September 2014

Ydelseskontor

Afgørelser fra Ankestyrelsen

AFG:43-14: To afgørelser om ret til støtte til samværsudgifter – KONKRET VURDERING – A-4-03 og A-9-03 er KASSERET

Udmålingen af støtte til samvær skal ske med udgangspunkt i det samvær, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat af Statsforvaltningen.

Støtte til aktiviteter

Der kan ydes hjælp til aktiviteter. Hjælpen fastsættes efter en konkret vurdering af forældrenes og barnets forhold. Barnets alder indgår i denne vurdering.

I den første sag var der ret til hjælp til samværsudgifter for samvær hver anden uge fra onsdag til mandag for en far til en datter på 3 år. Det svarede til samværsresolutionen.

Der var ikke ret til hjælp til aktiviteter i forbindelse med samværet. Afgørelsen herom skulle træffes ud fra det konkrete barns forhold. Der kunne ikke gives afslag alene med henvisning til alderen.

I den anden sag var der ret til udgifter til en far i forbindelse med samvær 3 uger i sommerferien. Samværet var alene aftalt med barnets mor, og samværet var således ikke fastsat af Statsforvaltningen.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164228

AFG.49-14 -Gensidig forsørgelsespligt

Samlevende

Forsørgelsespligten mellem samlevende gælder i de tilfælde, hvor den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp.

To personer anses for samlevende i aktivlovens forstand, når betingelserne i § 2 b er opfyldt.

Indhentelse af oplysninger fra de elektroniske registre til brug for vurdering af samliv

Kommunen skal i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra de elektroniske registre, som kommunen har adgang til, når kommunen træffer afgørelse om at anse to personer for samlevende med pligt til at forsørge hinanden, jf. aktivlovens § 98 a.

Det betyder, at kommunen ikke skal indhente oplysninger om en persons økonomiske eller personlige forhold hos personen selv, hvis oplysningerne allerede fremgår af de registre, som kommunen har adgang til, f.eks. cpr-registeret eller ATP-registeret.

Kommunen skal kun indhente de nødvendige oplysninger

Kommunen skal påse, om de objektive betingelser for at anse to personer for samlevende er opfyldt, jf. aktivlovens§ 2 b, stk. 1 og 2. Disse oplysninger indhenter kommunen fra de elektroniske registre, som kommunen har adgang til. Kommunen skal kun skal indsamle oplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå, om to personer anses for samlevende.

Er de objektivt konstaterbare betingelser i aktivlovens § 2 b, stk. 1 og 2, opfyldt, anses to personer for samlevende i aktivlovens forstand. I den situation skal kommunen ikke indhente yderligere oplysninger til belysning og vurdering af, om der foreligger et samliv af ægteskabslignende karakter i henhold til § 2 b, stk. 3.

Ugyldighed ved manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse

Kommunen skal træffe afgørelse om samliv både over for ansøgeren og overfor samboen. Det fremgår af aktivlovens § 2 c.

Kommunen kan først træffe afgørelse om samliv, når parterne skriftligt er gjort bekendt med hvilke oplysninger, kommunen agter at træffe afgørelse på grundlag af.

Et partshøringsbrev, der sendes som en masseforsendelse – det vil sige enslydende breve, der sendes til forskellige adresser – vil ikke kunne opfylde kravet i forvaltningslovens § 19, stk. 1.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164384

AFG:50-14: Tilbud efter LAB til modtager af uddannelseshjælp uden uddannelsespålæg samt grundlag for visitationsvurdering

 Når en ung under 30 år søger om udbetaling af hjælp, skal det afklares, om den unge har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal kommunen give et uddannelsespålæg og indplacere den unge som uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

Når den unge kommer med oplysninger, der kan have betydning for indplaceringen, skal kommunen undersøge disse oplysninger nærmere, inden den foretager sin indplacering.

