November

Ydelseskontor

Nyt fra Ankestyrelsen


Ankestyrelsens principmeddelelse 32-20 om kontanthjælp – uddannelseshjælp – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse – opholdskravet – særlige grunde – manglende indtægt – krav til dokumentation – udtalelse fra Folketingets Ombudsmand

Ankestyrelsen har behandlet 2 sager principielt for at belyse ændring af praksis, i sager om dokumentation for opholdskravet i forbindelse med afgørelse om ret til kontant- eller uddannelseshjælp.

Ændringen af praksis sker på baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmanden.

Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til spørgsmålene om:

1) Hvornår myndighederne kan kræve, at borger skal dokumentere sit ophold i riget, når borger har haft folkeregisteradresse i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år

2) Bevisvurderingen i forhold til dokumentation for ophold i riget

Genoptagelse

Genoptagelse af sager på baggrund af denne principmeddelelse skal ske på myndighedens eget initiativ, hvis det vurderes ikke at være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne. Ellers skal myndigheden informere offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejlede om retningslinjerne herfor.

Ankestyrelsen har genoptaget en række sager og har kontaktet de berørte borgere.

Ankestyrelsen orienterer kommunerne. De enkelte kommuner skal herefter vurdere, om de kan identificere sagerne, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at søge genoptagelse.

Forældelse

Der skal ved behandlingen af en sag om genoptagelse tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

LÆS MERE HER: https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200981425 

Folketingets Ombudsmands redegørelse af 25. marts 2020, Ankestyrelsens brev af 3. juli 2020 til Folketingets Ombudsmand samt Folketingets Ombudsmands nyhed af 6. august 2020 kan læses her: https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/aendret_bevisvurdering_opholdskrav/ 

Nyt fra Folketinget

Forslag om tidlig pension fremsat

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsatte onsdag den 18. november 2020 to lovforslag i Folketinget:

  • L 104 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Indførelse af ret til tidlig pension)

Lovforslaget går ud på at indføre en ny ret til tidlig pension for personer, der har tre år eller mindre til folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. For at sikre, at ordningen med Tidlig Pension målrettes de personer, der er startet tidligt med at arbejde, og som har haft et langt og ofte fysisk hårdt arbejdsliv, vil ordningen blive baseret på, hvor mange år, man har været på arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om en ny ret til tidlig pension af 10. oktober 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2021.

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l104/index.htm 

  • L 105 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Regulering af folkepensionsalderen og ændring af revisionsbestemmelse og konsekvensændring af arbejdsskadeafgiften).

Lovforslaget går ud på at hæve folkepensionsalderen til 69 år for alle, der er født efter den 31. december 1966, det vil sige for alle personer, der fylder 68 år i 2035 eller senere i overensstemmelse med lovens reguleringsprincipper.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 31. december 2020.

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l105/index.htm 

LÆS MERE OM LOVFORSLAGENE PÅ BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS HJEMMESIDE: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/11/tidlig-pension-fremsat-retfaerdigt-og-oekonomisk-ansvarligt/ 

Andet nyt

Ledige får ekstra to måneder med dagpenge

Retten til dagpenge forlænges med to måneder på grund af corona-krisen og de skærpede restriktioner for at få styr på smittespredningen. Det fremgår af lovforslaget L 76 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om seniorjob, der blev vedtaget af Folketinget den 19. november 2020.

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l76/index.htm 

LÆS MERE PÅ BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS HJEMMESIDE: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/11/ledige-faar-ekstra-to-maaneder-med-dagpenge/Jobcenter

Nyt fra Folketinget

Lovforslag: Hurtigere og nemmere for ledige at blive opkvalificeret

Corona-krisen har vist, at der er behov for lynhurtigt at kunne omstille ledige til nye job – og nogen gange også til helt nye brancher. Et bredt politisk flertal blev derfor i juni enige om, at det skal være nemmere for ledige at få adgang til korte erhvervsrettede kurser, og at indsatsen skal styrkes med 95 millioner kroner ekstra hvert år. 

Siden august har der kørt en forsøgsordning, der gør det muligt for alle ledige at få korte, erhvervsrettede kurser gennem den regionale uddannelsespulje. Det bliver nu permanentgjort via lovgivning.

Lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 11. november 2020 og går ud på at styrke og forenkle indgangen til korte erhvervsrettede kurser ved bl.a. at udvide målgruppen, der kan få tilbud om kurser inden for den regionale uddannelsespulje, og ved at der inden for puljen kan gives tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelse af personer i målgruppen, som har mindst 6 måneders forudgående ledighed.

