Oktober 2013Ydelseskontor

Afgørelser fra Ankestyrelsen

Afg.104-13:

Nedsatte arbejdsløshedsdagpenge til unge under 25 år og supplerende kontanthjælp 
De særlige regler om nedsatte arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år udelukker ikke, at der i konkrete individuelle tilfælde kan ydes supplerende kontanthjælp, når ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed), og ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det fornødne til sin og familiens forsørgelse. Der foreligger f.eks. en social begivenhed, hvis ansøgeren er blevet arbejdsløs og skal forsørge et mindreårigt barn. Hvis en ansøger har været ude for en social begivenhed, skal kommunen tage stilling til, om ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for ret til kontanthjælp. 

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/


Ikke ret til supplerende kontanthjælp til nedsatte arbejdsløshedsdagpenge under uddannelse 


En borger, der er under uddannelse, har som hovedregel ikke ret til kontanthjælp. En borger har dog ret til kontanthjælp under uddannelse, hvis den pågældende er omfattet af undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 eller reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. En borger, som deltager i HF-enkeltfagskursus som tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens § 32, og som i den forbindelse modtager nedsatte arbejdsløshedsdagpenge efter reglerne om arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år, har ikke ret til supplerende kontanthjælp under uddannelsen. Ansøgeren er i den situation ikke omfattet af undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 eller reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 
Ret til kontanthjælp efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, forudsætter, at borgeren modtager kontanthjælp forud for, at uddannelsen påbegyndes. Det er endvidere en forudsætning, at kommunen har godkendt undervisningen, før uddannelse omfattet af § 2, stk. 1, påbegyndes. 

Afg.105-13: Meddelelse om sygdom – til tilbudssted – sanktion

En borger, der på sygdomstidspunktet er i et tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, er ikke forpligtet til at give meddelelse om sygdom til både jobcenteret og tilbudsstedet. Hjælpen skal ikke nedsættes, hvis en borger, som er i et tilbud, alene giver meddelelse om sygdom til tilbudsstedet. Selvom kommunen i en borgers jobplan har skrevet, at han skal meddele sygdom til både jobcenter og tilbudssted, kan dette ikke medføre, at borgeren sanktioneres, når han undlader at give meddelelse til begge steder. Ordlyden af bestemmelsen i loven ”undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren” må tillægges afgørende betydning.

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

Afg.106-13: Samme sygdom – samme punktsanktion

I en situation, hvor en borger undlader at meddele sygdom på den første sygedag i en sygdomsperiode, skal borgeren pålægges én punktsanktion, som bevirker nedsættelse af kontanthjælpen. Manglende sygemelding betragtes som én hændelse, der udløser en punktsanktion. Det forhold, at borgeren ikke meddeler sygdom på ny de efterfølgende sygedage, udløser ikke en ny punktsanktion for hver dag, hvor borgeren undlader at meddele sygdom. Uanset at kommunen har stillet krav om sygemelding hver dag i en sygdomsperiode, kan manglende opfyldelse af kravet ikke medføre mere end én punktsanktion. 

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

Afg.107-13:

Ansøgning om sygedagpenge – generhvervelse af ret til sygedagpenge


Når en borger ansøger om sygedagpenge, skal kommunen tage stilling til, om borgeren tidligere har opbrugt retten til at modtage sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen. Der gælder et skærpet beskæftigelseskrav, når borgeren tidligere har opbrugt retten til sygedagpenge, mens det almindelige beskæftigelseskrav gælder for borgere, der ikke tidligere har opbrugt retten til sygedagpenge.


Det skærpede beskæftigelseskrav
Hvis borgeren forud for en ny ansøgning om sygedagpenge tidligere har opbrugt retten til sygedagpenge under en sammenhængende sygeperiode på mere end 52 uger, og der er gået mere end 18 måneder siden første sygedag, skal § 26 anvendes. Efter § 26 skal borgeren efter varighedsbegrænsningen have været arbejdsdygtig igen for på ny at være berettiget til sygedagpenge. Der er således tale om et skærpet krav om beskæftigelse, når sygedagpengeretten tidligere er opbrugt under en sammenhængende periode.


Arbejdsdygtig i 13 uger forud for ny sygemelding
Der kan efter reglerne i sygedagpengelovens § 26, stk. 1, 1. pkt., på ny udbetales sygedagpenge, når den sygemeldte godtgør at have været arbejdsdygtig i mindst 13 uger efter udløbet af 18-måneders perioden.