Kommunerne burde i to konkrete sager have givet uddannelsespålæg og nærmere undersøgt oplysninger om de unges helbred, inden der blev foretaget indplacering.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164385

AFG:51-14: Afgørelse om hvilken sats for uddannelseshjælp en gravid samlevende/gift kvinde med eget barn i hjemmet er berettiget til.

En gift eller samboende kvinde, der er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge, har ret til at få udbetalt lovens høje beløb i uddannelseshjælp indtil fødslen i en situation, hvor hun i forvejen forsørger eget barn i hjemmet og også opfylder betingelserne for at få udbetalt uddannelseshjælp med et lavere beløb.

Dvs. At kvinden var berettigede til “ej forsørgertakst” for o. 30-årige på kontanthjælp og ikke de lavere satser for samlevende/gifte med eget barn i hjemmet.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164386  

Andet

Ny bekendtgørelse om ledighedsydelse mv.

Bekendtgørelse nr. 812 af 27.6.2014 om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164058

Ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejdebek. Nr. 810 af 27.6.2014

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164056

Ny bekendtgørelse om arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v.  – bek.nr. 808 af 27-06-2014

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164053

Ny bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser bek. Nr. 805 af 27.06.2014

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164050

Ny bekendtgørelse om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til uddannelses- eller kontanthjælpBek. 654 af 18.6.2014

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s19=654&s20=2014&s22=%7c10%7c&s113=0

NY vejledning nr. 9456 af 30-06-2014 om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s19=9456&s20=2014&s22=%7c10%7c&s113=0

NY vejledning nr. 9468 af 30-06-2014 til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s19=9468&s20=2014&s22=%7c10%7c&s113=0

Beskæftigelsesloven og Aktivloven – SKRIVELSE: Skr. 9460 af 23-06-2014. Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.)

Læs hele skrivelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s19=9460&s20=2014&s22=%7c10%7c&s113=0  

Tilskud til arbejdsgivere ved fleksjob etableret før 1.1.2013 – Skrivelse: Skr. 9485 af 30-06-2014. Skrivelse om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013

Læs hele skrivelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164206

NY bekendtgørelse om indberetning af timer til indkomstregistret for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselloven samt arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – bekendtgørelse nr. 807 af 27-06-2014

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s19=807&s20=2014&s22=%7c10%7c&s113=0

NY Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidragbekendtgørelse nr. 804 af 27-06-2014

 Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164048

NY vejledning nr. 9455 af 30-06-2014 om sygedagpengeperioden og forlængelse

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164021Jobcenter

Afgørelser fra Ankestyrelsen

AFG:50-14: Tilbud efter LAB til modtager af uddannelseshjælp uden uddannelsespålæg samt grundlag for visitationsvurdering

Når en ung under 30 år søger om udbetaling af hjælp, skal det afklares, om den unge har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal kommunen give et uddannelsespålæg og indplacere den unge som uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

Når den unge kommer med oplysninger, der kan have betydning for indplaceringen, skal kommunen undersøge disse oplysninger nærmere, inden den foretager sin indplacering.

Kommunerne burde i to konkrete sager have givet uddannelsespålæg og nærmere undersøgt oplysninger om de unges helbred, inden der blev foretaget indplacering.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164385  

AFG:51-14: Afgørelse om hvilken sats for uddannelseshjælp en gravid samlevende/gift kvinde med eget barn i hjemmet er berettiget til.

En gift eller samboende kvinde, der er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge, har ret til at få udbetalt lovens høje beløb i uddannelseshjælp indtil fødslen i en situation, hvor hun i forvejen forsørger eget barn i hjemmet og også opfylder betingelserne for at få udbetalt uddannelseshjælp med et lavere beløb.

Dvs. At kvinden var berettigede til “ej forsørgertakst” for o. 30-årige på kontanthjælp og ikke de lavere satser for samlevende/gifte med eget barn i hjemmet.

Læs hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164386  

Andet

Færre borgere under 40 år får nu tilkendt førtidspension

I andet kvartal 2014 fik færre borgere under 40 år tilkendt førtidspension. Det viser seneste statistik fra Ankestyrelsen.

