Oktober 2019

Nyhedsbrev ydelseskontor – oktober 2019

Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens principafgørelse 45-19 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – arbejdsskadesag

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvorvidt der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, hvis Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Principafgørelsen fastslår:

Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, er opfyldt.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges efter bestemmelsen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 6, når der er rejst en sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

I den konkrete sag blev borgeren sygemeldt grundet en afrevet ledlæbe i venstre skulder. Borgeren var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde og anmeldte skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviste at anerkende skulderskaden som en arbejdsskade. 

Ankestyrelsen ændrede Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om afslag på anerkendelse af arbejdsskaden. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skulle således fortsætte behandlingen af sagen med henblik på at tage stilling til spørgsmålene om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at borgerens arbejdsskadesag fortsat verserede på revurderingstidspunktet, og at der var sammenhæng mellem den anmeldte arbejdsskade og borgerens sygemelding. Sygedagpengeudbetalingen kunne derfor forlænges.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210292


Praksis fra Ankestyrelsen om beregning af hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned

Ankestyrelsens principafgørelse AFG.42-19 samler praksis for, hvordan kommuner skal beregne borgernes hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned.

Kommunerne skal være opmærksomme på, om en borger har ret til at få udbetalt hjælp til forsørgelse i måneden efter, at borgeren er startet i arbejde.

I afgørelsen er praksis for, hvordan kommunerne skal trække indtægter fra i hjælpen behandlet – herunder spørgsmålet om, hvordan kommunen skal behandle eventuelle indtægter i en ophørsmåned – altså den måned, hvor borgeren har sin første arbejdsdag. 

LÆS HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209842

Andet

To lovforslag 1. behandles i Folketinget

Det nye folketingsår er i fuld gang. Tirsdag den 8. oktober 2019 skal de to første lovforslag på beskæftigelsesområdet førstebehandles i Folketinget. 

Det ene lovforslag L18 handler om at gøre det lettere for førtidspensionister at flytte mellem rigsdelene. Lovforslaget udmønter en aftale fra december 2018, der skal bidrage til at løse grænsehindringer for førtidspensionister, når de flytter mellem rigsdelene. Aftalen indeholder tre initiativer, der skal implementeres i hver rigsdelslovgivning.

De tre initiativer er:

  • Hurtigere udveksling af sagsoplysninger mellem rigsdelene
  • Ret til fortsat at modtage førtidspension i op til 12 måneder efter fraflytning og automatisk overgang (uden ansøgning og vurdering af arbejdsevne) fra højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland til dansk førtidspension
  • Automatisk overgang fra dansk førtidspension til højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland

Det andet lovforslag L19 handler om at gøre det mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet. Det sker ved at forhøje fradragsbeløbet for folkepension og førtidspension og hæve den skattefri seniorpræmie. Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte og består af fire hovedelementer, der giver seniorer forbedret økonomisk tilskyndelse til at arbejde:

  • Forhøjelse af fradragsbeløb for arbejdsindkomst før fastsættelse af den personlige tillægsprocent og pensionstillæg for folkepension
  • Forhøjelse af fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for ægtefælles og samlevers indkomst
  • Forhøjelse af den skattefrie seniorpræmie
  • Indførelse af en ny skattefri seniorpræmie for beskæftigede det andet år efter folkepensionsalderen.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2019/10/to-lovforslag-1-behandles-i-folketinget/

SE LOVFORSLAG L18 HER: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l18/index.htm 

SE LOVFORSLAG L19 HER: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L19/index.htm Nyhedsbrev jobcenter – oktober 2019

Ankestyrelsens principafgørelse 45-19 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – arbejdsskadesag

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvorvidt der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, hvis Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Principafgørelsen fastslår:

Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, er opfyldt.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges efter bestemmelsen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 6, når der er rejst en sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

I den konkrete sag blev borgeren sygemeldt grundet en afrevet ledlæbe i venstre skulder. Borgeren var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde og anmeldte skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviste at anerkende skulderskaden som en arbejdsskade. 

