AFG. 118-13:

Der skal ske fradrag i revalideringsydelse for indtægter fra en bistandsfond, der tilhører en pensionskasse.

Principafgørelse 27-13 fastslår, at der skal ske fradrag i revalideringsydelsen for løbende udbetalinger fra alle forsikringer og pensionsordninger. Der er ikke fastsat regler om, at nogen ydelser fra forsikrings- og pensionsordninger er undtaget for fradrag i revalideringsydelse.

Indtægter fra løbende udbetalinger fra bistandsfonden skal dog kun trækkes fra i revalideringsydelsen i det omfang, indtægterne fra bistandsfonden sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

Principafgørelse A-29-04 om, at der ikke er lovhjemmel til at foretage fradrag i ledighedsydelse for det beløb, der er udbetalt fra en bistandsfond, gælder ikke for fradrag i revalideringsydelse.

Reglen om fradrag i revalideringsydelse er forskellig fra lovgivningen om ledighedsydelse, der indeholder detaljerede bestemmelser om fradrag i ydelsen.

AFG. 119-13:

Førtidspension med revision

Ved tilkendelse af førtidspension, har kommunen vurderet, at der er tale om en varig lidelse. Førtidspensionen kan derfor som udgangspunkt ikke frakendes.

Når kommunen tilkender førtidspension, skal kommunen således som hovedregel ikke træffe beslutning om, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt.

Kommunen kan dog undtagelsesvist beslutte, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt (førtidspension med revision).

Behovet for en afgørelse om ny vurdering kan især forekomme, når der er tale om pension til unge, og ved visse sygdomme, der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb.

Det er en betingelse for at sætte revision på en førtidspension, at borgeren lider af en alvorlig sygdom, som har et uforudsigeligt forløb, og hvor der således er mulighed for en bedring af borgerens helbredsmæssige tilstand inden for en kortere årrække.

En alvorlig sygdom med et uforudsigeligt forløb kan f.eks. være en kræftlidelse, der har et usikkert forløb.

Der er ikke tale om en sygdom med et uforudsigeligt forløb i det tilfælde, hvor borgeren lider af f.eks. skizoid personlighedsstruktur eller en varig personlighedsforstyrrelse, og alle behandlingsmuligheder er udtømte, og borgerens nedsatte funktionsniveau er kronisk og af varig karakter.

AFG. 120-13:

Frakendelse af førtidspension

Ved tilkendelsen af førtidspensionen har kommunen vurderet, at der er tale om en varig lidelse. Førtidspensionen kan derfor som udgangspunkt ikke frakendes.

Kommunen skal dog træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Kommunen skal i den forbindelse foretage en konkret helhedsvurdering af pensionistens arbejdsevne. Kommunen skal således vurdere, om den pågældende er blevet i stand til at udføre konkret specificerede arbejdsfunktioner (f.eks. i et fleksjob) og derved opnå indtægt til selvforsørgelse.

Det er en betingelse for at frakende førtidspensionen, at pensionisten mod forventning er blevet i stand til at arbejde i større omfang end forudsat ved tilkendelsen af førtidspension, og at pensionisten gennem en længere periode har vist, at arbejdsevnen er blevet forbedret. Det afgørende er, om arbejdsevnen er blevet forbedret, således at pensionisten er blevet i stand til at kunne varetage et fleksjob/ordinært job.

Kommunen skal i forbindelse med den konkrete helhedsvurdering af pensionistens arbejdsevne vurdere, om der er behov for at indhente aktuelle lægelige oplysninger.

Det er ikke en generel betingelse for at frakende førtidspensionen, at der skal foreligge aktuelle lægelige oplysninger om borgerens helbredsmæssige forhold.

Kommunen kan vælge at gøre en pension hvilende.

Førtidspension før den 1. januar 2003

Personer, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Efter loven kan førtidspensionen ikke frakendes. Kommunen kan derimod træffe afgørelse om, at retten til førtidspension gøres hvilende for pensionister under 60 år, hvis indtægten ved personligt arbejde forventes vedvarende at overstige det dobbelte af grundbeløbet, eller hvis pensionisten selv beder om det.

Om indtægten vedvarende overstiger den tilladte grænse afhænger af en konkret vurdering. I praksis har Ankestyrelsen ikke anset 4 måneder for tilstrækkeligt, men har vurderet, at ansættelsen skulle have varet et år.

Andet:

Påbegyndelse af sager om samlevende modtagere af uddannelses. Og kontanthjælp: Pr. 1. januar 2014 skal kommunen i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp træffe afgørelse om, hvorvidt ansøger er omfattet af de nye regler om gensidig forsørgelsespligt for samlevende par. 

De nye regler (LAS § 2 a-c) træder først i kraft 1. januar 2014, og kommunen kan derfor ikke inden 1. januar 2014 træffe afgørelse om evt. gensidig forsørgelsespligt over for personer, der modtager eller har ansøgt om kontanthjælp.  