Arbejdsdygtig i mindre end 13 uger

Hvis borgeren har været arbejdsdygtig i mindre end 13 uger, har han efter § 26, stk. 1, 2. pkt., kun ret til sygedagpenge, hvis han opfylder beskæftigelseskravet i § 32, stk. 1, og opfylder en af betingelserne i § 27 for at få forlænget sygedagpengene.
 Borgeren kan ikke genvinde retten til sygedagpenge uden at have været rask og dermed arbejdsdygtig og stået til rådighed for arbejdsmarkedet forud for den nye ansøgning om sygedagpenge. Det er ikke tilstrækkeligt, at borgeren forud for den nye ansøgning om sygedagpenge har været under revalidering med revalideringsydelse.Når borgeren sygemelder sig på ny efter tidligere at have opbrugt retten til sygedagpenge, er det heller ikke tilstrækkeligt, at borgeren ved den nye sygeperiodes begyndelse ville have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis sygdommen ikke var indtrådt.

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

Afg.108-13:

Medvirken – operation – formentlig også relevant for kontanthjælp

Der kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder f.eks. i form af operation for diskusprolaps i lænden. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed. Operation for diskusprolaps i lænden udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed. Videnskabelige undersøgelser har vist, at det er yderst sjældent, at der vil forekomme varige komplikationer efter en operation for diskusprolaps i lænden.
I det konkrete tilfælde ønskede borgeren ikke at bliver opereret. Beskæftigelsesudvalget fandt, at der var lægelig indikation for, at borgeren fik foretaget en operation for diskusprolaps i lænden, og at en operation var en konkret og realistisk behandlingsmulighed, som ville kunne forbedre borgerens helbredstilstand og arbejdsevne. Der var derfor fortsat behandlingsmuligheder og derfor usikkerhed om borgerens arbejdsevne. Derfor var der i den konkrete sag ikke grundlag for at forlænge sygedagpengene.

Derfor er følgende afgørelser kasseret: P-26-04 behandlingsmulighed – ikke aktuel – operation – kunstigt knæled – pension og P-1-03 operativt indgreb – hjertelidelse – mod ansøgers vilje – pension erstattes af 108-13

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

Bekendtgørelser

Ændring af bekendtgørelse nr.835 af 10.8-2012 til Beskæftigelsesloven – ændret ved bek. 1138 af 27.9.2013 – Ny visitationsmodel for modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp.

Læs her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158393

Nyt fra Folketinget

Ingen relevante lovforslag

Jobcenter

Afgørelser fra Ankestyrelsen

Afg.104-13:

Nedsatte arbejdsløshedsdagpenge til unge under 25 år og supplerende kontanthjælp 


De særlige regler om nedsatte arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år udelukker ikke, at der i konkrete individuelle tilfælde kan ydes supplerende kontanthjælp, når ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed), og ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det fornødne til sin og familiens forsørgelse. Der foreligger f.eks. en social begivenhed, hvis ansøgeren er blevet arbejdsløs og skal forsørge et mindreårigt barn. Hvis en ansøger har været ude for en social begivenhed, skal kommunen tage stilling til, om ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for ret til kontanthjælp. 

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

Ikke ret til supplerende kontanthjælp til nedsatte arbejdsløshedsdagpenge under uddannelse 


En borger, der er under uddannelse, har som hovedregel ikke ret til kontanthjælp. En borger har dog ret til kontanthjælp under uddannelse, hvis den pågældende er omfattet af undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 eller reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. En borger, som deltager i HF-enkeltfagskursus som tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens § 32, og som i den forbindelse modtager nedsatte arbejdsløshedsdagpenge efter reglerne om arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år, har ikke ret til supplerende kontanthjælp under uddannelsen. Ansøgeren er i den situation ikke omfattet af undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 eller reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 
Ret til kontanthjælp efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, forudsætter, at borgeren modtager kontanthjælp forud for, at uddannelsen påbegyndes. Det er endvidere en forudsætning, at kommunen har godkendt undervisningen, før uddannelse omfattet af § 2, stk. 1, påbegyndes. 

Afg.105-13:

Meddelelse om sygdom – til tilbudssted

En borger, der på sygdomstidspunktet er i et tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, er ikke forpligtet til at give meddelelse om sygdom til både jobcenteret og tilbudsstedet. Hjælpen skal ikke nedsættes, hvis en borger, som er i et tilbud, alene giver meddelelse om sygdom til tilbudsstedet. Selvom kommunen i en borgers jobplan har skrevet, at han skal meddele sygdom til både jobcenter og tilbudssted, kan dette ikke medføre, at borgeren sanktioneres, når han undlader at give meddelelse til begge steder. Ordlyden af bestemmelsen i loven ”undlader at give meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren” må tillægges afgørende betydning.

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

Afg.106-13: Samme sygdom – samme punktsanktion

I en situation, hvor en borger undlader at meddele sygdom på den første sygedag i en sygdomsperiode, skal borgeren pålægges én punktsanktion, som bevirker nedsættelse af kontanthjælpen. Manglende sygemelding betragtes som én hændelse, der udløser en punktsanktion. Det forhold, at borgeren ikke meddeler sygdom på ny de efterfølgende sygedage, udløser ikke en ny punktsanktion for hver dag, hvor borgeren undlader at meddele sygdom. Uanset at kommunen har stillet krav om sygemelding hver dag i en sygdomsperiode, kan manglende opfyldelse af kravet ikke medføre mere end én punktsanktion. 

