September 2015

Ydelseskontor

Afgørelser fra Ankestyrelsen

AFG.056-15 Enkeltudgifter – om hjælp til transportudgifter i forbindelse med behandling.

Aktivlovens § 81 er en generel regel, som giver mulighed for at yde hjælp til ikke nærmere definerede nødvendige enkeltudgifter. Betingelserne for at få hjælp efter bestemmelsen er generelle betingelser, som ikke knytter sig til bestemte udgiftstyper. Det er derfor ikke udelukket at yde hjælp til gebyrer og egenbetaling efter anden lovgivning.

Hvis specialbestemmelser i anden lovgivning udtømmende regulerer mulighederne for at få hjælp, udelukker dette normalt, at aktivlovens § 81 kan bringes i anvendelse.

Hvis specialbestemmelsen ikke gør udtømmende op med mulighederne for at få hjælp, kan aktivlovens § 81 normalt bringes i anvendelse i det omfang, der ikke er ydet støtte efter specialbestemmelsen, og ansøgeren opfylder de øvrige betingelser i aktivlovens § 81.

Ankestyrelsen har behandlet to sager om hjælp til transportudgifter i forbindelse med behandling.

I den ene sag var der tale om transportudgifter i forbindelse med behandling i distriktspsykiatrien, og i den anden sag var der tale om transportudgifter i forbindelse med et genoptræningsophold i udlandet.

OBS: En ansøgning om hjælp til transportudgifter til behandling skal vurderes efter aktivlovens § 81, når der ikke samtidig søges om hjælp til behandlingen efter aktivlovens § 82.

Sundhedsloven: Reglerne i sundhedsloven om dækning af transportudgifter i forbindelse med indlæggelse og behandling gør ikke udtømmende op med mulighederne for at få hjælp til disse udgifter.

Der kan derfor ydes hjælp til den del af transportudgiften, som ikke dækkes efter reglerne i sundhedsloven, hvis betingelserne for hjælp efter aktivlovens § 81 i øvrigt er opfyldt.

Frit sygehusvalg: Transportudgifter, der er en følge af ansøgerens frie sygehusvalg, kan være rimeligt begrundede udgifter. Der skal dog altid foretages en vurdering af, om der i den konkrete situation er tale om rimeligt begrundede udgifter.

 Læs hele afgørelsen her

Andet

NY: Bek. 1095 af 14-09-2015 om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere

Ikrafttrædelse d.18.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1011 af 30-08-2015 om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus.

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1010 af 30-08-2015 om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek her

NY: Bek. 1009 af 30-08-2015 om kapitalpensioner m.v.

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1007 af 30-08-2015 om rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate.

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1005 af 30-08-2015 om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om kontantydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1004 af 30-08-2015 om særlig støtte efter §34 i lov om aktiv socialpolitik

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her


NY: Vejl. 10502 af 11-09-2015
om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

NY: Skr. 10549 af 17-09-2015. Skrivelse til kommuner m.v. om ny vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har revideret vejledning om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Nye vejledning erstatter vejledning nr. 52 af 27. juni 2012.

NY: Bek. 1002 af 30-08-2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1128 af 24-09-2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

Vejl. 10524 af 16-09-2015 om beregningsgrundlaget for sygedagpenge.

I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i §§ 46-51 i sygedagpengeloven (loven).

I bekendtgørelse nr. 1420 af 16. december 2014 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v., (bekendtgørelsen) er fastsat nærmere regler om beregningsgrundlaget.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 10373 af 16. december 2014 om beregningsgrundlaget for sygedagpenge.

Læs hele vejledningen her

Skr. 10245 af 21-08-2015. Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom.

Formålet med denne skrivelse er, at give kommunerne og arbejdsløshedskasserne en beskrivelse af reglerne om udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Læs hele skrivelsen her

Jobcenter

Andet

NY: Bek. 1095 af 14-09-2015 om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere

Ikrafttrædelse d.18.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1008 af 30-08-2015 om forsøg på beskæftigelsesområdet

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1007 af 30-08-2015 om rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate.

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1005 af 30-08-2015 om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om kontantydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1003 af 30-08-2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Vejl. 10502 af 11-09-2015 om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

NY: Skr. 10549 af 17-09-2015. Skrivelse til kommuner m.v. om ny vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har revideret vejledning om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Nye vejledning erstatter vejledning nr. 52 af 27. juni 2012.

NY: Bek. 1002 af 30-08-2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1001 af 30-08-2015 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1006 af 30-08-2015 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

NY: Bek. 1128 af 24-09-2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område

Ikrafttrædelse 1.9.2015

Læs hele Bek. her

Topmøde: Partnerskab med virksomheder om bedre integration – d.24.9.2015

På dagens topmøde er der etableret et partnerskab med virksomheder, der skal sikre, at flere nytilkomne flygtninge får mulighed for at komme ud på virksomhederne.