Ankestyrelsen ændrede Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om afslag på anerkendelse af arbejdsskaden. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skulle således fortsætte behandlingen af sagen med henblik på at tage stilling til spørgsmålene om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. 

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at borgerens arbejdsskadesag fortsat verserede på revurderingstidspunktet, og at der var sammenhæng mellem den anmeldte arbejdsskade og borgerens sygemelding. Sygedagpengeudbetalingen kunne derfor forlænges.

SE HELE AFGØRELSEN HER: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210292Andet

Udspil: 100 millioner kroner skal investeres i ufaglærte

Regeringen vil have en ny kurs for reformpolitikken, hvor der er langt større fokus på, at danskerne har de nødvendige kvalifikationer. I første omgang vil regeringen bruge 100 millioner kroner til at uddanne flere ufaglærte og sikre faglært arbejdskraft til virksomheder.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil de kommende uger forhandle en opkvalificeringspakke på plads og lægger fire forslag på forhandlingsbordet. Regeringen vil først og fremmest forbedre mulighederne for, at ufaglærte ledige kan blive opkvalificeret. Derudover lægges der op til, at faglige organisationer og a-kasser får mulighed for at hjælpe danske virksomheder med at rekruttere faglært arbejdskraft fra andre europæiske lande på ordnede vilkår

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/09/udspil-100-millioner-kroner-skal-investeres-i-ufaglaerte/Ny video om rehabiliteringsplanen

En ny video beskriver intention og indhold i skabelonen til rehabiliteringsplan for udsatte borgere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået lavet en video, der beskriver arbejdet med skabelonen til rehabiliteringsplanen.

Den nye video er målrettet sagsbehandlere, der arbejder med udsatte borgere i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller jobafklaringsforløb.

Se videoen her: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/indsatser-ved-sygdom-nedslidning-mv/rehabiliteringsteam/
Komplicerede regler hæmmer uddannelsesindsatsen for ledige

Første del af et større serviceeftersyn af uddannelsesordningerne i beskæftigelsesindsatsen peger på flere udfordringer. Analyserne viser dog også, at uddannelsesindsatsen i højere grad er blevet målrettet de ufaglærte og dem, der har størst behov for uddannelse.

Reglerne er meget komplekse, og det spænder ben for, at borgerne får gavn af ordningerne. Medarbejderne har ofte svært ved at sætte sig ind i reglerne og dermed give dagpengemodtagerne de rigtige tilbud, og ordningerne på beskæftigelses- og undervisningsområdet spiller ikke altid sammen.

Første del af analyserne peger dog også på, at uddannelsesindsatsen er blevet mere målrettet dem, der har størst behov for det – herunder ufaglærte ledige – hvilket var et af målene med reformen. Samtidig er indsatsen blevet målrettet de områder, hvor virksomhederne har mangel på arbejdskraft. Endelig peger en effektevaluering på, at korte erhvervsrettede kurser fra den regionale uddannelsespulje er bedre til at hjælpe ufaglærte dagpengemodtagere i job end en række andre aktive tilbud.

LÆS MERE HER: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/10/komplicerede-regler-haemmer-uddannelsesindsatsen-for-ledige/

FIND FØRSTE DEL AF ANALYSEN PÅ STAR.DK https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2019/10/fem-analyser-uddannelsesindsatsen-beskaeftigelsesomraadet/
Ny pulje: Bliv en del af Flere skal med 2

En ny pulje skal udbrede og forankre Flere skal med-indsatsen, så endnu flere borgere kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Kommuner kan nu søge om tilskud til at blive en del af Flere skal med 2. Det nye initiativ bygger videre på de gode erfaringer fra Flere skal med 1-indsatsen og Frontrunner-projektet, der har til formål, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.