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

Afg.107-13:

Ansøgning om sygedagpenge – generhvervelse af ret til sygedagpenge


Når en borger ansøger om sygedagpenge, skal kommunen tage stilling til, om borgeren tidligere har opbrugt retten til at modtage sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen. Der gælder et skærpet beskæftigelseskrav, når borgeren tidligere har opbrugt retten til sygedagpenge, mens det almindelige beskæftigelseskrav gælder for borgere, der ikke tidligere har opbrugt retten til sygedagpenge.


Det skærpede beskæftigelseskrav
Hvis borgeren forud for en ny ansøgning om sygedagpenge tidligere har opbrugt retten til sygedagpenge under en sammenhængende sygeperiode på mere end 52 uger, og der er gået mere end 18 måneder siden første sygedag, skal § 26 anvendes. Efter § 26 skal borgeren efter varighedsbegrænsningen have været arbejdsdygtig igen for på ny at være berettiget til sygedagpenge. Der er således tale om et skærpet krav om beskæftigelse, når sygedagpengeretten tidligere er opbrugt under en sammenhængende periode.


Arbejdsdygtig i 13 uger forud for ny sygemelding
Der kan efter reglerne i sygedagpengelovens § 26, stk. 1, 1. pkt., på ny udbetales sygedagpenge, når den sygemeldte godtgør at have været arbejdsdygtig i mindst 13 uger efter udløbet af 18-måneders perioden.

Arbejdsdygtig i mindre end 13 uger

Hvis borgeren har været arbejdsdygtig i mindre end 13 uger, har han efter § 26, stk. 1, 2. pkt., kun ret til sygedagpenge, hvis han opfylder beskæftigelseskravet i § 32, stk. 1, og opfylder en af betingelserne i § 27 for at få forlænget sygedagpengene.
Borgeren kan ikke genvinde retten til sygedagpenge uden at have været rask og dermed arbejdsdygtig og stået til rådighed for arbejdsmarkedet forud for den nye ansøgning om sygedagpenge. Det er ikke tilstrækkeligt, at borgeren forud for den nye ansøgning om sygedagpenge har været under revalidering med revalideringsydelse. Når borgeren sygemelder sig på ny efter tidligere at have opbrugt retten til sygedagpenge, er det heller ikke tilstrækkeligt, at borgeren ved den nye sygeperiodes begyndelse ville have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis sygdommen ikke var indtrådt.

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

Afg.108-13: Sygedagpenge og medvirken – operation – formentlig også relevant for kontanthjælp

Der kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder f.eks. i form af operation for diskusprolaps i lænden. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed. Operation for diskusprolaps i lænden udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed. Videnskabelige undersøgelser har vist, at det er yderst sjældent, at der vil forekomme varige komplikationer efter en operation for diskusprolaps i lænden.
I det konkrete tilfælde ønskede borgeren ikke at bliver opereret. Beskæftigelsesudvalget fandt, at der var lægelig indikation for, at borgeren fik foretaget en operation for diskusprolaps i lænden, og at en operation var en konkret og realistisk behandlingsmulighed, som ville kunne forbedre borgerens helbredstilstand og arbejdsevne. Der var derfor fortsat behandlingsmuligheder og derfor usikkerhed om borgerens arbejdsevne. Derfor var der i den konkrete sag ikke grundlag for at forlænge sygedagpengene.

Derfor er følgende afgørelser kasseret: P-26-04 behandlingsmulighed – ikke aktuel – operation – kunstigt knæled – pension og P-1-03 operativt indgreb – hjertelidelse – mod ansøgers vilje – pension erstattes af 108-13

Læs her: http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/

Andet

Uddannelse går i arv: Se arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev – undersøgelse af journalist Lars Olsen

Læs her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2013/10/Uddannelse%20gar%20i%20arv.aspx

Beskæftigelsesministeriets lovprogram: Oversigten indeholder ministeriets lovprogram 2013/14. Af særlig interesse er ny sygedagpengemodel i december 2013 og lovgivning om den samlede beskæftigelsesindsats (opfølgning på Carsten Koch-udvalget) i marts 2014

Læs her: http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Lovprogram.aspx

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr.1196 af 10-10.2013 om forsøg på fleksjobområdet

Læs her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s19=1196&s20=2013&s22=%7c10%7c&s113=0

Ændring af bekendtgørelse nr.835 af 10.8-2012 til Beskæftigelsesloven – ændret ved bek. 1138 af 27.9.2013 – Ny visitationsmodel for modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp.

Læs her: Læs her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158393

Bek. 1142 af 25-09-2013 om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Læs her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158365

Nyt fra Folketinget

Ingen relevante lovforslag

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv