November/december 2016

Ydelseskontor

Afgørelser fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 – November 2016:

 At skrive en afgørelse er blev et opdateret I juni I år!

Det fremgår af artiklen , at den fremragende håndbog er opdateret juni 2016.

I “At skrive en afgørelse” kan man se en opskrift på at skrive en afgørelse, der er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå.

“At skrive en afgørelse” er målrettet sagsbehandlere i kommunerne og studerende på socialretlige uddannelser

Indhold i “At skrive en afgørelse”

Kapitel 1 Hvad er en afgørelse

Kapitel 2 Opskrift på at skrive en afgørelse

Kapitel 3 Forklaring af begreber

Kapitel 4 Eksempel på en samlet kommunal afgørelse

Kapitel 5 Lovtekster

Kapitel 6 Oversigt over hjemmesider med mere information.

Bagerst finder i håndbogen findes en tjekliste med spørgsmål, som skal der skal tages stilling til, når man skal skrive en afgørelse.

Det fremgår af artiklen i nyhedsbrevet, at  Ankestyrelsen i forbindelse med arbejdet med ankesager, især ser på:

Ankestyrelsen er ankeinstans for mange myndigheders afgørelser, og vi ser mange eksempler på afgørelser – både gode og dårlige. En af vores opgaver er at kontrollere, om de forvaltningsretlige krav til en afgørelse er overholdt.

Det hører også til vores opgave at drage konsekvenserne af, at en afgørelse ikke opfylder kravene. En afgørelse med forvaltningsretlige fejl, kan være ugyldig. Det betyder, at sagen skal gå om, og borgeren stilles som om, afgørelsen ikke var truffet.

Her er vi særligt opmærksomme på, om

 • der er sket fornøden partshøring
 • sagen har de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger
 • afgørelsen til borgeren indeholder en begrundelse.

Se hele håndbogen her: https://ast.dk/publikationer/at-skrive-en-afgorelse

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 – November 2016:

Ankestyrelsens praksisundersøgelser set med nye øjne

Vi vil nu gennemføre praksisundersøgelser i større dialog med kommunerne, gøre mindre brug af kvantitative opgørelser og formidle resultaterne i kortere og mere brugbare rapporter. Praksisundersøgelserne vil fortsat bygge på en juridisk gennemgang af udvalgte sager fra kommunerne.

Hvad er en praksisundersøgelse?

En praksisundersøgelse er en juridisk gennemgang af konkrete sager fra forskellige kommuner. Vi gennemgår kun sager, hvor borgeren ikke har klaget til Ankestyrelsen.

Vores juridiske sagsbehandlere vurderer, om sagerne er afgjort i overensstemmelse med regler og praksis, eller om det ikke har været muligt at vurdere, fordi vi ikke har haft de nødvendige oplysninger. På samme måde vurderer vi forskellige delspørgsmål i sagerne.

Bedre praksisundersøgelser

Vi vil  

 • gøre undersøgelserne – endnu – mere brugbare for kommunerne
 • bruge færre ressourcer på at gennemføre undersøgelserne – både for kommunerne og for os selv

kunne tilbyde flere forskellige modeller for undersøgelser.

Læs hele artiklen her: https://ast.dk/tal-og-undersogelser/praksiskoordinering/ankestyrelsens-praksisundersogelser/ankestyrelsens-praksisundersogelser-set-med-nye-ojne

Nyt fra Folketinget

L 86  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Optjening af ret til feriedagpenge for perioder med sygedagpenge ophæves).

Med loven afskaffes muligheden for, at medlemmer af en arbejdsløshedskasse optjener ret til feriedagpenge for de perioder, hvor de har modtaget sygedagpenge, hvis de pågældende ikke har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn for perioden. Derved sidestilles sygedagpengemodtagere, som er medlem af en arbejdsløshedskasse med sygedagpengemodtagere, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. Loven er en del af aftale om finansloven for 2017.

Lovforslaget forventes at træde i kraft d.1.1.2017

LÆS HELE LOVFORSLAGET HER: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L86/som_fremsat.htm#dok

L 4  Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven.

(Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v).

et lettere uforståeligt lovforslag – men vigtigt, da det ”rydder op” i en række bestemmelser om rådighed i Aktivloven m.v.

Lovforslaget forventes at træde i kraft d.1.12.2016 med virkning fra 1.10.2016

LÆS HELE LOVFORSLAGET HER: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L4/20161_L4_som_fremsat.pdf

Andet

NYT fra Ombudsmanden: Flere kommuner efterbetaler kontanthjælp som følge af formelle fejl:

Udmeldingen drejer sig om afgørelser, der er så behæftede med fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, at de skal genoptages og behandles på ny. Vær opmærksom på, at der IKKE kan træffes nye og korrekte afgørelser med tilbagevirkende kraft!