For at man falder godt til og bliver integreret i Danmark, er det vigtigt, at man hurtigt kommer ud på arbejdsmarkedet for eksempel i praktik og får kompetencer, lærer dansk og hvad det vil sige, at være på det danske arbejdsmarked. Der er i dag indgået et partnerskab med en række større danske virksomheder.

Læs mere om jobservice Danmark her

Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra de regionale sundhedsenheder

Der er tale om en meget spændende undersøgelse – hvis du arbejder med sager, der skal forelægges for rehabiliteringsteamet eller du er medlem af et team, anbefaler jeg, at du læser evalueringen.

Læs hele evalueringen her

Processen for sager, der skal behandles i et rehabiliteringsteam

Sagsbehandlingstrin og sagsbehandlingstider

Undersøgelsen kortlægger sagsbehandlingstrin og sagsbehandlingstider for sager, som behandles af rehabiliteringsteams i kommunerne.

Undersøgelsen er et af flere elementer i en opfølgning på implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob.

Undersøgelsen indeholder følgende delelementer vedrørende sager, der behandles i et rehabiliteringsteam:

  •    En kortlægning af faser i sagsbehandlingen samt af de elementer eller skridt, som hver fase indeholder.
  •    En afdækning af sagsbehandlingstider, samlet set og inden for de enkelte faser.
  •    En afdækning af det kommunale ressourceforbrug, samlet set og inden for de enkelte faser. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med ni kommuner. Resultaterne er baseret på gennemgang af i alt 285 sager behandlet i et rehabiliteringsteam samt data fra workshops med ledere og medarbejdere fra de deltagende kommuner. Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af metode og dataindsamling.

Læs hele undersøgelsen her

Ligebehandlingsnævnet afgjorde 15 sager i august

På beskæftigelsesområdet fik klagerne medhold i to sager, der drejede sig om afskedigelse på grund af for stort fravær og stillingsopslag om medarbejder med bestemt køn.

I august 2015 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i 15 sager. I to af sagerne fik klager medhold – begge på beskæftigelsesområdet.

En klager, der på grund af et synshandicap var ansat i fleksjob, fik medhold, da vedkommende blev afskediget som følge af et for stort fravær. Afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, da arbejdspladsen ikke forud for afskedigelsen havde truffet de fornødne foranstaltninger for at afhjælpe klagers funktionsbegrænsninger. (Find her)

En mand fik medhold, da det var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at en butikschef på sin private Instagram-profil postede et opslag om, at butikken søgte efter en ” sød pige og supersælger” til butikken. (Find her)

Nærmere om afgørelserne

Fleksjobber afskediget under omstrukturering

En konferencevært, der var ansat på et hotel i et fleksjob, blev afskediget. Hun havde på grund af følgerne efter insulinkrævende sukkersyge fået en nyretransplantation. Hotellet henviste til, at afskedigelsen var nødvendig, da hendes stilling blev nedlagt på grund af omstrukturering i forbindelse med nødvendige besparelser. Nævnet fandt det ikke sandsynliggjort, at opsigelsen skyldtes klagers handicap.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen her

Ministerium traf ikke de nødvendige foranstaltninger for synshandicappet medarbejder

Klager var grund af sit synshandicap ansat i et fleksjob som fuldmægtig i et ministerium, men blev afskediget på grund af for stort fravær efter en advarsel. Det var under ansættelsen på tale, at klager skulle have en personlig assistent, men indklagede ville ikke ansætte en assistent, så længe klagers fremmøde ikke var stabilt. Nævnet fandt, at ministeriet ikke forud for afskedigelsen havde truffet de fornødne hensigtsmæssige foranstaltninger for at afhjælpe klagers funktionsbegrænsninger som følge af synshandicappet. Afskedigelsen var derfor i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 350.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen her

Lov om seniorjob: Der er I september måned udsendt en ny lovbekendtgørelse af loven. Det vil sige at alle ændringerne i loven er skrevet sammen i den nye lovbekendtgørelse.

Der er også kommet en ny vejledning om seniorjob – VEJLEDNING NR. 10586 AF 24.9.2015. Denne vejledning bygger på lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob med senere ændringer, forarbejderne til loven, bekendtgørelse om seniorjob samt afgørelser fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og vejledende udtalelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Læs lovbekendtgørelsen her

Læs vejledningen herTilmeld dig nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Arkiv

Forrige:

August 2015

Næste:

Oktober 2015