Hvor Flere skal med 1 har været målrettet borgere med fem år eller mere på kontanthjælp, er det en central ambition i Flere skal med 2, at indsatsen bliver fastforankret som normalindsats til hele målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Det gælder også integrationsydelsesmodtagere over 30 år, som ikke er en del af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Flere skal med er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på baggrund af intentionerne i den politiske aftale om satspuljen. Kernelementerne i indsatsmodellen er koncentreret om individuel støtte fra jobcentret og fokus på borgerens ressourcer, interesser og ønsker. De foreløbige erfaringer fra Flere skal med 1 har vist, at indsatsmodellen påvirker borgernes progression mod job.

Puljen kan søges af alle kommuner, og der er afsat 148 mio. kr. til puljen, som kommunerne kan søge tilskud fra. Puljen har ansøgningsfrist torsdag den 24. oktober 2019.

LÆS MERE HER: https://star.dk/puljer/2019/pulje-for-flere-skal-med-2/
Nye regionale positivlister for korte jobrettede kurser

Nye reviderede regionale positivlister er i luften. De regionale positivlister viser korte jobrettede kurser med høj refusion for kommunerne. Listerne gælder fra 1. oktober 2019 til 31. marts 2020.

Det er de otte regionale arbejdsmarkedsråd, der står bag de regionale positivlister, og som udvælger, hvilke kurser og uddannelsesforløb der skal være på listerne. Rådene offentliggør nye positivlister to gange om året, henholdsvis 1. april og 1. oktober.

De regionale positivlister viser kurser og uddannelsesforløb, der er målrettet forskellige erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

LÆS MERE OG SE POSITIVLISTERNE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2019/10/nye-regionale-positivlister-for-korte-jobrettede-kurser/
Review gennemgår effekt af lediges personlige fremmøde og andre forhold i sagsbehandlingen

Reviewet viser, at der er moderat evidens for, at en reduktion i sagsbehandleres sagsstamme har positiv effekt på lediges overgang til beskæftigelse. Derudover findes der indikation på, at sagsbehandlerens relative effektivitet har betydning.

Endelig er der indikation på, at det kan have betydning for de lediges efterfølgende jobchance, om de er visiteret til tilbud ved en statistisk profilvurdering eller ved en sagsbehandlervurdering.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2019/10/review-gennemgaar-effekt-af-lediges-personlige-fremmoede-og-andre-forhold-i-sagsbehandlingen/
Fem analyser af uddannelsesindsatsen på beskæftigelsesområdet er færdige

Som led i forliget om beskæftigelsesreformen fra 2014 blev det besluttet at gennemføre et 360-graders Serviceeftersyn af uddannelsesindsatsen for dagpengemodtagere. Formålet med eftersynet er bl.a. at bidrage med viden om, hvorvidt beskæftigelsesreformen har medført den ønskede målretning af uddannelsesindsatsen mod dels ledige med det største kompetencebehov, og dels mod virksomhedernes behov for arbejdskraft og områder på arbejdsmarkedet med reelle jobåbninger.

Serviceeftersynet gennemføres i to dele:

  • En beskrivende og mere kvalitativ del, som nu er færdig
  • En hovedsagelig kvantitativ del, der bl.a. undersøger effekter ved forskellige former for uddannelsesaktivering. Igangsættes i 2019.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2019/10/fem-analyser-uddannelsesindsatsen-beskaeftigelsesomraadet/ 
Høring om justering af regler om løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats

Arbejdsmarkedets parter er kommet med 10 anbefalinger til justeringer i rimeligheds- og merbeskæftigelseskravet samt inddragelse af medarbejderrepræsentant.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 16. oktober 2019 sendt en justeret udgave af Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12 i høring.

Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sit arbejde om den konkrete udmøntning, og partierne bag Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats har godkendt arbejdsgruppens forslag til udmøntningsmodel.

LÆS MERE HER: https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2019/10/hoerin-om-justering-af-regler-om-lontilskud-virksomhedspraktik-og-nytteindsats/

FIND LINK TIL HØRINGERNE NEDERST I NYHEDEN.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

September 2019

Næste:

Januar 2020