Udmeldingen fra Ombudsmanden:

Brønderslev Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune efterbetaler nu ydelser til et stort antal kontanthjælpsmodtagere efter at have begået grundlæggende sagsbehandlingsfejl.

”Det er ærgerlige sager for disse kommuner, men der er begået så grundlæggende fejl, at den eneste vej er at genoptage sagerne og efterbetale pengene til kontanthjælpsmodtagerne”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden har tidligere på året behandlet en sag med Randers Kommune, der måtte efterbetale penge til kontanthjælpsmodtagere. Og han har netop henstillet til Aabenraa Kommune at genoptage et større antal sager.

Fejlen hos kommunerne opstod tilbage i 2014, da kontanthjælpsmodtagere, der levede med en partner, fik nedsat hjælpen. Det fulgte af nye regler om gensidig forsørgelsespligt, som to år senere blev afskaffet. Nogle kommuner overså dengang, at afgørelsen om at pålægge parterne gensidig forsørgelsespligt også skulle meddeles til samleveren, og ikke kun til kontanthjælpsmodtageren. Denne fejl betød, at afgørelserne var ugyldige. 

Kommunerne skal rette op i alle sager

Nogle kommuner har siden forsøgt at reparere fejlen ved at sende afgørelsen til begge parter, men i øvrigt fastholde den. Men man kan ikke træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft i disse sager, siger ombudsmanden.

Ombudsmanden peger på, at disse sager er en påmindelse om, at myndigheder selv har pligt til at rette op på fejl som de foreliggende. Vesthimmerlands Kommune kritiseres for ikke på et tidligere tidspunkt at have omgjort afgørelserne i de allerede identificerede sager med fejl, og Mariagerfjord Kommune kritiseres for ikke på et tidligere tidspunkt selv at have undersøgt, om der var tale om en generel fejl, der betød, at sagerne skulle genoptages. 

Ombudsmanden kan ikke udelukke, at der ud over de fem nævnte kommuner, er flere, der har begået samme generelle meddelelsesfejl, og som endnu ikke har rettet op på det. Han har derfor orienteret Kommunernes Landsforening om sine udtalelser i de nye sager med henblik på, at foreningen kan underrette alle landets kommuner om ombudsmandens udtalelser.

LÆS MERE HER: http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/flere_kommuner_efterbetaler_kontanthjaelp

NY – vejledning 10038 af 24.10.2016 om satser m.v.

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

LÆS HELE VEJLEDNINGEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184114

Jobcenter

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 – November 2016:

Ankestyrelsens praksisundersøgelser set med nye øjne

Vi vil nu gennemføre praksisundersøgelser i større dialog med kommunerne, gøre mindre brug af kvantitative opgørelser og formidle resultaterne i kortere og mere brugbare rapporter. Praksisundersøgelserne vil fortsat bygge på en juridisk gennemgang af udvalgte sager fra kommunerne.

Hvad er en praksisundersøgelse?

En praksisundersøgelse er en juridisk gennemgang af konkrete sager fra forskellige kommuner. Vi gennemgår kun sager, hvor borgeren ikke har klaget til Ankestyrelsen.

Vores juridiske sagsbehandlere vurderer, om sagerne er afgjort i overensstemmelse med regler og praksis, eller om det ikke har været muligt at vurdere, fordi vi ikke har haft de nødvendige oplysninger. På samme måde vurderer vi forskellige delspørgsmål i sagerne.

Bedre praksisundersøgelser

Vi vil  

 • gøre undersøgelserne – endnu – mere brugbare for kommunerne
 • bruge færre ressourcer på at gennemføre undersøgelserne – både for kommunerne og for os selv

kunne tilbyde flere forskellige modeller for undersøgelser.

Læs hele artiklen her: https://ast.dk/tal-og-undersogelser/praksiskoordinering/ankestyrelsens-praksisundersogelser/ankestyrelsens-praksisundersogelser-set-med-nye-ojne

Nyt fra Folketinget

L 86  Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Optjening af ret til feriedagpenge for perioder med sygedagpenge ophæves).

Med loven afskaffes muligheden for, at medlemmer af en arbejdsløshedskasse optjener ret til feriedagpenge for de perioder, hvor de har modtaget sygedagpenge, hvis de pågældende ikke har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn for perioden. Derved sidestilles sygedagpengemodtagere, som er medlem af en arbejdsløshedskasse med sygedagpengemodtagere, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. Loven er en del af aftale om finansloven for 2017.

Lovforslaget forventes at træde i kraft d.1.1.2017

LÆS HELE LOVFORSLAGET HER: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L86/som_fremsat.htm#dok

L 4  Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven.

(Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v).

et lettere uforståeligt lovforslag – men vigtigt, da det ”rydder op” i en række bestemmelser om rådighed i Aktivloven m.v.