Kommunen kan, fx som led i de almindelige samtaleforløb efter de nugældende regler, informere nuværende kontanthjælpsmodtagere om de nye regler for samlevende og indhente oplysninger hos borgeren.  Kommunen kan også evt. indhente samtykke hos borgeren til at indhente oplysningerne elektronisk.  

Herefter kan kommunen vejlede og rådgive kontanthjælpsmodtageren om de kommende regler, hvis kommunen umiddelbart vurderer, at borgeren kan blive omfattet af reglerne om samlevende.

Først efter 1. januar 2014 kan kommunen træffe en egentlig afgørelse om, hvorvidt kontanthjælpsmodtageren er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt for samlevende par.

De oplysninger kommunen skal indhente elektronisk om fx fælles bopæl, fælles barn/børn mv. indhentes primært fra cpr-registret, som kommunen allerede har adgang til. Oplysninger fra ATPs samlever-register endnu ikke tilgængelige, og vil først kunne anvendes efter lovændringens ikrafttræden, dvs. efter 1. januar 2014.

LÆS mere om reformen her: http://ams.dk/da/Viden/Politiske_aftaler/Kontanthjaelpsreform.aspx 

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden aktør I sygedagpengesager:

Ankestyrelsen har netop færdiggjort en undersøgelse af kommunernes brug af andre aktører i sygedagpengesager. Undersøgelsen viser, at 41 procent, svarende til 38 kommuner, har anvendt anden aktør til myndighedsopgaver efter sygedagpengeloven eller til tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

I 34 af de 38 kommuner er der indgået kontrakt med den eller de anvendte aktører. Resten af kommunerne oplyser, at de har købt såkaldte enkeltpladser. 

Kommunerne overholder lovgivningen i de fleste sager

Praksisundersøgelsen i 10 udvalgte kommuner viser, at kommunerne i hovedparten af de vurderede sager overholder lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Det drejer sig om afgørelser efter sygedagpengelovens § 7, § 21 og § 27. I seks af de undersøgte sager er lovgivningen ikke overholdt. 

I en af de seks sager har kommunen standset sygedagpengene uden at træffe en egentlig afgørelse. . I de øvrige fem sager har anden aktør underskrevet afgørelsen, og det vurderer Ankestyrelsen, er i strid med lovgivningen. Årsagen er, at der i lovgivningen ikke er hjemmel til, at anden aktør deltager i afgørelsen om en borgers ret til sygedagpenge. 

Læs mere her: http://ast.dk/publikationer/praksisundersogelse-om-kommunernes-brug-af-anden-aktor-i-sygedagpengesager

Sociale ydelser skal ikke inddrages i fastsættelsen af årsløn

Tilskadekomnes erhvervsevnetab og årsløn skal fastsættes ud fra et skøn, når tilskadekomne har haft en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet før en arbejdsskade. Indtægten fra sociale ydelser indgår ikke i vurderingen af årslønnen. Sociale ydelser ikke er udtryk for tilskadekomnes evne til at tjene penge. 

LÆS mere her: http://ast.dk/publikationer/nyt-fra-ankestyrelsen-nr-6-november-2013

Nyt fra Folketinget

Lovforslag nr. 78:

Lovforslaget udspringer af »Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job« af 18. april 2013 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen blev vedtaget af Folketinget den 28. juni 2013. Dette lovforslag indeholder bl.a. • en række nye bestemmelser, som ændrer udmøntningen af aftalen, så den ønskede retstilstand sikres, • en ændring som følge af ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov den 1. januar 2014, • tydeliggørelse i forhold til cv’er for ledige fleksjobvisiterede, • videreførelse på lovniveau af regler, som i dag er fastsat i en bekendtgørelse, hvorefter dokumenter i varslingssager er undtaget fra aktindsigt, og • tydeliggørelse af, at også ledige fleksjobvisiteredes cv’er indgår i det fælles datagrundlag på beskæftigelsesområdet til brug for sagsbehandling i kommunerne vedrørende beskæftigelsesindsatsen.

Jobcenter

Afgørelser fra Ankestyrelsen

AFG. 119-13:

Førtidspension med revision

Ved tilkendelse af førtidspension, har kommunen vurderet, at der er tale om en varig lidelse. Førtidspensionen kan derfor som udgangspunkt ikke frakendes.

Når kommunen tilkender førtidspension, skal kommunen således som hovedregel ikke træffe beslutning om, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt.

Kommunen kan dog undtagelsesvist beslutte, at sagen skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt (førtidspension med revision).

Behovet for en afgørelse om ny vurdering kan især forekomme, når der er tale om pension til unge, og ved visse sygdomme, der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb.