Reglerne om tilkendelse af førtidspension til borgere under 40 år er ændret fra og med 2013.  

17 procent af de borgere, der i andet kvartal 2014 fik tilkendt førtidspension, var under 40 år. Til sammenligning var 27 procent i første kvartal 2012 under 40 år. 

Fortsat uændret niveau for tilkendelse 

Kommunerne tilkendte i 2. kvartal 2014 1.234 førtidspensioner. Det er en lille stigning i forhold til samme kvartal sidste år, hvor 1.171 fik tilkendt førtidspension.

Læs hele statistikken her: http://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2014/faerre-borgere-under-40-ar-far-nu-tilkendt-fortidspension

Lav indflydelse øger risiko for sygefravær og førtidspension

Ansatte, der mangler indflydelse på deres eget arbejde, har øget risiko for at blive førtidspensioneret eller ramt af langvarigt sygefravær, viser ny forskning.

To nye undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og det tyske arbejdsmiljøinstitut BAuA viser en sammenhæng mellem en lav grad af indflydelse på arbejdet og risikoen for langvarigt sygefravær og førtidspension.

På baggrund af svar fra omkring 40.000 danske lønmodtagere har forskerne undersøgt fire forskellige jobgrupper:

  • Ansatte med kundebetjening
  • Ansatte, som har med klienter at gøre
  • Kontormedarbejdere
  • Medarbejdere med manuelt arbejde

Læs hele undersøgelsen her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2014/09/Lav-indflydelse-oeger-risiko-for-sygefravaer-og-foertidspension.aspx

Kontanthjælpsanalyse: Flere unge kommer i uddannelse

Kontanthjælpsreformen begynder at virke. Antallet af unge på kontant- og uddannelseshjælp er faldet med godt 6.000 personer, siden reformen trådte i kraft 1. januar 2014, og flere unge er startet på en uddannelse. Det viser ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet.

I løbet af et halvt år er antallet af unge under 30 år, der modtager enten uddannelses- eller kontanthjælp, faldet fra ca. 54.000 til ca. 48.000 personer, og andelen af unge, som går i gang med en uddannelse er steget fra 12 til 15 procent. Den største stigning ses blandt den 25-29 årige, hvor uddannelsesandelen er steget fra knap otte til 15 procent.

Læs hele undersøgelsen her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2014/08/Kontanthjalpsanalyse%20Flere%20unge%20kommer%20i%20uddannelse.aspx

Ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejdebek. Nr. 810 af 27.6.2014

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164056

NY vejledning nr. 9456 af 30-06-2014 om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s19=9456&s20=2014&s22=%7c10%7c&s113=0

NY vejledning nr. 9468 af 30-06-2014 til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s19=9468&s20=2014&s22=%7c10%7c&s113=0
 

NY vejledning nr. 9507 af 08-07-2014 om satser mv. 2014

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164255

NY bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. – bek. 813 af 27-06-2014

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164069  

NY bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. – Bek.814 af 27.06.2014

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164070
 

NY bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. – bek. 815 af 27.06.2014

Læs hele bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164129
 

NY vejledning nr.  9608 af 08-08-2014 om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164405

Beskæftigelsesloven og Aktivloven – SKRIVELSE: Skr. 9460 af 23-06-2014. Skrivelse om lov nr. 721 af 25. juni 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.)

Læs hele skrivelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s19=9460&s20=2014&s22=%7c10%7c&s113=0

Tilskud til arbejdsgivere ved fleksjob etableret før 1.1.2013 – Skrivelse: Skr. 9485 af 30-06-2014. Skrivelse om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013

Læs hele skrivelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164206  

NY vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter vejledning. nr. 9608 af 08-08-2014

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164405

NY vejledning nr. 9455 af 30-06-2014 om sygedagpengeperioden og forlængelse

Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164021


Tilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

Juni 2014

Næste:

Oktober 2014