Lovforslaget forventes at træde i kraft d.1.12.2016 med virkning fra 1.10.2016

LÆS HELE LOVFORSLAGET HER: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L4/20161_L4_som_fremsat.pdf

L 80 – Forslag til lov om jobordning til veteraner

Jeg er opmærksom på, at lovforslaget stammer fra forsvarsministeriet og at området ikke hører i jobcentrenes fagområder. Det er dog min opfattelse, at jobcentrene kan få behov for at gøre evt. offentlige arbejdsgivere og veteraner  opmærksomme på ordningen.

Med lovforslaget styrkes veteranindsatsen yderligere, ved at offentlige arbejdsgivere foreslås at få mulighed for at give veteraner fortrinsret til stillinger, ligesom virksomheder og myndigheder, der har haft en veteran ansat i seks måneder, kan blive tildelt en jobpræmie, som f.eks. kan bruges til mentorvirke og kompetenceudvikling. Disse tiltag skal åbne nye muligheder for veteraner, der har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Andet

NYT fra Ombudsmanden: Flere kommuner efterbetaler kontanthjælp som følge af formelle fejl:

Udmeldingen drejer sig om afgørelser, der er så behæftede med fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, at de skal genoptages og behandles på ny. Vær opmærksom på, at der IKKE kan træffes nye og korrekte afgørelser med tilbagevirkende kraft!

Udmeldingen fra Ombudsmanden:

Brønderslev Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune efterbetaler nu ydelser til et stort antal kontanthjælpsmodtagere efter at have begået grundlæggende sagsbehandlingsfejl.

”Det er ærgerlige sager for disse kommuner, men der er begået så grundlæggende fejl, at den eneste vej er at genoptage sagerne og efterbetale pengene til kontanthjælpsmodtagerne”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden har tidligere på året behandlet en sag med Randers Kommune, der måtte efterbetale penge til kontanthjælpsmodtagere. Og han har netop henstillet til Aabenraa Kommune at genoptage et større antal sager.

Fejlen hos kommunerne opstod tilbage i 2014, da kontanthjælpsmodtagere, der levede med en partner, fik nedsat hjælpen. Det fulgte af nye regler om gensidig forsørgelsespligt, som to år senere blev afskaffet. Nogle kommuner overså dengang, at afgørelsen om at pålægge parterne gensidig forsørgelsespligt også skulle meddeles til samleveren, og ikke kun til kontanthjælpsmodtageren. Denne fejl betød, at afgørelserne var ugyldige. 

Kommunerne skal rette op i alle sager

Nogle kommuner har siden forsøgt at reparere fejlen ved at sende afgørelsen til begge parter, men i øvrigt fastholde den. Men man kan ikke træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft i disse sager, siger ombudsmanden.

Ombudsmanden peger på, at disse sager er en påmindelse om, at myndigheder selv har pligt til at rette op på fejl som de foreliggende. Vesthimmerlands Kommune kritiseres for ikke på et tidligere tidspunkt at have omgjort afgørelserne i de allerede identificerede sager med fejl, og Mariagerfjord Kommune kritiseres for ikke på et tidligere tidspunkt selv at have undersøgt, om der var tale om en generel fejl, der betød, at sagerne skulle genoptages. 

Ombudsmanden kan ikke udelukke, at der ud over de fem nævnte kommuner, er flere, der har begået samme generelle meddelelsesfejl, og som endnu ikke har rettet op på det. Han har derfor orienteret Kommunernes Landsforening om sine udtalelser i de nye sager med henblik på, at foreningen kan underrette alle landets kommuner om ombudsmandens udtalelser.

LÆS MERE HER: http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/flere_kommuner_efterbetaler_kontanthjaelp

Småjobs og jobs i kortere perioder giver mulighed for at forlænge dagpengene

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet to pjecer, som giver borgere et nemt overblik over dagpengereformens centrale regler og muligheder.

Dagpengereformen indebærer blandt andet, at den toårige dagpengeperiode fastholdes, og at de økonomiske incitamenter til at arbejde i løbet af perioden bliver styrket via muligheden for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret. Det bliver dermed mere attraktivt for ledige at tage job af kortere varighed eller til en lavere løn.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet to pjecer, som skal gøre det lettere for borgere at få et overblik over dagpengereformens nye regler og muligheder og handle på dem. Den ene pjece sætter fokus på de centrale og nye mekanismer for borgerne, mens den anden fokuserer på de generelle regler i dagpengereformen.

De to pjecer kan bruges af sagsbehandlere i jobcentrene i dialogen med borgerne.

LÆS MERE OG FIND PJECERNE HER: http://star.dk/Om-STAR/Nyt-fra-STAR/Nyt-om-reformer/Nyt-om-dagpengereformen/2016/10/Pjecer-om-dagpengereformen

PULJE til  ”Bedre ressourceforløb” – En indsatsramme for styrket borgerinddragelse.