Det er en betingelse for at sætte revision på en førtidspension, at borgeren lider af en alvorlig sygdom, som har et uforudsigeligt forløb, og hvor der således er mulighed for en bedring af borgerens helbredsmæssige tilstand inden for en kortere årrække.

En alvorlig sygdom med et uforudsigeligt forløb kan f.eks. være en kræftlidelse, der har et usikkert forløb.

Der er ikke tale om en sygdom med et uforudsigeligt forløb i det tilfælde, hvor borgeren lider af f.eks. skizoid personlighedsstruktur eller en varig personlighedsforstyrrelse, og alle behandlingsmuligheder er udtømte, og borgerens nedsatte funktionsniveau er kronisk og af varig karakter.
Forslaget forventes vedtaget med ikrafttræden d.1.12014

LÆS mere her: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L78/index.htm

AFG. 120-13:

Frakendelse af førtidspension

Ved tilkendelsen af førtidspensionen har kommunen vurderet, at der er tale om en varig lidelse. Førtidspensionen kan derfor som udgangspunkt ikke frakendes.

Kommunen skal dog træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Kommunen skal i den forbindelse foretage en konkret helhedsvurdering af pensionistens arbejdsevne. Kommunen skal således vurdere, om den pågældende er blevet i stand til at udføre konkret specificerede arbejdsfunktioner (f.eks. i et fleksjob) og derved opnå indtægt til selvforsørgelse.

Det er en betingelse for at frakende førtidspensionen, at pensionisten mod forventning er blevet i stand til at arbejde i større omfang end forudsat ved tilkendelsen af førtidspension, og at pensionisten gennem en længere periode har vist, at arbejdsevnen er blevet forbedret. Det afgørende er, om arbejdsevnen er blevet forbedret, således at pensionisten er blevet i stand til at kunne varetage et fleksjob/ordinært job.

Kommunen skal i forbindelse med den konkrete helhedsvurdering af pensionistens arbejdsevne vurdere, om der er behov for at indhente aktuelle lægelige oplysninger.

Det er ikke en generel betingelse for at frakende førtidspensionen, at der skal foreligge aktuelle lægelige oplysninger om borgerens helbredsmæssige forhold.

Kommunen kan vælge at gøre en pension hvilende.

Førtidspension før den 1. januar 2003

Personer, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Efter loven kan førtidspensionen ikke frakendes. Kommunen kan derimod træffe afgørelse om, at retten til førtidspension gøres hvilende for pensionister under 60 år, hvis indtægten ved personligt arbejde forventes vedvarende at overstige det dobbelte af grundbeløbet, eller hvis pensionisten selv beder om det.

Om indtægten vedvarende overstiger den tilladte grænse afhænger af en konkret vurdering. I praksis har Ankestyrelsen ikke anset 4 måneder for tilstrækkeligt, men har vurderet, at ansættelsen skulle have varet et år.

Andet

Kontanthjælpsreformen på AMS hjemmeside:

Bliv klogere på reformen: http://ams.dk/da/Viden/Politiske_aftaler/Kontanthjaelpsreform.aspX

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr.1287 af 14.11.2013 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

LÆS mere her:

Læs mere her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158581

Nyt fra Folketinget

Lovforslag nr. 70: Lovforslaget indeholder bl.a. følgende elementer: 

• Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til et fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse, hvis pågældende opbruger retten til dagpenge fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016 eller opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, fra den 30. december 2013 til og med den 5. januar 2015. 

• Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af højeste dagpengeniveau for ikkeforsørgere og 80 pct. af højeste dagpengeniveau for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. 

• En aktiv indsats til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det foreslås, at disse har ret og pligt til en aktiv indsats i form af virksomhedsrettede tilbud senest efter 4 uger på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 

• Sikring af ret til syge- og barseldagpenge for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 

• Justering af danskuddannelse for voksne udlændinge. 

• Udskydelse af tilbud om seniorjob og udskydelse af overgang til efterløn. 


Lovforslag nr. 78: Lovforslaget udspringer af »Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job« af 18. april 2013 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. 
Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen blev vedtaget af Folketinget den 28. juni 2013. Dette lovforslag indeholder bl.a. 
• en række nye bestemmelser, som ændrer udmøntningen af aftalen, så den ønskede retstilstand sikres, 
• en ændring som følge af ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov den 1. januar 2014, 
• tydeliggørelse i forhold til cv’er for ledige fleksjobvisiterede, 
• videreførelse på lovniveau af regler, som i dag er fastsat i en bekendtgørelse, hvorefter dokumenter i varslingssager er undtaget fra aktindsigt, og 
• tydeliggørelse af, at også ledige fleksjobvisiteredes cv’er indgår i det fælles datagrundlag på beskæftigelsesområdet til brug for sagsbehandling i kommunerne vedrørende beskæftigelsesindsatsen.

LÆS mere her: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L70/index.htm

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Oktober 2013

Næste:

Januar 2014