Lovforslaget udmønter dele af aftalerne ”Aftale om styrket opkvalificering” og ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige”.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2021. Dog skal udvidelsen af reglerne om mindre intensiv indsats først træde i kraft den 15. marts 2021.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/11/lovforslag-hurtigere-og-nemmere-for-ledige-at-blive-opkvalificeret/ SE

LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l79/index.htm

Forslag om tidlig pension fremsat

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsatte onsdag den 18. november 2020 to lovforslag i Folketinget:

  • L 104 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. (Indførelse af ret til tidlig pension)

Lovforslaget går ud på at indføre en ny ret til tidlig pension for personer, der har tre år eller mindre til folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. For at sikre, at ordningen med Tidlig Pension målrettes de personer, der er startet tidligt med at arbejde, og som har haft et langt og ofte fysisk hårdt arbejdsliv, vil ordningen blive baseret på, hvor mange år, man har været på arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om en ny ret til tidlig pension af 10. oktober 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2021.

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l104/index.htm 

  • L 105 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Regulering af folkepensionsalderen og ændring af revisionsbestemmelse og konsekvensændring af arbejdsskadeafgiften).

Lovforslaget går ud på at hæve folkepensionsalderen til 69 år for alle, der er født efter den 31. december 1966, det vil sige for alle personer, der fylder 68 år i 2035 eller senere i overensstemmelse med lovens reguleringsprincipper.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 31. december 2020.

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l105/index.htm 

LÆS MERE OM LOVFORSLAGENE PÅ BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS HJEMMESIDE: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/11/tidlig-pension-fremsat-retfaerdigt-og-oekonomisk-ansvarligt/ 


Andet nyt

Ledige får ekstra to måneder med dagpenge

Retten til dagpenge forlænges med to måneder på grund af corona-krisen og de skærpede restriktioner for at få styr på smittespredningen. Det fremgår af lovforslaget L 76 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om seniorjob, der blev vedtaget af Folketinget den 19. november 2020.

SE LOVFORSLAGET HER: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l76/index.htm 

LÆS MERE PÅ BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS HJEMMESIDE: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/11/ledige-faar-ekstra-to-maaneder-med-dagpenge/

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer

Fra en ansøgningspulje til selvaktiveringsgrupper er det muligt for foreninger at søge om tilskud til selvaktiveringsinitiativer for ledige seniorer med henblik på, at de opnår ordinære jobs. Puljen har desuden til formål at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

Der er for 2021 samlet afsat 7,4 mio. kr. til ansøgningspuljen. Med forbehold for at finansloven for 2021 vedtages, opslås puljen allerede nu for at sikre kontinuiteten i de eksisterende seniornetværk.

Puljen kan søges af foreninger med mindst 25 medlemmer. Der er mulighed for at indsende ansøgning om tilskud frem til 11. december kl. 12:00.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/11/pulje-til-selvaktiveringsgrupper-for-seniorer/ 
OG HER: https://star.dk/puljer/2020/pulje-til-selvaktiveringsgrupper-for-seniorer-2021/ 

Ny pulje til langvarige kontanthjælpsmodtagere

Kommuner kan nu søge om tilskud til at blive en del af Afklaringspuljen. Den centrale målsætning med puljen er at gøre op med, at borgere langvarigt hænger fast i kontanthjælpssystemet uden at få en afklaring af deres sag. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og borgere hører ikke hjemme i kontanthjælpssystemet, hvis de fx på grund af sygdom har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne.

Puljen skal derfor sikre, at borgere med 8 ud af 10 år på kontanthjælp får en afklaring af, om de er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dernæst skal puljen sikre, at de resterende borgere får den indsats, der skal til, for at bringe dem ind på arbejdsmarkedet.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/11/ny-pulje-til-langvarige-kontanthjaelpsmodtagere/ 

OG HER: https://star.dk/puljer/2020/pulje-til-afklaring-af-aktivitetsparate-kontanthjaelpsmodtagere/ 

Ny analyse af handicap og beskæftigelse 

Analysen er foretaget af VIVE i 2019-2020 og er baseret på surveydata fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse koblet med registerdata. 

Rapporten viser blandt andet, at der i Danmark er cirka 700.000 mennesker, der har et selvvurderet handicap. Ud af disse har cirka 313.000 et større handicap.

Beskæftigelsen blandt personer med handicap er steget siden 2012, men personer med handicap er stadig i mindre grad i beskæftigelse sammenlignet med personer uden handicap. Blandt personer uden handicap er cirka otte ud af ti i beskæftigelse, mens det samme gælder for syv ud af ti med et mindre handicap, og knap fire ud af ti (36,8 pct.) med et større handicap.

Rapporten viser, at ikke-beskæftigede personer med handicap i mindre grad end ikke-beskæftigede personer uden handicap søger job, og at personer med handicap vurderer deres arbejdsevne lavere end personer uden handicap. Forskellene gør sig særligt gældende for personer med større handicap.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/11/ny-analyse-af-handicap-og-beskaeftigelse/ 

OG HER: https://www.vive.dk/da/udgivelser/Handicap-og-beskaeftigelse-2019-15458/


Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Oktober

Næste:

December