Fristen for ansøgninger udløber d.30.11.2016. Det er dog interessant at læse beskrivelsen af indsatsen, fordi den nærmere beskriver en række indsatsområder, som viser nogle af udfordringer ved arbejdet med ressourceforløbene.

Mploy og Epinion har i 2016 gennemført en brugerundersøgelse for STAR blandt borgere i ressourceforløb. Undersøgelsen viser, at 62 pct. er tilfredse med eller neutrale overfor deres ressourceforløb, samt at forløbene kan bidrage til at give borgerne et bedre billede af deres muligheder på arbejdsmarkedet og give dem tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen peger dog også på en række områder, hvor ressourceforløb fortsat skal udvikles:

 • Potentiale for mere inddragelse i forberedelsen af sagen.  En del af borgerne (30 pct.) oplever, at de ikke høres og inddrages nok i forberedelsen af deres sag til mødet i rehabiliteringsteamet.
 • Klar plan og slutmål. Under halvdelen af borgerne oplever, at der er en klar plan for deres forløb samt slutmål, og 38 pct. oplever ikke, at de får de rigtige indsatser.
 • Ikke nok virksomhedsindsats. 65 pct. af de borgere, som har deltaget i en virksomhedsrettet indsats, har generelt været tilfreds med indsatsen. Men 37 pct. af borgerne har, ifølge brugerundersøgelsen, ikke modtaget en virksomhedsrettet indsats, når de afslutter deres ressourceforløb. Flere borgere skal derfor i virksomhedsforløb.

Læs mere om den landsdækkende brugerundersøgelse og indholdet her: http://star.dk/da/Puljer/Arkiv-Alle-puljer/Puljer-frist-2016/2016-11-30-Bedre%20ressourceforloeb-indsatsramme-for-styrket-borgerinddragelse.aspx

Udmøntningen af trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er i fuld gang

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er i fuld gang med at udmønte de initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, som indgik i trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark – og praktikpladser.

Trepartsaftalen blev indgået d. 19. august 2016 og indeholder bl.a. en række tilpasninger af de eksisterende uddannelsesinitiativer, som kræver ændring af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Det drejer sig om:

 • den mere fleksible ordning vedrørende seks ugers jobrettet uddannelse
 • muligheden for at tage et uddannelsesløft på mangelområder med 100 pct. af hidtidige dagpengesats
 • voksenlærlingeordningen.

Lovforslaget forventes at træde i kraft d. 1. marts 2017 og høringen afsluttet:

En række andre initiativer og analyser er undervejs som opfølgning på aftalen, bl.a.:

 • pulje til opkvalificering indenfor mangelområder
 • styrket overvågning af arbejdsmarkedet
 • modernisering af rådighedstilsynet.

Nogle af disse initiativer gennemføres som forsøg og udmøntes ved udstedelse af en forsøgsbekendtgørelse med ikrafttræden d. 1. januar 2017. Det gælder bl.a. puljen til opkvalificering indenfor mangelområder og nogle mere fleksible rammer for uddannelsesløftet. Flere andre initiativer implementeres ved, at der afsættes bevilling på finansloven for 2017 eller igangsættes aftalte analyseaktiviteter.

LÆS: Læs Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Download skematisk oversigt over den planlagte udmøntning (pdf) (nyt vindue)

Satspuljeaftale for 2016 på beskæftigelsesområdet

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om fordeling af satspuljemidlerne for 2016.11.18.

På beskæftigelsesområdet betyder aftalen:

Midlerne er målrettet initiativer, der på forskellig vis skal hjælpe udsatte mennesker ind på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er, at en virksomhedskontakt med den rette støtte kan være det, der gør, at udsatte mennesker kan blive en del af arbejdsmarkedet og få et aktivt arbejdsliv.

Aftalepartierne er enige om at afsætte:

78,2 millioner kroner over fire år til særligt tilrettelagt virksomhedsforløb.

52,3 millioner kroner over fire år til en beskæftigelsespakke for flygtninge og indvandrere.

54,5 millioner kroner over fire år til udvikling i fleksjob.

105 millioner kroner over fire år til brobygningsforløb til udsatte unge.

48,8 millioner kroner over fire år til bedre ressourceforløb.

19 millioner kroner over fire år til håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse.

Videreførelse af tre eksisterende initiativer; Jobbanken, Topvirk og Handicapidrættens Videnscenter.

LÆS MERE HER – blandt andet selve aftalen her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/10/Satspuljeaftale%20for%202016.aspx

NY – vejledning 10038 af 24.10.2016 om satser m.v.

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

LÆS HELE VEJLEDNINGEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184114

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Oktober 2016

Næste:

Oktober 2018